psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Choroby psychiczne są plagą społeczną

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Choroby psychiczne są plagą społeczną na równi z gruźlicą, chorobami wenerycznymi, zakaźnymi itd. Nie tylko psychozy, ale i psychonerwice zależą od warunków gospodarczospołecznych. Nie da się zrozumieć patogenezy wielu cierpień psychicznych, a tym samym nie da się im skutecznie zapobiegać i nie da się ich celowo leczyć, jeśli się nie wniknie w historycznosocjologiczne uwarunkowanie chorób psychicznych jako zjawiska agsowego. Jak z tego widzimy, wszystkie nauki tworzą jeden nierozerwalny splot. U podłoża tego splotu leży świadomość człowieka, bez której nie byłoby w ogóle zagadnień. Jednym z najważniejszych zadań psychiatrii jest troska o zdrowie świadomości ludzkiej, od której zależą losy ludzkości. Dlatego. nie ma takich zagadnień przyrodniczych i humanistycznych, które by były zupełnie obce nowoczesnemu psychiatrze. Ciąży wreszcie na mnie obowiązek dania odpowiedzi na pytanie, zawarte w nagłówku gdzie jest miejsce psychiatrii wśród nauk biologicznolekarskich. Psychiatria dawnego typu podobna była pod jednym względem do anatomii makroskopowej była nauką opisową. Zamknięta w kręgu pojęć psychopatologicznych, zdana była wyłącznie na opisywanie zjawisk, które można było spostrzec osobiście; przedłużeniem zmysłów psychiatry były zmysły chorego, który opisywał lekarzowi przeżycia swojej introspekcji. Głębiej już lekarz nie mógł sięgnąć. Dopiero gdy przyswoił sobie metody pracownia noanalityczna, mógł wyjść poza granice zjawisk podmiotowych    i zdobyć informacje przedmiotowe. Dopiero od chwili rozszerzenia zasięgu swej kompetencji na dziedziny pograniczne, do których dawniej nie sięgał jego wzrok, mógł się upodobnić do anatoma, który nie poprzestaje na swoim wzroku, lecz uzbrojony w metody mikroskopowe         a potem ultramikroskopowe, może sięgnąć ku mikrostrukturze anatomicznej. W ten sposób anatom musiał się stać równocześnie histologiem   i histopatologiem, a psycholog i psychopatolog neurologiem, neuropatologiem, neurohistopatologiem   i  oby jak najrychlej  ultraneurohistopatologiem.  Zresztą i anatom nie poprzestaje dzisiaj tylko na morfologii. Znieruchomiałe zwłoki nie są ostatecznym celem      i przedmiotem jego dociekań, jak dawniej. Zajmuje go fizjologiczna dynamika żywego ustroju, gra chemicznych i ultrachemicznych procesów, które za życia stają się przyczyną funkcji narządów i jednocześnie z funkcji tych wynikają, W ten sposób psychiatra przestał być tylko psychiatrą. Tym samym też psychiatria stała się nie tylko jedną z dyscyplin lekarskich; stała się dyscypliną ośrodkową i podstawową. Środowiska, które z tym stanem faktycznym jeszcze się nie oswoiły, skazane są na zacofanie. [hasła pokrewne:  gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Choroby psychiczne są plagą społeczną

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tylko od psychiatrów lekarze mogą przejąć poszanowanie dla czynnika psychicznego. Poważni przedstawiciele różnych dyscyplin biją dziś        na alarm. Dezintegracja nauk klinicznych, technicyzacja zawodu lekarskiego, dehumanizacja medycyny, panowanie poglądów, pod którymi kryje się niepokój o losy medycyny. Wśród narastającego mnóstwa specjalności lekarskich zatraca się cierpiący człowiek. W zbiurokratyzowanej medycynie nikt nie ma czasu nawet na wysłuchanie skarg chorego, mimo że lekarzy jest dzisiaj bez porównania więcej niż kiedyś. W wielu cywilizowanych krajach, chociaż medycyna stoi tam wysoko, ogromnym powodzeniem cieszą się znachorzy. Nie robią użytku z osiągnięć   diagnostyki i terapii, są ciemni i nieuczciwi, a jednak potrafią wzbudzić zaufanie. Jeżeli się zważy, że przynajmniej połowa wszystkich chorych, którzy szukają porady lekarskiej, to albo czystej wody nerwicowcy, albo chorzy somatycznie, których cierpienie uległo wtórnie na drodze psychogennej neurotyzacji, to jasnym będzie, że nie może być mowy o skutecznej pomocy lekarskiej bez uwzględniania w praktyce składnika nerwicowego. Chociaż wielu światłych lekarzy zdaje sobie sprawę z tego stanu rzeczy, to jednak częstokroć oni sami przejawiają dezintegrację    w teorii opowiadają się za humanizacją zawodu lekarza, a w praktyce hołdują poglądom jatromechanistycznym. Zdarza się również sytuacja odwrotna  w praktyce lekarze ci bywają podobni do znachorów, chociaż na zewnątrz głoszą zapatrywania jatromechanistyczne w przekonaniu, że są one bardziej naukowe.  Na rozbieżnościach tych wychodzi źle zawsze tylko chory. Psychiatrii przypada doniosła rola przeciwdziałania dezintegracji nauk klinicznych. Dzięki niej lekarze uczą się doceniać rolę czynnika psychogennego w patogenezie chorób wyglądających na tylko somatyczne, a w konsekwencji uczą się robić użytek z psychoterapii potrzebnej każdemu lekarzowi. Zresztą sama znajomość diagnostyki psychiatrycznej pozwala uniknąć mnóstwa omyłek rozpoznawczych. Jak z tego widać, psychiatria wywiera i powinna wywierać wpływ na inne dyscypliny lekarskie, wywdzięczając się zresztą za korzyści, które od nich wzajemnie czerpie. [podobne: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries