psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Biegły psychiatra w świetle przepisów

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Przepisy kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) w rozdziale drugim (artkuły od 110 do 128) regulują tryb wzywania biegłych i określają ich prawa i obowiązki. Według art. 112 k.p.k. do pełnienia czynności biegłego obowiązany jest nie tylko biegły sądowy, lecz także każdy, kto uprawia zawód stwierdzający jego wiedzę w danej dziedzinie. O powoływaniu biegłych psychiatrów mówi art. 117 k.p.k., który brzmi: ,,§ 1. Jeżeli zachodzi potrzeba zbadania stanu psychicznego oskarżonego, sąd lub prokurator wzywa przynajmniej dwu lekarzy, w miarę możności psychiatrów. § 2. Biegli mogą zażądać oddania oskarżonego pod obserwację w zakładzie leczniczym. § 3. Potrzebę, czas trwania oraz miejsce obserwacji określa sąd lub prokurator. Obserwacja powinna trwać nie dłużej niż 6 tygodni. W wypadkach wyjątkowych sąd lub prokurator na wniosek biegłych może przedłużyć ten termin na czas ściśle określony. § 4. Na postanowienie, nakazujące obserwację w zakładzie leczniczym, służy zażalenie. § 5. Jeśli karalność czynu oskarżonego zależy od ustalenia stanu psychicznego pokrzywdzonego, to przepis § 1 ma zastosowanie  i do pokrzywdzonego. Z przytoczonych przepisów k.p.k. wynika, że jako biegłypsychiatra może być powołany każdy lekarz. Stanowisko to uwarunkowane jest ciągle jeszcze nie  dostateczną liczbą specjalistów psychiatrów. Dlatego też podstawowe wiadomości z zakresu orzecznictwa sądowopsychiatrycznego musi posiadać każdy lekarz. Biegły składa ustne lub pisemne dokładne sprawozdanie ze swych spostrzeżeń oraz opartą na nich opinię (art. 119 k.p.k.). [podobne:  samsel i syn, apteka gemini suwałki, gemini chojnice ]

Tags: , ,

No Responses to “Biegły psychiatra w świetle przepisów”

 1. Andrzej Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do sprzęt medyczny[...]

 2. Eliza Says:

  Taki sok jest smaczny, a witaminy i enzymy zawarte w nim działają natychmiast

 3. 101 Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu miód[...]

 4. Nel Says:

  Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

Artykuł dotyczy tematów: apteka gemini suwałki gemini chojnice samsel i syn