Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Swiadoma symulacja nie moze byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Świadoma symulacja nie może być żadną przeszkodą w toku postępowania śledczego czy sądowego. W praktyce czasami odróżnienie symulacji od psy- chozy reaktywnej sprawia bardzo wiele trudności .. Niektórzy utrzymują na- wet, że takiego różnicowania w ogóle nie powinno się przeprowadzać i wszyst- kie te reakcje uważać należałoby za udawanie. Wydaje się jednak, że są to wnioski zbyt daleko idące. Wystąpienie. zespołu reaktywno-symulacyjnego ma też pewne pośrednie• znaczenie dla określenia stopnia poczytalności. Wprawdzie każdy w zasadzie zdolny jest w pewnych warunkach do zareagowania zespołem reaktywnym lub- symulacyjnym, to jednak z doświadczenia wiadomo, że często takie zespoły nawarstwiają się na poważniejsze schorzenia psychiczne. Widuje się nierzadko; że nawet chorzy dotknięci przewlekłym procesem schizofrenicznym• lub psy- choorganicznym zdolni są w pewnych szczególnych okolicznościach do reago- wania zespołem symulacyjnym. Wydaje się więc, że należałoby każdy przy- padek symulacji czy psychozy reaktywnej badać szczególnie dokładnie, gdyż wśród objawów tych łatwo mogą ujść uwadze oznaki daleko ważniejsze. Wska- zane byłoby nawet żądanie w takich przypadkach obserwacji klinicznej czy szpitalnej, gdyż wydanie opinii po jednorazowym badaniu wydaje się zbyt powierzchowne i nie daje pewności wyłączenia ukrytego procesu psychotycz- nego. Dysymulacja Z przypadkami dysymulacji czyli udawania zdrowia psychicznego w przy- padku choroby biegły spotyka się rzadziej. Dysymulują zwykle chorzy, którzy chcą uniknąć internowania w szpitalu psychiatrycznym, lub też pragną uwol- nić się ze szpitala. Z dysymulacją można się spotkać także przy orzekaniu w sprawach cywilnych (szczególnie w sprawach o ubezwłasnowolnienie). W praktyce psychiatrycznej przychodnianej i szpitalnej lekarz częściej styka się z dysymulacją, natomiast symulacje i psychozy reaktywne są zjawiskiem częstym w praktyce sądowo-psychiatrycznej i więziennej. [więcej w: , olejek kokosowy, odżywki do rzęs, rozstanie ]

Comments Off

Poczytalposc w nerwicach Nerwice nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poczytalpość w nerwicach Nerwice nie są w zasadzie chorobą psychiczną w znaczeniu kodeksu kar- nego i dlatego nie mogą być podstawą stosowania art. 17 ani 18 k. k. Stany nerwicowe nie ograniczają bowiem, a tym bardziej nie znoszą, poczytalności. Jeżeli w piśmiennictwie fachowym spotyka się niekiedy zdanie, poparte opi- sami przypadków, że niektóre stany nerwicowe w szczególnych warunkach ograniczały w znacznym stopniu możność kierowania postępowaniem, to roz- poznanie nerwicy nie było słuszne w tym znaczeniu, że pod objawami nerwi- cowymi ukryty i nierozpoznany był poważniejszy proces chorobowy, który w sposób istotny wpłynął na postępowanie sprawcy i ograniczył w stopniu znacznym poczytalność. W praktyce klinicznej coraz rzadziej rozpoznaje się czyste nerwice, spotyka się natomiast liczne przypadki tzw. zespołów rzekomo-nerwicowych w prze- biegu zespołów organicznych lub psychoz czynnościowych .. Kwalifikacja są- dowo-psychiatryczna przestępstw dokonanych pod wplywem takich zespołów zależy od rodzaju i nasilenia podstawowego procesu chorobowego. Niepowi- kłane stany nerwiccwe mogą stanowić dla sądu okoliczność łagodzącą winę sprawcy w ogólnym znaczeniu prawnym. Zespoły reaktywne i symulacyjne Zagadnienie wzajemnego stosunku psychoz reaktywnych czy sytuacyjnych i świadomej symulacji ma w praktyce sądowej duże znaczenie. Jakkolwiek stany te w olbrzymiej większości eksper.tyz psychiatrycznych nie mają istot-• nego wpływu na stopień poczytalności sprawcy, gdyż występują zwykle po do- konaniu przestępstwa, to jednak zasługują na szczególną uwagę ze względu na dalsze prowadzenie śledztwa czy rozprawy sądowej. Wystąpienie psychozy sytuacyjnej w czasie śledztwa lub rozprawy uniemoż-• liwia dalsze ich prowadzenie do czasu ustąpienia tego zespołu reaktywnego. Natomiast zareagowanie skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wol-• ności zespołem reaktywnym nie powinno raczej być podstawą do udzielenia przerwy w odbywaniu kary, gdyż taki zespól nie może• być uważany za “cho- robę umysłową” w rozumieniu art. 423 § 2 k. p. k. [przypisy: , kurs sep, gabinet ginekologiczny, ból pleców ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »