Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

NIEPOCZYTALNOSC LUB POCZYTALNOSC OGRANICZONA Z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NIEPOCZYTALNOŚĆ LUB POCZYTALNOŚĆ OGRANICZONA Z WINY SPRAWCY Istnieją stany patologicznego zakłócenia czynności psychicznych, które pow- stają z winy dotkniętego nimi osobnika. Chodzi tu o wywołane środkami odu- rzającymi krótkotrwałe zaburzenia psychiczne, najczęściej typu majaczenio- wego, pomrocznego lub tylko ilościowego zwężenia świadomości z czasowym obniżeniem uczuciowości wyższej. . Takim środkiem odurzającym najbardziej rozpowszechnionym jest alkohol. Sporadycznie mogą mieć znaczenie takie środki odurzające, jak morfina, ko- kaina, haszysz, eter, meskalina itp. Jeżeli sprawca czynu zagrożonego karą z własnej winy wprawił się w stan zmniejszonej lub zniesionej poczytalności jednym z tego rodzaju środków (praktyczne znaczenie ma głównie alkohol), nie może korzystać on z przywileju art. 17 czy 18 k.k. Prawodawca możliwość taką przewidział W paragrafach drugich art. 17 i 18 k.k., które mówią: Art 17 § 2 – “Przepisu § 1 nie stosuje się do przypadku, gdy sprawca wprawił się umyślnie w stan zakłócenia czynności psychicznej po to, by dokonać przestęp- stwa”. Art. 18 § 2 “Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy ograniczenie zdolności jest skutkiem odurzenia wynikającego z winy sprawcy”. Zwrócić trzeba uwagę na nieco inne ujęcie tego przepisu w jednym i drugim wypadku. Wart. 17 mowa jest o u m y ś l n y m wprawieniu się w stan zakłó- cenia czynności psychicznych po to aby dokonać przestepstwa; wart. 18 mowa jest tylko o odurzeniu wynikającym z winy sprawcy. Wyni- kałoby z tego, że przestępca działający tempore criminis w takim stanie upoje- nia alkoholowego, który znosi poczytalność, korzystać może z bezkarności mimo, że odurzenie wynikło z jego winy, jeżeli przewód sądowy nie udowodni mu, że zamiar dokonania przestępstwa zapadł u niego przed wprawieniem się w stan nietrzeźwości. Jednocześnie jednak przestępca działający w takim stanie upo- jenia alkoholem, który ogranicza w znacznym stopniu jego poczytalność, ka- rany jest z całą surowością prawa. Obowiązującemu sformułowaniu § 2 art. 1f k.k. można zarzucić jeszcze i to, że z punktu widzenia psychiatrycznego trudno wyobrazić sobie, by sprawca czynu przestępczego działający w stanie niepo- czytalności, spowodowanym w wypadku odurzenia alkoholem głębokimi zmia- nami świadomości, mógł wprowadzić w czyn postanowienie przestępstwa po- wzięte w stanie trzeźwości. Z tych też względów przepis § 2 art. 17 k.k. nie ma praktycznego zastosowania. Poza tym podkreślić trzeba, że takie stany upoje- nia alkoholowego, które znoszą poczytalność, występują bardzo rzadko, .a jesz- cze rzadziej prowadzą do przestępstw z powodu ciężkich objawów somatycz- nych (sopor, coma). O tzw. upojeniu patologicznym i zagadnieniu winy w odu- rzeniu alkoholowym będzie mowa później. [patrz też: , badania psychologiczne, integracja sensoryczna, firma sprzątająca ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)