Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS) Niektórzy uważają nietrzymanie moczu (incontinentia urinae) za pojęcie ogól- niejsze, oznaczające w ogóle niezdolność utrzymania moczu, powodującą mimo- wolne moczenie się. Moczenie nocne lub dzienne (enuresis nocturna aut diurna) byłoby wówczas jedną z postaci nietrzymania moczu. Przeważa jednak mia- nownictwo ostro przeciwstawiające pojęcia enuresis i incontinentia. Pod to ostat- nie pojęcie podpadają przypadki wywołane przez anatomiczne zmiany w narzą- dzie moczowo-płciowym lub przez organiczne zmiany w układzie nerwowym ośro-dkowym. Nietrzymanie moczu może być wynikiem różnych chorób, np. za- palenia pęcherza, zaburzeń rozwojowych pęcherza i cewki moczowej, cukrzycy, moczówki prostej, zapalenia miedniczek nerkowych, kamicy pęcherzowej, tarni dwudzielnej, organicznych chorób rdzenia tudzież mózgu, stwardnienia wiele- ogniskowego, porażenia postępującego itd. Mechaniści przypisują w patogene- zie moczenia samoistnego tego rodzaju miejscowym schorzeniom zasadniczą rolę, zwłaszcza tarni dwudzielnej (spina bifida occulta), a w przypadkach, w któ- rych nie da się dowieść istnienia takich schorzeń miejscowych, zakładają nie- dorozwój rdzeniowych ośrodków oddawania moczu. Jest to pogląd niewątpli- wie mylny. Moczenie mimowolne jest sprawą czynnościową i tylko takie przy- padki podpadają pod to pojęcie. Jest to więc psychonerwica, której istotnym objawem jest zaburzenie czynnościowe aktu opróżniania pęcherza (mictio). Słusz- niejsze jest więc określenie tej sprawy jako nerwicy narządowej (organosis), polegającej na upośledzeniu czynności zwieracza pęcherza lub na wzmożonej pobudliwości wypierania ,moczu (Malinowski). Istotną rolę odgrywają tu spa- czone odruchy warunkowe, zrozumiałe tylko ze stanowiska patologii korowo- -trzewiowej. Z zasady chodzi tu też o wzmożoną pobudliwość nerwową, tzw. ner- wowość. Stan ten nie musi być jednak przyczyną, gdyż może być skutkiem moczenia nocnego jako psychonerwicy. Szczególną rolę zdaje się odgrywać wagotonia. [podobne: , opieka medyczna, Bielizna nocna damska, Depilacja laserowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W drugim roku życia wyrobić się musi u dziecka nowy związek czasowy, mianowicie między doznaniem parcia na mocz a zgłoszeniem potrzeby. Odruch ten musi wystąpić w okresie sennego przyćmienia świadomości, po czym dziecko musi odczekać, aż nadejdzie pomoc. Konieczność odczekania ćwiczy zdolność korowego hamowania, wymaga bowiem przetrzymania na jakiś czas parcia na mocz. Dziecko musi się nauczyć zgłaszania potrzeby, gdy tylko parcie na mocz się rozpocznie. Nie powinno ono czekać, aż pęcherz przepełni się nadmiernie. Wychowanie tego odruchu na wczesne podrażnienia ze strony pęcherza zależy od natychmiastowego wysadzenia dziecka, gdy tylko zacznie się przez sen nie- spokojnie poruszać i stękać. Szkodliwe jest natomiast zapobiegawcze wysadza- nie dziecka w nocy, gdy śpi spokojnie. Sposób ten uniemożliwia wytworzenie się odruchu obudzenia na podrażnienie ze strony pęcherza, a zresztą i tak nie prowadzi do celu. Można bowiem zauważyć, że czasem wkrÓtce po skutecznym wysadzeniu w nocy, gdy mocz w pęcherzu nie zdążył się jeszcze w większej ilości nagromadzić, następuje zmoczenie nocne . .Nie zależy ono bowiem od stop- nia wypełnienia pęcherza, o czym się często zapomina. Opanowanie parcia na mocz zdaje się być w ogóle dla dziecka rzeczą trudniejszą niż dla dorosłego, zwrócono bowiem uwagę na fakt, że opróżnienie pęcherza u malutkiego dziecka odbywa się pod znacznie większym ciśnieniem niż u dorosłego. Słusznie podkreśla Tramer, że nie istnieje tzw. “typ enuretyka”. Każde dziecko może się nabawić tego cierpienia, jeżeli otoczenie będzie popełniało w stosunku do niego pewne błędy wychowawcze. Oczywiście bardziej zagro- żone są dzieci neuropatyczne i psychopatyczne, chociaż pierwotność tego uspo- sobienia stawia się dzisiaj pod znakiem zapytania. “Moczenie zależy nie tyle od charakteru dziecka, ile od charakteru jego otoczenia” (ChristoHel za Tra- merem). Niektórzy widzą ważny czynnik sprzyjający moczeniu nocnemu w nie- spokojnym, zakłóconym śnie, który poprzedza bezpośrednio oddanie moczu. Jeżeli roztoczony jest dozór nad śpiącym dzieckiem, można często zapobiec. w porę zmoczeniu się przez wysadzenie dziecka na nocnik. Inni uważają za ważny czynnik sprzyjający podrażnienia płciowe, wynikające najczęściej ze wspólnego przebywania dziecka z rodzicami w nocy. Stykanie się z życiem płciowym rodziców stanowi niewątpliwie ciężki uraz psychiczny. Spostrzeże- nia tego typu posiadają doniosłość w postępowaniu zapobiegawczym. Ze wszyst- kiego tego wynika, że w przypadkach moczenia nocnego nie powinno się ar- bitralnie wszystkiego sprowadzać do neuropatii lub psychopatii, lecz raczej dokonać szczegółowego badania somatycznego, neurologicznego i społeczno- psychiatrycznego, aby wniknąć w osobnicze warunki, wśród których powstała ta psychonerwica. [przypisy: , tusz do rzęs, Bielizna nocna damska, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

« Previous Entries