Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Pogranicze z innymi dyscypli- nami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pogranicze z innymi dyscypli- nami biologicznymi i lekarskimi nie wyczerpuje wszystkich zadań. Nawet sama diagnostyka byłaby bardzo niedoskonała. gdyby się ograniczała wyłącznie do nauk biologiczno-lekarskich i nie uwzględniała realnego środowiska, w którym powstaje i żyje człowiek. Każdy chory stanowi dla myślącego lekarza rozległy i złożony problem, jeżeli uwzględniamy w naj- szerszej mierze wszystkie bezpośrednie i pośrednie przyczyny. Spróbujmy to wyjaśnić na naj prostszym przykładzie wady rozwojowej wrodzonej. Na rysunku przedstawiono chorą z ektromelią, czyli wrodzonym brakiem kończyn górnych, powikłanym ciężkimi wrodzonymi zniekształceniami kończyn dolnych. Z wy- wiadów wiemy, że jest to następstwo zatrucia chininą, na jakie naraziła siebie samą i płód matka chorej w celu przerwania ciąży. Przypadek etiologicznie i patogenetycznie moż,e wyjaśniony; niemniej jednak -z punktu widzenia psy- chologiczno-socjologicznego nasuwający mnóstwo dalszych. problemów, wobec których lekarz myślący kategoriami psychoprofilaktyki nie może pozostać obo- jętny. Leczenie wad rozwojowych już dokonanych przedstawia się beznadziej- nie. Póki nie wiedziano, w jaki sposób dochodzi do powstania tych wad, dopóty lekarze stali wobec tych faktów klinicznych z uczuciem bezradności i pesy- mizmu. Obecnie wiemy już, że wady rozwojowe takie czy inne, włącznie z en- cefalopatiami, są następstwem embriopatii. Tragedia talidomidu otworzyła nam oczy na masowość tych zjawisk. [więcej w: , stomatologia Kraków, indywidualne kalendarze trójdzielne, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Pogranicze z innymi dyscypli- nami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ekspertyza sądowo-psychiatryczna obejmuje także badanie pokrzywdzonych. Badania takie konieczne są często w przypadkach przestępstwa z art. 203 k. k. (czyn nierządny z osobą zupełnie lub częściowo pozbawioną zdolności rozpozna- nia znaczenia czynu lub kierowania swym postępowaniem). Ustalić trzeba, ja- kie objawy choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego czy innego za- kłócenia czynności psychicznych osoba pokrzywdzona zdradzała w okresie do- konania z nią czynu nierządnego i, co najważniejsze, czy przestępca jako laik mógł objawy te zauważyć w zależności od stopnia nasilenia i możliwości do- strzeżenia ich przez otoczenie. Nie ma takiego zagadnienia, jeżeli sprawca czynu wiedział uprzednio o zaburzeniach psychicznych osoby pokrzywdzonej. Zdarza się, że psychicznie chorzy w krąg swych urojonych prześladowców wciągają osoby z otoczenia, którym przypisują wrogie zamiary lub czyny. Osoby takie bywają oskarżane przez chorych o systematyczne zatruwanie, O dokonywanie na nich cżynów nie rządnych podczas snu, o wywołanie trwalej choroby, o spowodowanie niemocy płciowej itp. Czasami chorzy oskarżają o takie wrogie działania lekarzy leczących. Jeżeli oskarżenia tego rodzaju mają wyraźnie urojeniowy charakter i wiążą się z innymi rzucającymi się w oczy objawami choroby psychicznej, sprawa nie przedstawia większych trudności i zwykle zostaje umorzona. Jeżeli natomiast oskarżenie chorego wydaje się prawdopodobne, sprawa toczy się dalej i w konsekwencji na różnym szczeblu biegli-psychiatrzy po zbadaniu stanu psychicznego skarżącego orzekają, czy oskarżenie jest wyrazem choroby psychicznej i czy ma charakter urojeniowy. Psychiatrzy bywają czasami przedmiotem oskarżenia o bezprawne umiesz- czenie lub przetrzymywanie chorego w szpitalu psychiatrycznym – a więc o bezprawne pozbawienie wolności (art. 248 k. k.). W sprawach takich wzywa się zwykle jako biegłych samodzielnych pracowników nauki w dziedzinie psy- chiatrii, którzy orzekają o słuszności lub niewłaściwości postępowania oskarżo- nego lekarza. Procesy takie należą do rzadkości. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, prawo medyczne, odwrócona osmoza ]

Comments Off

« Previous Entries