Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

INNE CZYNNOSCI BIEGLEGO-PSYCHIATRY W SPRAWACH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

INNE CZYNNOŚCI BIEGŁEGO-PSYCHIATRY W SPRAWACH KARNYCH Badanie psychiatryczne sprawcy czynu może mieć także inny cel niż orzeka- nie o jego poczytalności. Zgodnie z przepisem art. 4 k.p.k. “choroba psychiczna” stanowi jedną z przeszkód uniemożliwiających prowadzenie sprawy i postępo- wanie zostaje zawieszone na okres trwania tej przeszkody. W przypadkach ta- kich biegli-psychiatrzy orzekają o rodzaju choroby psychicznej podejrzanego czy oskarżonego i o tym, czy stanowi ona istotną przeszkodę w prowadzeniu dochodzenia, śledztwa lub rozprawy sądowej. Zwykle orzeczenie takie łączy się z orzeczeniem o poczytalności. Jeżeli zaburzenia psychiczne wystąpiły po doko- naniu przestępstwa, biegli powinni wypowiedzieć się, czy domniemany sprawca zdolny jest do brania udziału w śledztwie lub rozprawie sądowej.. Art. 417 k.p.k. przewiduje odroczenie wykonania kary śmierci m. in. na “cho- rych umysłowo”, a art. 419 § 1 pozwala odroczyć karę pozbawienia wolności “w wypadku choroby umysłowej” skazanego pozostającego na wolności. Jeżeli zaś “choroba umysłowa” wystąpiła w czasie odbywania kary pozbawienia wol- ności, art. 423 § 2 przewiduje udzielenie przerwy w odbywaniu tej kary, Wa- runkiem stosowania wyżej wymienionych przepisów jest oczywiście poczytal- ność skazanego w stosunku do dokonanego przestępstwa; gdybybowiem wy- mieniona w tych przepisach “choroba umysłów a” istniała, w chwili dokonania przestępstwa, powstałby problem poczytalności i co za tym idzie skazania. Odroczenie wykonania kary trwa aż “do wyzdrowienia”. Psychiatrzy mogą być także wezwani do wydania swej opinii, czy sprawca przestępstwa, internowany na .zasadzie art. 79 lub 80 k.k. w szpitalu psychiat- rycznym, może już wyjść na wolność. Biegli orzekają w takich przypadkach o tym, czy minęły objawy choroby psychicznej, z powodu których internowany został uznany za niebezpiecznego dla porządku prawnego. Zwykle biegli wy- powiadają się także w sprawie możliwości wystąpienia nawrotów lub zaostrzeń choroby oraz ewentualnego dalszego leczenia przychodnianego. Opinie takie wydają zazwyczaj psychiatrzy szpitala, w którym internowany przebywał. Biegłych-psychiatrów wzywa się także celem badania stanu psychicznego świadka. Konieczność taka zachodzi wtedy, gdy świadek zdradza zaburzenia psychiczne lub gdy składa zeznania dotyczące okresu, kiedy był chory psy- chicznie. Blegli wydają opinię, czy zeznaniom takiego świadka można dać wiarę i w jakim stopni:u. Prawodawca stoi więc na stanowisku, że psychicznie chorzy mogą występować jako świadkowie. Zastrzega jedynie, że nie można od takich świadków odbierać przyrzeczenia (art. 99 pkt b k.p.k.). Orzekanie w tych przypadkach bywa czasami bardzo trudne – trzeba sobie zdać sprawę z tego, co w zeznaniach chorych może odpowiadać obiektywnym faktom, a co trzeba położyć na karb urojeniowo-omamowego zafałszowania rzeczywistości. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie, trener personalny, oczyszczanie organizmu ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)