Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Oieblosc wzgledna wskutek niejednczesnosci szczytowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oiębłość względna wskutek niejednczesności szczytowania (frigiditas relatiua e dyssynchronisatione orgasmi). Oziębłość bezwzględna jest stanem analogicznym do zupełnego zaniku popędu płciowego u mężczyzny. Jest to rzecz pochodzenia organicznego. Oziębłość płciowa względna może polegać na źle dobranym małżeństwie. Mianowicie z innym mężczyzną dana kobieta doznawałaby zadowolenia. Przypadki te nie należą do psychopa- tologii, chociaż powikłania życiowe tego typu mogą być czynnikiem reaktyw- nym w wielu psychonerwicach. Zaburzenie omawiane tu zachodzi z koniecz- ności, jeżeli partner płciowy cierpi na wytrysk zbyt wczesny lub przedwczesny. Często jednak zaburzenie to występuje dlatego, że małżonkowie nie są uświa- domieni co do elementarnych zagadnień psychofizjologii życia płciowego. Wie- dzieć trzeba, że prawidłowa krzywa orgazmu wygląda inaczej u mężczyzny, a inaczej u kobiety. U mężczyzny wznosi się jednostajnie bardziej lub mniej stromo i po osiągnięciu szczytowania spada nagle w dół. U kobiety rozkosz płciowa wzrasta falami w górę, przy czym ostatnia fala. bardziej pozioma niż szczytowanie u mężczyzny, a więc dłużej trwająca, opada znacznie wolniej. Tak jest w prawidłowych warunkach. Jeżeli szczytowanie u mężczyzny wy- stąpi zbyt wcześnie, to krzywa rozkoszy u kobiety ulega przerwie, o czym męż- czyzna może w ciągu wielu lat pożycia małżeńskiego nie wiedzieć. Tajemnica leży w tym, że u kobiety przedwstępne pieszczoty przed podjęciem stosunku odgrywają znacznie większą rolę niż u mężczyzny. Potrzebne są one fizjolo- gicznie nie tylko dla przygotowania pochwy do stosunku przez wzmożone wy- dzielanie śluzu z gruczołów macicznych, ale i dla przygotowania psychicznego. Im dłużej trwają wstępne pieszczoty, tym szybciej i łatwiej dochodzi u kobiety do orgazmu. Mężczyzna nieuświadomiony lub zbyt gruboskórny, aby o tym pamiętał, zbyt wcześnie rozpoczyna stosunek, zbyt wcześnie go kończy i tym samym powoduje niestosunek szczytowania, który stanowi istotę dyspareunii. Wiedzieć trzeba ponadto, że kobieta może w ciągu jednego stosunku mieć kil- kakrotnie orgazm. Wielcy uwodziciele w rodzaju Casanowy udają wlasny or- gazm wielokrotnie, doprowadzając kochankę do licznych szczytowań. Roko- wanie w dyspareunii omawianego typu jest dobre pod warunkiem, że małżon- kowie zasięgną porady fachowej i zorganizują pożycie zgodnie z zasadami psy- chofizj ologii. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, Zdrowa żywność, masło shea ]

Comments Off