Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Wykorzystanie odruchów warunkowych do leczenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wykorzystanie odruchów warunkowych do leczenia możliwe jest również na innej drodze. W Niemczech wyrabia się aparat “Uroflex”, który budząc dziecko konsek- wetnie i natychmiast zaraz po zmoczeniu, wytwarza korzystne odruchy warunkowe i działa psycholeczniczo. Na Węgrzech Gereb (1960) skonstruował elektrorriczny aparat “Enurograf” czuły na najlżejszą wilgoć. Aparat zapisuje rytm moczenia nocnego i reaguje dzwonkiem na wilgoć. Ponieważ moczenie Występuje zawsze o tej samej porze, można po pewnym czasie przestawić aparat w ten sposób, że budzi on dziecko automatrcznie tuż przed zmoczeniem się. Budzik ten zdał już w praktyce egzamin.
MIMOWOLNE ZANIECZYSZCZANIE SIĘ KAŁEM (ENKOPRESIS) Jest to sprawa analogiczna do moczenia mimowolnego, jednakże znacznie rzadsza. Samoistne oddawanie kału pod siebie jest w okresie niemowlęcym zjawiskiem fizjologicznym. Staje się zjawiskiem patologicznym, jeżeli trwa poza ten okres. I tutaj mówi się o enkopresis primaria, jeżeli zachodzi nieprzerwana CIągłość zanieczyszczania się kałem od okresu niemowlęcego, i o enkopresis secundaria, jeżeli dziecko już nauczyło się zgłaszać swoją potrzebę, a po pew- nym okresie bezobjawowym popada pod tym względem ponownie w stan nie- mowlęcy. Enkopresis i enuresis nierzadko występują równocześnie u tego sa- mego dziecka. I tutaj wykluczamy z zakresu tego pojęcia przypadki nietrzy- mania kału (incontinentia alvi) na tle zmian organicznych. Zanieczyszczanie się kałem jest więc również psychonerwicą. Przypadek taki możs się zresztą zdarzyć normalnemu dziecku, np. w razie biegunki, przy• zbyt” silnym parciu na stolec i niemożności bezzwłocznego udania się do ustępu. O patologii mó- wimy wówczas, gdy przypadki takie powtarzają się uporczywie. I tutaj może chodzić o zanieczyszczanie się w nocy i w dzień. [podobne: , badania psychologiczne, witamina b6, odwrócona osmoza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Wykorzystanie odruchów warunkowych do leczenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z badań Stievego wynika, że wszystkie te zmiany odbywają się nie na drodze hormonalnej, lecz poprzez nerwy czuciowe i układ wegetatywny, które do- chodzą do jąder i jajników. Jest wiele podniet nerwowych, które powodują silne przekrwienie w obrębie narządów miednicy małej. Stwarza to warunki rychlejszego dojrzewania pęcherzyków, tak iż może dojść do jajeczkowania pa- racyklicznego. Przekrwienie takie bywa wywołane przez podniecenie płciowe, zwłaszcza jeśli spółkowanie ma miejsce po dłuższym okresie wstrzemięźliwości. Wówczas dojrzewający pęcherzyk może w krótkim czasie powiększyć swe roz- miary z 5-8 mm do 20 mm. Wbrew utartym poglądom kobieta może być za- płodniona w każdym okresie cyklu miesiączkowego, Jak z tego widać, nie ma dzisiaj dziedziny medycyny, a nawet dziedziny życia w ogóle, gdzie by można bylo zamknąć oczy na rozstrzygającą rolę czynników psychogennych. Oznaką tego zdaje się być coraz większe rozpowszechnianie się metod lecz- niczych, stosowanych dotąd wyłącznie w psychiatrii, w leczeniu chorób roz- maitych specjalności. Dla przykładu przytoczyć można leczenie wstrząsami in- sulinowymi, snem przedłużonym, a nawet wstrząsami elektrycznymi i kardia- zolowymi chorób wewnętrznych i ogólnych. Dąży się przy tym do wywarcia wpływu leczniczego na chory narząd przez zadziałanie na ośrodkowy układ nerwowy, a tym samym na całość ustroju, którego czynności są kierowane przez układ korowo-trzewiowy. Choroba• wrzodowa żołądka, dychawica oskrzelowa, nadciśnienie tętnicze, wszelkiego rodzaju organozy, stany alergiczne – wszystko to przestało być uważane za cierpienie umiejscowione w jednym narządzie. a tym samym wskazane jest leczenie nie miejscowe, lecz ogólne. promieniowanie myśli psychiatrycznej na całą medycynę oparte jest zresztą na wzajemności. Od chwili, gdy zaczęliśmy wypierać z psychiatrii psycholo- gizm, podstawą naszych badań naukowych tudzież działalności praktycznej za- częły się stawać w coraz wyższym stopniu nauki biologiczne. Dzisiaj nie mo- żemy sobie wyobrazić psychiatrii bez najściślejszej łączności z neurofizjologią, . chemią fizjologiczną, endokrynologią, anatomią patologiczną, neurohistopato- legią, biologią, fizyką, radiologią i z wielu innymi dziedzinami. Także ścisła łączność i współpraca z wielu specjalnościami klinicznymi, przede wszystkim z kliniką chorób wewnętrznych, neurologiczną itd., jest warunkiem nieodzow- nym powodzenia naszych prac badawczych oraz osiągnięć praktycznych. Nauki biologiczno-lekarskie nie wyczerpują jednak skali zainteresowań nowo- czesnego psychiatry. [patrz też: , okulista, badania psychologiczne, Karmy dla psów ]

Comments Off

« Previous Entries