Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘ból pleców’

Rokowanie w histerii uchodzi równiez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rokowanie w histerii uchodzi również za pomyślne. Każdy objaw histeryczny da się usunąć, jeżeli jednak utrzymują się nadal warunki reaktywne, które doprowa- dziły do objawów histerii, to każdej chwili będzie groził nawrót. Uporczywa ciężka histeria każe podejrzewać głębsze tlo, nie dostrzeżone być może wskutek tego, że w oczy rzucają się bujne objawy czynnościowe. Rokowanie wiąże się wówczas z wykryciem i możliwością leczniczego opanowania tej sprawy podstawowej. Znacznie poważniej przedstawia się rokowanie w nerwicach lękowych i rucho- wych. Opanowanie lecznicze objawów zależy tutaj od możliwości rozwiązania sytuacji warunkowo-konfliktowej, która stala się źródłem objawu nerwicowego. Klasycznie możliwość ta zachodzi w leczeniu moczenia mimowolnego, jeżeli potra- fimy zmienić dziecku warunki środowiskowe. Najgorzej przedstawia się rokowanie w fobiach ariankastycznych i w natręctwach myślowych, jeżeli nie mamy warunków do zastosowania metod możliwych tylko w klinice lub w szpitalu. Lekarz praktyk zaczyna zawsze od leków przeciwlękowych (anxioLytica) i trankwilizatorów, które w glównej mierze zresztą zawdzięczają swoją skuteczność sugestii ukrytej. Nie ulega już dzisiaj wątpliwości, że ciężkie stany anankastyczne wyrastają zawsze na podlożu zmian organicznych. Z doświadczeń Kliniki Chorób Psychicznych w Gdańsku wy- nika jednak, że rokowanie nawet w tych organicznych przypadkach bynajmniej nie przedstawia się tak niepomyślnie, jak to było do niedawna. Radykalnym sposobem okazało się leczenie śpiączkami atropinowymi. Nawet zastarzałe, ciężkie natręctwa myślowo-ruchowe ustępują albo całkowicie, albo w rtak znacznym stopniu, że chory może powrócić do normalnego życia. Technikę atropinoterapii podamy później. Tra- dycyjnie zalicza się wciąż jeszcze lżejsze przypadki natręctw myślowych do nerwic, lecz czynimy to w praktyce tylko z braku przeciwdowodów. W przypadkach ner- wicy natręctw, jeżeli nie mamy możliwości leczenia klinicznego, możemy zawsze liczyć na przebieg poronny niektórych lżejszych postaci. Nowoczesne leki psycholeptyczne, które okazały się rewelacją w leczeniu psychoz, w dziedzinie leczenia nerwic nie odznaczyły się niczym szczególnym i nie wpłynęły na rokowanie. Raczej zarzuca się im, że przyczyniły się w ogromnej mierze do rozpowszechnienia farmakomanii. To samo dotyczy w jeszcze wyższym stopniu, tzw. leków ataraktycznych. Ich skuteczność opiera się głównie na psychoterapii. W prak- tyce przydatne bywa ich dzialanie uspokajające lub przeciwlękowe. W dalszym ciągu jednak rokowanie terapeutyczne zależy od zdolności psychoterapeutycznych lekarza. [przypisy: , kurs sep, ortodonta, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Rokowanie w histerii uchodzi równiez

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poczytalpość w nerwicach Nerwice nie są w zasadzie chorobą psychiczną w znaczeniu kodeksu kar- nego i dlatego nie mogą być podstawą stosowania art. 17 ani 18 k. k. Stany nerwicowe nie ograniczają bowiem, a tym bardziej nie znoszą, poczytalności. Jeżeli w piśmiennictwie fachowym spotyka się niekiedy zdanie, poparte opi- sami przypadków, że niektóre stany nerwicowe w szczególnych warunkach ograniczały w znacznym stopniu możność kierowania postępowaniem, to roz- poznanie nerwicy nie było słuszne w tym znaczeniu, że pod objawami nerwi- cowymi ukryty i nierozpoznany był poważniejszy proces chorobowy, który w sposób istotny wpłynął na postępowanie sprawcy i ograniczył w stopniu znacznym poczytalność. W praktyce klinicznej coraz rzadziej rozpoznaje się czyste nerwice, spotyka się natomiast liczne przypadki tzw. zespołów rzekomo-nerwicowych w prze- biegu zespołów organicznych lub psychoz czynnościowych .. Kwalifikacja są- dowo-psychiatryczna przestępstw dokonanych pod wplywem takich zespołów zależy od rodzaju i nasilenia podstawowego procesu chorobowego. Niepowi- kłane stany nerwiccwe mogą stanowić dla sądu okoliczność łagodzącą winę sprawcy w ogólnym znaczeniu prawnym. Zespoły reaktywne i symulacyjne Zagadnienie wzajemnego stosunku psychoz reaktywnych czy sytuacyjnych i świadomej symulacji ma w praktyce sądowej duże znaczenie. Jakkolwiek stany te w olbrzymiej większości eksper.tyz psychiatrycznych nie mają istot-• nego wpływu na stopień poczytalności sprawcy, gdyż występują zwykle po do- konaniu przestępstwa, to jednak zasługują na szczególną uwagę ze względu na dalsze prowadzenie śledztwa czy rozprawy sądowej. Wystąpienie psychozy sytuacyjnej w czasie śledztwa lub rozprawy uniemoż-• liwia dalsze ich prowadzenie do czasu ustąpienia tego zespołu reaktywnego. Natomiast zareagowanie skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wol-• ności zespołem reaktywnym nie powinno raczej być podstawą do udzielenia przerwy w odbywaniu kary, gdyż taki zespól nie może• być uważany za “cho- robę umysłową” w rozumieniu art. 423 § 2 k. p. k. [przypisy: , kurs sep, gabinet ginekologiczny, ból pleców ]

Comments Off