Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

OBRAZ KLINICZNY ZESPOLU PSYCHOORGANICZNEGO Obejmuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OBRAZ KLINICZNY ZESPOŁU PSYCHOORGANICZNEGO Obejmuje on następujące objawy: 1. Zaburzenia pamięci są najbardziej typowe. Najczulszym wskaźni- kiem bywa upośledzenie zdolności zapamiętywania, które da się stwierdzić jako jeden z najwcześniejszych objawów. Z podanych do zapa- miętywania pięciu standartowych cyfr (3, 5, 7, 4, 9) chory po krótkotrwałym odwróceniu uwagi nie potrafi powtórzyć więcej jak cztery, trzy i jeszcze mniej, przestawia też ich kolejność. W ciężkich przypadkach, w których i pojmowa- nie jest upośledzone, chory nie jest zdolny zapamiętać ani jednej cyfry mimo kilkakrotnego ich wysłuchania. W naj cięższych przypadkach nawet bezpośred- nie powtórzenie staje się niemożliwe. Stwierdzenie lekkiego upośledzenia zdol- ności zapamiętywania jest zadaniem trudnym, ponieważ chory może czasem nie zapamiętać podanych mu cyfr wskutek rozproszenia uwagi w stanie wzru- szenia, wskutek obojętności wobec badania, braku ambicji, aby badanie wy- padło pomyślnie itd. Wszystkie te czynniki trzeba wziąć pod uwagę przy oce- nie wyniku badania. W ciężkim zespole psychoorganicznym cierpi i zdolność przypominania, jed- nakże same zaburzenia zdolności przypominania bez stwierdzalnych równo- cześnie zaburzeń zdolności zapamiętywania nie mają wartości dowodowej, gdyż zdarzają się nader często w sprawach czynnościowych. Przypominanie może też zawieść w stanie fizjologicznego wzruszenia, np. przy egzaminie. U dzieci nie umiejących liczyć nie można się posługiwać testem liczbowym. W prak- tyce każemy choremu zapamiętać przedmioty leżące na biurku lub wiszące na ścianach i z liczby zapamiętanych przedmiotów wnosimy o stopniu upośledze- nia zdolności zapamiętywania. [więcej w: , rehabilitacja, odzież bhp, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

OBRAZ KLINICZNY ZESPOLU PSYCHOORGANICZNEGO Obejmuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mechanizm patogenetyczny, zasady profilaktyki i leczenia przedstawiają się analogicznie do moczenia. mi- mowolnego. Sprawa zdaje się być częstsza u chłopców niż u dziewcząt. Poziom intelektualny tych dzieci bywa prawidłowy, nierzadko nawet wysoki. Zwracano uwagę na właściwości charakterologiczne tych dzieci: nadmierna chwiejność afektywna, porywczość, impulsywność, skłonność do fantazjowa- nia. Zdaniem niektórych właściwości te mają tłumaczyć to zaburzenie, miano- wicie zbytnia przerzutność uwagi miałaby powodować niedostateczne zwraca- nie uwagi na rozpoczynające się parcie na stolec. Tłumaczenie to nie wyjaśnia sprawy nocnego zanieczyszczania się. Raczej przyjąć można, że spostrzegane zaburzenia charakterologiczne nie są powodem, lecz następstwem przykrej dla dziecka psychonerwicy.
NERWICE PŁCIOWE Mianem nerwic płciowych oznaczamy te wszystkie czynnoserowe zaburzenia, wy wolane nabytymi czynnikami psychogennymi, które przy prawidłowym sta- nie anatomofizjologicznym narządów płciowych utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie prawidłowych stosunków płciowych lub osiągnięcie w ich przebiegu szczytowania (orgasmus). Nie wchodzą tu więc w rachubę przyczyny orga- niczne natury ogólnej lub nerwowej, jak choroby organiczne mózgu i rdze- nial (nowotwory, porażenie postępujące i wiąd rdzenia, encephalitis epidemica, sderosis muLtiplex, spina bifida, hydromyelia, stany pourazowe, haematomy- elia, myelosis funicv,laris lub choroby krwi i przemiany materii, np. niedo- krwistość złośliwa, cukrzyca, choroby przysadki mózgowej, zespół Cushinga, stan po wytrzebieniu itd.). Także nie należą tutaj zaburzenia życia płciowego, towarzyszące często psychozom. Natomiast należałoby tu zaliczyć wiele zbo- czeń płciowych, które wiążą się wprawdzie nierzadko z psychopatią, jednakże powstają przeważnie w tych samych warunkach, co psychonerwice i ulegają następnie utrwaleniu. Omówiliśmy te zagadnienia w związku z zaburzeniami napędu psychoruchowego. Również nie będziemy tutaj omawiali zaburzeń życia płciowego wtórnie występujących w przebiegu innych spraw, np. depresji endogennej, neura- stenii – gdzie chwilowo może dojść do niemocy płciowej lub do innych zabu- rzeń – dalej histerii, która wikła się z życiem płciowym albo stanowiąc reakcję na jego zaburzenia, albo właśnie stanowiąc jedną z ich przyczyn, wreszcie w przebiegu innych nerwic, które mogą się odbijać na życiu płciowym. N er- wice płciowe można by w pewnym znaczeniu zaliczyć do nerwic narządowych. Z natury rzeczy inne zachodzą warunki u mężczyzny, a inne u kobiety. [podobne: , gabinet kosmetyczny, rehabilitacja, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

« Previous Entries