psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Penicylina do zapobiegania nawrotom Cellulitis nóg AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Opracowano model regresji logistycznej w celu zbadania czynników związanych z niepowodzeniem profilaktyki (zdefiniowanej jako co najmniej jeden potwierdzony epizod zapalenia tkanki łącznej w fazie profilaktyki). Wszystkie podstawowe czynniki wymienione w Tabeli zostały uwzględnione w modelu, a także odstęp między epizodem zapalenia tkanki łącznej a randomizacją. Niezdyskontowane koszty opieki zostały oszacowane poprzez zastosowanie opublikowanych krajowych kosztów referencyjnych 16-18 do wykorzystania zasobów. Przedziały ufności zostały oszacowane przy użyciu metod ładowania początkowego, z 10 000 powtórzeniami dla każdej pozycji.19 Dostarczono dwa szacunki kosztów: koszt samych zasobów brytyjskiej służby zdrowia (NHS) i ogólny koszt społeczny, który obejmował koszt utraconego czasu. z pracy lub codziennych czynności. Wszystkie analizy statystyczne zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 11.2 (StataCorp).
Wyniki
Uczestnicy
Rysunek 1. Rysunek 1. Randomizacja, faza profilaktyki i faza kontrolna. Rekrutacja odbyła się od lipca 2006 r. Do stycznia 2010 r. Spośród 533 pacjentów poddanych badaniu, 274 było uprawnionych i wyraziło pisemną świadomą zgodę; 136 przydzielono do grupy penicylin, a 138 do grupy placebo (Figura 1). Spośród tych pacjentów 15 (5%) wycofało zgodę lub zginęło w wyniku obserwacji, a 11 (4%) zmarło. W sumie 206 pacjentów (75%) zostało zwerbowanych w ramach opieki wtórnej. Wyjściowa charakterystyka uczestników była dobrze zrównoważona pomiędzy grupami (Tabela 1).
Łącznie 247 pacjentów (90%) przeszło co najmniej 18 miesięcy obserwacji (mediana, 25). Wolniejsza niż przewidywano rekrutacja oznaczała, że kontynuacja była ograniczona dla osób rekrutowanych pod koniec procesu. Łącznie 214 uczestników (78%) zgłosiło przyjęcie co najmniej 75% badanych tabletek; odsetek pacjentów, którzy zgłosili przyjmowanie co najmniej 75% tabletek, był podobny w obu grupach (79% w grupie otrzymującej penicylinę i 78% w grupie otrzymującej placebo).
Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki zagrożenia dla potwierdzonego nawrotu zapalenia tkanki łącznej w grupie penicylin w porównaniu z grupą placebo. Mediana czasu do pierwszego potwierdzonego nawrotu zapalenia tkanki łącznej wynosiła 626 dni w grupie z penicyliną i 532 dni w grupie placebo. Podczas fazy profilaktycznej 30 z 136 uczestników, którzy otrzymali penicylinę (22%) miało nawrót, w porównaniu z 51 z 138 uczestników, którzy otrzymali placebo (37%). Wyniki modelu proporcjonalnych hazardów Cox zestawiono w Tabeli 2.
Rysunek 2. Rysunek 2. Odsetek uczestników, którzy pozostali wolni od nawrotów w czasie. Paski I reprezentują 95% przedziały ufności.
Podczas fazy profilaktycznej uczestnicy grupy otrzymującej penicylinę mieli o 45% zmniejszenie ryzyka powtórnego epizodu zapalenia tkanki łącznej w porównaniu z grupą placebo (współczynnik ryzyka, 0,55, przedział ufności 95% [CI], od 0,35 do 0,86 ; P = 0,01)
[podobne: badoo olsztyn, inergy lublin, artodonto ]

Tags: , ,

No Responses to “Penicylina do zapobiegania nawrotom Cellulitis nóg AD 5”

 1. Karolina Says:

  Article marked with the noticed of: dentysta olsztyn[...]

 2. Blister Says:

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 3. Shooter Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kurs microblading[...]

 4. Zofia Says:

  może powodować powikłania, niezależnie od doświadczenia lekarza

 5. Feliks Says:

  Article marked with the noticed of: laser frakcyjny warszawa[...]

 6. Easy Sweep Says:

  Nie wiem już co robić

Artykuł dotyczy tematów: artodonto badoo olsztyn inergy lublin