Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Wyrazem bezkrytycyzmu sa takze konfabulacje,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrazem bezkrytycyzmu są także konfabulacje, którymi chory wy- pełnia luki pamięciowe. Jest to tzw. zespół Korsakowa, który pojawia się przy bardzo ciężkim uszkodzeniu mózgu, na różnym tle: alkoholizmu, porażenia postępującego, otępienia starczego (presbiofrenia) i innych ciężkich spraw or- ganicznych mózgu. Konfabulacje idą w parze z euforią, nigdyz dysforią. Do konfabulowania potrzebne jest bowiem wzmożenie samopoczucia. 6. Zaburzenia życia afektywnego są bardzo typowe. Na ogół stwierdza się afekt tępy (affectus obtusus, dementia affectiva) z nastro- jem euforycznym, znacznie rzadziej dysforycznym. Drobiazg może cho- rego rozbawić lub doprowadzić do rozpaczy. Nietryzmanie afektów (incontinentia affectiva) jest też bardzo ty- powe, zwłaszcza w zespole psycheorganicznym typu charakteropatycznego. Ten ostatni objaw bywa często pierwszym zwiastunem rozpoczynającego się pro- cesu organicznego: chory staje się drażliwy (irritabilitas) i wybuchowy (explo- sibilitas). W niektórych sprawach organicznych silne wzruszenia mają skłon- ność do zalegania (protractio affectuum), zwłaszcza w padaczkowym zwyrod- nieniu charakteru. Chwiejność afektywna może w rzadkich wypadkach wystę- pować obok skłonności- do zalegania afektów, chociaż zasadniczo są to pojęcia przeciwstawne, W przypadkach charakteropatii pourazowej można stwierdzić nagłe wystąpienie omawianych cech charakteru: człowiek przed wypadkiem łagodny, opanowany, spokojny staje się po urazie drażliwy, porywczy, niepo- hamowany, wybuchowy aż do, stanów wściekłości. 7. Obniżenie uczuciowości wyższej należy oczywiście również do zaburzeń życia afektywnego, jednakże bardzo często stanowi objaw dla siebie. Mianowicie wyszczególnione wyżej cechy afektu organicznego mogą cza- sem być ledwie zaznaczone lub może ich nie być, natomiast w obrazie klinicz- nym na pierwszy plan może się wysuwać upośledzenie, a nawet zanik uczu- ciowości wyższej. W innych przypadkach przeciwnie, przy dużej drażliwości i wybuchowości uczuciowość wyższa może w ciągu długiego czasu wykazywać dobry. poziom. Obniżenie uczuciowości wyższej uchodzi za jeden z argumen- tów; przemawiających za organiczną naturą schizofrenii przewlekłej, która jak wiadomo nie daje objawów zespołu psychoorganicznego. W zespole psychoor- ganicznym typu charakteropatycznego uszkodzenie uczuciowości wyższej bywa czasem pierwszym sygnałem choroby. Niektórzy uważają, że chodzi tu o wtórne działanie upośledzonej sprawności umysłowej, tzn. że chory nie jest zdolny przewidzieć następstw swojego postępowania i dlatego działa pod wpływem chwilowego impulsu. Tak jednak nie jest. Uczuciowość wyższa bywa wyraźnie w niektórych zespołach organicznych obniżona, nawet przy stosunkowo dobrze jeszcze utrzymanej inteligencji. Są chorzy, którzy się rozrzewniają, gdy się im wytłumaczy nieetyczność ich postępowania, częściej jednak rozrzewnienie to jest powierzchowne. Inni chorzy zachowują się cynicznie. [hasła pokrewne: , olejek arganowy, Balsam Johnson, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Wyrazem bezkrytycyzmu sa takze konfabulacje,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkoholizm przewlekły jako trwałe uszkodzenie organiczne mózgu trzeba. uważać .za chorobę psychiczną. W zależności od rodzaju objawów chorobowych i ich nasilenia oraz związku z przestępstwem poczytalność sprawcy może wa- hać się w bardzo szerokich granicach od pełnej do zupełnie zniesionej. Prze- stępstwa popełnione pod wpływem ostrych psychoz alkoholowych i psychozy Korsakowa oraz daleko posuniętego otępienia spełniają warunki art. 17 § 1 k. k. Stopień poczytalności sprawcy dotkniętego obłędem zazdrości pijaków zależy od rodzaju przestępstwa, w szczególności od jego związku przyczynowego z urojeniami. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadkach charakteropatii alkoholowej i wczesnych Okresów otępienia. Ważną rolę w orzekaniu o poczy- talności w tych przypadkach odgrywa rodzaj i okoliczności przestępstwa oraz nasilenie zaburzeń psychicznych. W wielu przypadkach nie ma nawet warun- ków do zastosowania art. 18 § 1 k. k. W każdym przypadku ograniczenia lub zniesienia poczytalności uwarunko- wanego alkoholizmem przewlekłym powinno się orzekać o konieczności sto- sowania środka zabezpieczającego. Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy przestępstwo zostało dokonane pod wpływem ostrej psychozy alkoholowej, a objawy jej ustąpiły już. Uzasadnione jest to nie tylko przez wzgląd na inte- res społeczny, ale także ze względu na konieczność leczenia. [przypisy: , catering dietetyczny, domowe sposoby na trądzik, Balsam Johnson ]

Comments Off