psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Świadoma symulacja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Świadoma symulacja nie może być żadną przeszkodą w toku postępowania śledczego czy sądowego. W praktyce czasami odróżnienie symulacji od psychozy reaktywnej sprawia bardzo wiele trudności . Niektórzy utrzymują nawet, że takiego różnicowania w ogóle nie powinno się przeprowadzać i wszystkie te reakcje uważać należałoby za udawanie. Wydaje się jednak, że są to wnioski zbyt daleko idące. Wystąpienie. zespołu reaktywnosymulacyjnego ma też pewne pośrednie znaczenie dla określenia stopnia poczytalności. Wprawdzie każdy w zasadzie zdolny jest w pewnych warunkach do zareagowania zespołem reaktywnym lub symulacyjnym, to jednak z doświadczenia wiadomo, że często takie zespoły nawarstwiają się na poważniejsze schorzenia psychiczne. Widuje się nierzadko, że nawet chorzy dotknięci przewlekłym procesem schizofrenicznym  lub psychoorganicznym zdolni są w pewnych szczególnych okolicznościach do reagowania zespołem symulacyjnym. Wydaje się więc, że należałoby każdy przypadek symulacji czy psychozy reaktywnej badać szczególnie dokładnie, gdyż wśród objawów tych łatwo mogą ujść uwadze oznaki daleko ważniejsze. Wskazane byłoby nawet żądanie w takich przypadkach obserwacji klinicznej czy szpitalnej, gdyż wydanie opinii po jednorazowym badaniu wydaje się zbyt powierzchowne i nie daje pewności wyłączenia ukrytego procesu psychotycznego. Dysymulacja Z przypadkami dysymulacji czyli udawania zdrowia psychicznego w przypadku choroby biegły spotyka się rzadziej. Dysymulują zwykle chorzy, którzy chcą uniknąć internowania w szpitalu psychiatrycznym, lub też pragną uwolnić się ze szpitala. Z dysymulacją można się spotkać także przy orzekaniu w sprawach cywilnych (szczególnie w sprawach o ubezwłasnowolnienie). W praktyce psychiatrycznej przychodnianej i szpitalnej lekarz częściej styka się z dysymulacją, natomiast symulacje i psychozy reaktywne są zjawiskiem częstym w praktyce sądowopsychiatrycznej         i więziennej. [więcej w:  autyzm terapia, integracja sensoryczna, osrodek leczenia uzaleznien ]

Comments Off

Poczytalność nerwicowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poczytalność w nerwicach Nerwice nie są w zasadzie chorobą psychiczną w znaczeniu kodeksu karnego i dlatego nie mogą być podstawą stosowania art. 17 ani 18 k. k. Stany nerwicowe nie ograniczają bowiem, a tym bardziej nie znoszą, poczytalności. Jeżeli w piśmiennictwie fachowym spotyka się niekiedy zdanie, poparte opisami przypadków, że niektóre stany nerwicowe w szczególnych warunkach ograniczały          w znacznym stopniu możność kierowania postępowaniem, to rozpoznanie nerwicy nie było słuszne w tym znaczeniu, że pod objawami nerwicowymi ukryty i nierozpoznany był poważniejszy proces chorobowy, który w sposób istotny wpłynął na postępowanie sprawcy i ograniczył w stopniu znacznym poczytalność. W praktyce klinicznej coraz rzadziej rozpoznaje się czyste nerwice, spotyka się natomiast liczne przypadki tzw. zespołów rzekomonerwicowych w przebiegu zespołów organicznych lub psychoz czynnościowych . Kwalifikacja sądowopsychiatryczna przestępstw dokonanych pod wpływem takich zespołów zależy od rodzaju i nasilenia podstawowego procesu chorobowego. Niepowikłane stany nerwicowe mogą stanowić dla sądu okoliczność łagodzącą winę sprawcy w ogólnym znaczeniu prawnym. Zespoły reaktywne i symulacyjne Zagadnienie wzajemnego stosunku psychoz reaktywnych czy sytuacyjnych i świadomej symulacji ma w praktyce sądowej duże znaczenie. Jakkolwiek stany te w olbrzymiej większości ekspertyz psychiatrycznych nie mają istotnego wpływu na stopień poczytalności sprawcy,           gdyż występują zwykle po dokonaniu przestępstwa, to jednak zasługują na szczególną uwagę ze względu na dalsze prowadzenie śledztwa czy rozprawy sądowej. Wystąpienie psychozy sytuacyjnej w czasie śledztwa lub rozprawy uniemożliwia dalsze ich prowadzenie do czasu ustąpienia tego zespołu reaktywnego. Natomiast zareagowanie skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności zespołem reaktywnym nie powinno raczej być podstawą do udzielenia przerwy w odbywaniu kary, gdyż taki zespól nie może być uważany za “chorobę umysłową”                w rozumieniu art. 423 § 2 k. p. k. [przypisy: autyzm terapia, integracja sensoryczna, osrodek leczenia uzaleznien ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »