Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Z danych fizjologii wiadomo, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z danych fizjologii wiadomo, że kora mózgowa zapoczątkowuje tylko proces oddania moczu. Dalszy ciąg opróżnienia pęcherza odbywa się już automatycznie, bez dowolnych impulsów. Dowolne impulsy mogą jednak potęgować nasilenie tego procesu lub każdej chwili go przerwać. Automatyczną stroną mikcji zawiaduje we- getatywny ośrodek w podwzgórzu na dnie komory trzeciej. W ten sposób tłumaczyć można znane zjawisko, że silne stany wzruszeniowe, np. nagły przestrach, bardziej trwały stan lękowy, ale też i niespodziewana uciecha, mogą czasem wywołać parcie na mocz, a nawet mimowolne oddanie moczu. Wskutek połączeń kojarzennych między podwzgórzem a korą mózgową różne zjawiska psychiczne miewają wyraźny wpływ na czynność oddawania moczu. Czasem samo wyobrażenie pewnej sytuacji, sama myśl o oddawaniu moczu mogą już spowodować parcie na mocz. Także odwrotna możliwość wchodzi w grę. Usilne zaprzątnięcie się jakimś zagadnieniem doprowadza często do przetrzymania w pęcherzu nawet nadmiernych ilości moczu, przy czym w ciągu wielu godzin może nie zjawić się uczucie parcia. Podobnie bywa, gdy prze- bywamy w takich warunkach, że w ciągu nawet kilkunastu i więcej godzin nie może być mowy o oddaniu moczu.. Dochodzi wówczas do stanu zahamowania i parcie •na mocz nie pojawia się. Natomiast czasem u osobników pobudliwych i u dzieci, bez- pośrednia walka z przykrym parciem na mocz może się skończyć niepowodzeniem. Kora mózgowa ma więc ponad wszelką wątpliwość znaczenie nadrzędne w stosunku -do ośrodków podwzgórza, a także ośrodków lędźwiowo-krzyżowych rdzenia, których -odruchowa samorządność ma określone granice. Moczenie mimowolne występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt. Jest wiele prób wyjaśnienia tego zjawiska. Na ogół przypuszcza się, że anatomiczno-fizjolo- giczne warunki ułatwiają móczenie u chłopców, ponieważ cewka moczowa jest u płci męskiej ściśle związana z częściami płci owymi. Podrażnienia płciowe łatwiej więc promieniują na aparat moczowy i mogą się przyczyniać do zwiększenia pobudli- wości, od której niewątpliwie zależy moczenie nocne. U dziewcząt natomiast opróż- nianie pęcherza jest fizjologicznie prostsze, bardziej bezpośrednie, nie tak bardzo więc podatne na podrażnienie części płciowych, Nie trzeba jednak zapominać, źe istotną rolę odgrywają podrażnienia neurogenne ośrodkowego typu psychonerwf- cowego, jednakże opisane powyżej różnice anatomo-fizjologiczne sprzyjają częst- szemu występowaniu sprawy u płci męskiej. Inne bodźce proprioceptywne nie są zależne od płci. Tak np. zimno, także łaskotanie i swędzenie mogą wywoływać par- cie na mocz poprzez ośrodki rdzeniowe. U dzieci cierpiących na skazę pokarmową można zauważyć moczenie nocne w okresie obostrzenia sprawy, np. po spożyciu gatunków białka, na które dziecko jest uczulone. Dlatego w każdym przypadku moczenia nocnego należy zbadać dziecko w kierunku skazy pokarmowej i innych stanów alergicznych, które stanowić mogą podłoże organiczne odczynu psychener- wicowego. Wiadomo bowiem, że pobudliwość nerwowa dzieci zwiększa się znacznie w zależności od tego rodzaju czynników. [przypisy: , catering dietetyczny, odwrócona osmoza, olejek cbd ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Z danych fizjologii wiadomo, ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stany upojenia alkoholowego mogą zresztą przypominać także inne obrazy psychotyczne: depresję z silnymi tendencjami samobójczymi, stany mania- kalne, hebefrenię z rozkojarzeniem itp. Nie ulega więc wątpliwości, że upojenie alkoholowe jest patologicznym za- kłóceniem. czynności psychicznych typu ostrej psychozy. W takich stanach zdolność rozumienia znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem bywa ograniczona, często nawet w stopniu znacznym. Ponieważ jednak działanie , alkoholu na psychikę i skutki tego działania znane są każdemu obywatelowi, prawodawca wprowadził § 2 art. 18 k. k., który zawiera zakaz stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary, jeżeli odurzenie wynikło z winy sprawcy. Komentarze do kodeksu karnego oparte na orzecznictwie Sądu Najwyższego dostatecznie jasno naświetlają zagadnienie winy w upojeniu alkoholowym. W przestępstwach związanych z nadużyciem alkoholu przeprowadza .się eks- pertyzę psychiatryczną wtedy, gdy zachodzi podejrzenie upojenia patologicz- nego lub jeżeli powstały- wątpliwości, czy sprawca z powodu zaburzeń psy- chicznych niezależnych od alkoholu miał zniesioną lub w stopniu znacznym ograniczoną zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem w stosunku do inożliwych skutków spożycia alkoholu. b. Upojenie patologiczne. Stan upojenia patologicznego niczym istotnym nie różni się od znanego klinicznie stanu pomrocznego (obnubilatio) występującego na różnym tle przyczynowym, najczęściej na tle padaczki. Jest więc typową psychozą zamroczeni ową wyzwoloną spożyciem alkoholu. Stan ten uważany jest za reakcję niezwykłą na alkohol, jest on wyrazem jakiejś niedyspozycji odbiegającej od normy, a więc natury patologicznej. Z tych względów prawodawca nie traktuje stanu upojenia patologicznego jako “odu- rzenia, które wynikło z winy sprawcy” i kwalifikuje ten stan jako niezawi- niony (art. 17 § 1 k. k.). [więcej w: , gabinet ginekologiczny, bielizna nocna, catering dietetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries