Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Art. 120 formuluje rote przyrzeczenia,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Art. 120 formułuje rotę przyrzeczenia, jakie biegły składa przy objęciu swego stanowiska: “Świadomy wagi mych słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”. Zgodnie z przepisem § 2 tegoż artykułu biegły sądowy składa przyrzeczenie tylko przy objęciu stanowiska, a składając opinię w poszczególnych sprawach powołuje się na nie. Dalsze przepisy k.p.k. mówią o tym, że biegli mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zadawać pytania oskarżonemu i świadkom (art. 121). Jeżeli zaś opinia biegłych jest niejasna lub sprzeczna, sąd lub prowadzący śledztwo lub dochodzenie może zarządzić, zgodnie z przepisem art. 124, ponowne przesłucha- nie tych samych biegłych lub wezwać innych, a korzystając z przepisu art. 125, sąd lub prowadzący śledztwo lub dochodzenie może zasięgnąć opinii odpowied- niego urzędu lub zakładu (w odniesieniu do ekspertyzy psychiatrycznej – kli- niki, szpitala lub instytutu) zamiast wzywania biegłych lub niezależnie od ich wezwania. Każda osoba wezwana w charakterze biegłego stawić się powinna w miejscu, dniu i godzinie, wskazanych w wezwaniu i pozostać aż do zwolnienia. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa biegłego, sąd lub prokurator nakłada na biegłego grzywnę, a ponadto w razie odroczenia rozprawy na biegłego na- łożony być może obowiązek zwrotu kosztów wywołanych jego niestawiennict- wem. Sąd lub prokurator. w razie .potrzeby zarządzić może także przymusowe sprowadzenie biegłego. Wszystkie te zarządzenia wynikają z art. 128 § 1. Przy- musowe sprowadzenie biegłych stosuje się jednak tylko w wypadkach wyjąt- kowych (§ 2 art. 128). Biegłym za ich czynności przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów pod- róży. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne czynności (badanie, studiowa- nie akt, obecność na rozprawie itd.) określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1956 r. (DZ. U.P.R.L. z dn. 6. 8. 1956 r., Nr 33/56, Po.z. 155). [przypisy: , odżywka do rzęs, logopeda warszawa, protetyka ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)