Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Badanie psychiatryczne pokrzywdzonego przeprowadza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badanie psychiatryczne pokrzywdzonego przeprowadza się również w związku z przestępstwem z art. 235 § 1 lub 2, lit. b (“Kto powoduje … chorobę psy- chiczną … “). Biegli orzekają, jaką chorobę psychiczną stwierdzają u pokrzyw- dzonego, czy i w jakim związku stoją stwierdzane zaburzenia• psychiczne z do- mniemaną przyczyną. Psychiatrzy bywają także wzywani przez prokuratury i sądy wojskowe naj- częściej dla ustalenia stopnia poczytalności oskarżonego. Wojskowy kodeks po- stępowania karnego dopuszcza możliwość występowąnia w tych sprawach tylko jednego biegłego. Kodeks Karny Wojska Polskiego ujmuje zagadnienie nie- poczytalności poczytalności ograniczonej tak samo jak kodeks karny. Odpo- wiednikiem art. 17 k.k. jest art. 15 KKWP, a 18 k. k. art. 16 KKWP. Kodeks Karny Wojska Polskiego nie przewiduje środków zabezpieczających i nie ma odpowiedników artykułów 79-82 k. k. ZAGADNIENIA SPECJALNE W EKSPERTYZIE SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNEJ Ekspertyza sądowo-psychiatryczna jest niejako pomostem między światem biologiczno-lekarskim a społeczno-prawniczym. Biegły-psychiatra powinien po- siadać odpowiednie przygotowanie z zakresu nie tylko prawodawstwa, ale iakżez psychologii kryminalnej. Ma on w swej pracy do czynienia z przypad- kami zaburzeń psychicznych, które rzadko widuje się w zwykłej praktyce kli- nicznej, szpitalnej czy przychodnianej. Chodzi tu o stany pogranicza między zdrowiem a ch-orobą psychiczną, takie jak psychopatie, charakteropatie, lżej- szego stopnia niedorozwoje umysłowe, psychozy reaktywne, alkoholizm, ze- -społy symulacyjno-agrawacyjne itd. Z takimi przypadkami zaburzeń psychicz- nych ma przede wszystkim do czynienia psychiatra więzienny. Z tych wzglę- dów zagadnienia psychiatrii sądowej wykraczają nieco poza doświadczenie czy- sto kliniczne. Niektóre pojęcia kliniczne przejęte zostały z psychiatrii sądo- wej – przede wszytkim upojenie patologiczne i afekt patologiczny. [hasła pokrewne: , badania psychologiczne, bielizna nocna, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Badanie psychiatryczne pokrzywdzonego przeprowadza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stany upojenia alkoholowego mogą zresztą przypominać także inne obrazy psychotyczne: depresję z silnymi tendencjami samobójczymi, stany mania- kalne, hebefrenię z rozkojarzeniem itp. Nie ulega więc wątpliwości, że upojenie alkoholowe jest patologicznym za- kłóceniem. czynności psychicznych typu ostrej psychozy. W takich stanach zdolność rozumienia znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem bywa ograniczona, często nawet w stopniu znacznym. Ponieważ jednak działanie , alkoholu na psychikę i skutki tego działania znane są każdemu obywatelowi, prawodawca wprowadził § 2 art. 18 k. k., który zawiera zakaz stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, jeżeli odurzenie wynikło z winy sprawcy. Komentarze do kodeksu karnego oparte na orzecznictwie Sądu Najwyższego dostatecznie jasno naświetlają zagadnienie winy w upojeniu alkoholowym. W przestępstwach związanych z nadużyciem alkoholu przeprowadza .się eks- pertyzę psychiatryczną wtedy, gdy zachodzi podejrzenie upojenia patologicz- nego lub jeżeli powstały- wątpliwości, czy sprawca z powodu zaburzeń psy- chicznych niezależnych od alkoholu miał zniesioną lub w stopniu znacznym ograniczoną zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem w stosunku do inożliwych skutków spożycia alkoholu. b. Upojenie patologiczne. Stan upojenia patologicznego niczym istotnym nie różni się od znanego klinicznie stanu pomrocznego (obnubilatio) występującego na różnym tle przyczynowym, najczęściej na tle padaczki. Jest więc typową psychozą zamroczeni ową wyzwoloną spożyciem alkoholu. Stan ten uważany jest za reakcję niezwykłą na alkohol, jest on wyrazem jakiejś niedyspozycji odbiegającej od normy, a więc natury patologicznej. Z tych względów prawodawca nie traktuje stanu upojenia patologicznego jako “odu- rzenia, które wynikło z winy sprawcy” i kwalifikuje ten stan jako niezawi- niony (art. 17 § 1 k. k.). [więcej w: , gabinet ginekologiczny, bielizna nocna, catering dietetyczny ]

Comments Off