psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Posts Tagged ‘autyzm’

Otępienie porażenne

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Nikomu na myśl nie przyjdzie uważać otępienie porażenne za ostry zespól czynnościowy, choć znajdujemy tu wszystkie warunki rozpoznania zespołu organicznego. Jednak wiemy, że zimnicą lub olbrzymimi dawkami penicyliny możemy proces ten uczynić poniekąd odwracalnym,          a więc położyć kres jego przewlekłości, uczynić go chwilowym i przemijającym. Dokonujący się na naszych oczach postęp lecznictwa psychiatrycznego będzie nam dostarczał na pewno coraz więcej takich przykładów. Bo też w medycynie nie ma fatalizmu. Choroby, z którymi się zmagamy. są procesami dynamicznymi. Człowiek zmienia przyrodę działając na dynamikę jej przejawów. Dzisiaj zdolności regeneracyjne tkanki mózgowej są nikłe, jutro Może uda się zdolności te pobudzić, ożywić, spotęgować. To co dzisiaj jest organiczne, może za sto lat będzie czynnościowe. Pojęć tych używamy tak, jak gdyby nie było wkraczania człowieka w procesy chorobowe. Pojęciami tymi oznaczamy samorzutny bieg wydarzeń patologicznych. Meningoencephalitis tuberculosa pozostanie sprawą organiczną mózgu także wtedy, gdy uda nam się streptomycyną proces ten doprowadzić do zupełnej restitutio ad integrurn. Mimo tych refleksji pojęcie zespołu organicznego odgrywa w klinice psychiatrycznej ważną rolę heurystyczną. Bardzo często się zdarza, że mimo wysiłków nie mamy ścisłego rozpoznania, tzn. nie możemy wpaść na etiologię zaburzeń, które w danym przypadku stwierdzamy. Jest jeszcze wiele chorób psychicznych, których etiologii w ogóle nie znamy.       W tych rozpoznawczoniejasnych przypadkach jest rzeczą praktycznie bardzo przydatną rozpoznać zespół psychoorganiczny, a więc w każdym razie jakieś zaburzenia psychiczne natury organicznej. Pozostawiamy wówczas ściślejsze określenie etiologii przyszłym badaniom. Często jednak w ciągu długiego czasu nadzieje te nie urzeczywistniają się. Mimo to rozpoznanie zespołu psychoorganicznego daje w tych przypadkach w rękę możność ustalenia rokowania i pokierowania dalszymi losami chorego nawet w znaczeniu leczniczym. Przeważnie jednak udaje się nam wyjść poza to tymczasowe i ogólne rozpoznanie i zaklasyfikować przypadek do bardziej szczegółowej klasy etiologicznej. [patrz też: psychoterapeuta warszawa, autyzm, dzieci z autyzmem terapia, dzieci z autyzmem terapia warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘autyzm’

Otępienie porażenne

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Przy tej sposobności warto podnieść, że pojęcie zespół organiczny i proces organiczny bynajmniej nie pokrywają się ze sobą. Przez zespół rozumiemy pewien szereg objawów klinicznych występujący w powtarzającym się stale składzie. Pojęcie procesu organicznego jest natomiast znacznie obszerniejsze. Są procesy organiczne, które mogą się nie, przejawiać żadnymi objawami klinicznymi, jak się bardzo często rzecz ma np. w padaczce lub w stanach po zapaleniu mózgu. Ujemny wynik badań w kierunku zespołu psychoorganicznego, włącznie z badaniem neurologicznym, nie uprawnia nas więc do wyłączenia procesu organicznego. Hipotetycznie zakłada się np., że na dnie schizofrenii przewlekłej i cyklofrenii leżą jakieś nie określone bliżej procesy organiczne, chociaż choroby te nie dają objawów zespołu psychoorganicznego, a przynajmniej nie stwierdza się tu podstawowego kompletu objawów psychoorganicznych. Mówiąc w liczbie pojedynczej zespół psychoorganiczny mamy na myśli ogólny zrąb strukturalny, powstały drogą abstrakcji z wielu obrazów klinicznych, różniących się między sobą bardzo znacznie. Wszystkie bowiem zespoły psychoorganiczne z rozległym zakresem możliwości różnicowych, mają pewne wspólne cechy, które można ująć w jedną całość. W danym przypadku może nie być niektórych objawów, chociaż nigdy nie brak zasadniczych. W obrębie zespołu psychoorganicznego można rozróżnić dwa typy. Typ otępieniowy czy dementywny (dementia), określany też czasem nazwą zespołu amnestycznego. Zasadniczym objawem jest tu obniżenie sprawności intelektualnej, tj. otępienie oraz zaburzenia pamięci. Podane synonimy nie są szczęśliwe, chociaż nie są i błędne. Lecz w tym, że otępienie uważamy za objaw dotyczący tylko jednego gatunku czynności, mianowicie myślowych. Podobnie też zaburzenia pamięci, czyli amnezję, uważa się za objaw ograniczony tylko do tych czynności. Ponadto, aczkolwiek w rzeczy samej nigdy nie brak zaburzeń tych czynności, to jednak mogą one czasem być zaznaczone bardzo dyskretnie, a znacznie bardziej mogą się rzucać w oczy zaburzenia innych czynności psychicznych. Dlatego termin zespół psychoorganiczny jest najlepszy, gdyż jest dość obszerny, aby pomieścić wszystkie objawy składające się na to pojęcie. [więcej w:  psychoterapeuta warszawa, autyzm, dzieci z autyzmem terapia, dzieci z autyzmem terapia warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries