psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Posts Tagged ‘autyzm terapia’

Psychiatria sądowa

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Psychiatria sądowa nie może jednak istnieć samodzielnie, powinna opierać .się na stale wzbogacających się metodach rozpoznawczych                  i leczniczych wprowadzanych w psychiatrii klinicznej, Jeżeli bywają rozbieżności w sprawach poczytalności i stosowania środków zabezpieczających między klinicystami a specjalistami psychiatrii sądowej, to głównie z powodu nadmiernej skłonności do biologizowania         ze strony tych pierwszych i z powodu sceptycyzmu co do nowszych danych diagnostycznych i zdobyczy leczniczych współczesnej kliniki.      Biegły sądowy musi pogodzić myślenie przyrodniczolekarskie, abstrahując od pojęcia winy, z myśleniem społecznoprawniczym opartym na zagadnieniu winy i kary. Alkohol a poczytalność a. Zwykłe upojenie alkoholowe. Z punktu widzenia klinicznego stan upojenia alkoholowego jest bez wątpienia stanem psychotycznym spowodowanym aktualnym zatruciem ustroju alkoholem: Stan ten może być bardziej lub mniej nasilony, zależnie od wielu czynników. W grę wchodzić może stan emocjonalny przed upiciem, choroba cielesna, przemęczenie fizyczne i psychiczne, ilość spożytego alkoholu, indywidualna wrażliwość na alkohol (tzw. tolerancja alkoholowa) itp. Jakość tych zaburzeń może być bardzo różna i zależna nie tylko od chwilowego nastroju, lecz także od stałych właściwości osobniczych. Zawsze jednak charakterystycznym objawem upojenia jest patologicznie obniżona uczuciowość wyższa z osłabieniem hamulców etycznych, wiążąca się z mniej lub bardziej zwężoną świadomością.      Tylko spostrzeżenia stojące w centrum strumienia świadomości i silnie podbarwione uczuciowo są rejestrowane ostro. Inne zaś uchodzą uwadze,   nie stają się trwałymi engramami i w konsekwencji objęte bywają niepamięcią. Ilościowe zaburzenia świadomości stają się często przyczyną niewłaściwej oceny sytuacji, karykaturalnego wypaczenia intencji otoczenia. Związane z tym reakcje uczuciowe, często typu incontinentia affectiva, przypominają działanie widywane w przypadkach urojeń ksobnych i prześladowczych. Głębsze stany upojenia ze znacznym zwężeniem strumienia świadomości mogą istotnie przypominać zespół paranoiczny lub paranoidalny. [przypisy:  autyzm terapia, integracja sensoryczna, ośrodek odwykowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘autyzm terapia’

Psychiatria sądowa

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Badanie psychiatryczne pokrzywdzonego przeprowadza się również w związku z przestępstwem z chorobę psychiczną . Biegli orzekają,           jaką chorobę psychiczną stwierdzają u pokrzywdzonego, czy i w jakim związku stoją stwierdzane zaburzenia psychiczne z domniemaną przyczyną. Psychiatrzy bywają także wzywani przez prokuratury i sądy wojskowe najczęściej dla ustalenia stopnia poczytalności oskarżonego. Wojskowy kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość występowania w tych sprawach tylko jednego biegłego. Kodeks Karny Wojska Polskiego ujmuje zagadnienie niepoczytalności poczytalności ograniczonej tak samo jak kodeks karny. Odpowiednikiem art. 17 k.k. jest art. 15 KKWP,   a 18 k. k. art. 16 KKWP. Kodeks Karny Wojska Polskiego nie przewiduje środków zabezpieczających i nie ma odpowiedników artykułów 79-82 k. k.  Ekspertyza sądowopsychiatryczna jest niejako pomostem między światem biologicznolekarskim a społecznoprawniczym. Biegłypsychiatra powinien posiadać odpowiednie przygotowanie z zakresu nie tylko prawodawstwa, ale jakże z psychologii kryminalnej. Ma on w swej pracy  do czynienia z przypadkami zaburzeń psychicznych, które rzadko widuje się w zwykłej praktyce klinicznej, szpitalnej . Chodzi tu o stany pogranicza między zdrowiem a chorobą psychiczną, takie jak psychopatie, charakteropatie, lżejszego stopnia niedorozwoje umysłowe, psychozy reaktywne, alkoholizm, zespoły symulacyjnoagrawacyjne itd. Z takimi przypadkami zaburzeń psychicznych ma przede wszystkim do czynienia psychiatra więzienny. Z tych względów zagadnienia psychiatrii sądowej wykraczają nieco poza doświadczenie czysto kliniczne. Niektóre pojęcia kliniczne przejęte zostały z psychiatrii sądowej przede wszystkim upojenie patologiczne i afekt patologiczny.                                                                            [hasła pokrewne:  autyzm terapia, integracja sensoryczna, ośrodek odwykowy ]

Comments Off

« Previous Entries