Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS) Niektórzy uważają nietrzymanie moczu (incontinentia urinae) za pojęcie ogól- niejsze, oznaczające w ogóle niezdolność utrzymania moczu, powodującą mimo- wolne moczenie się. Moczenie nocne lub dzienne (enuresis nocturna aut diurna) byłoby wówczas jedną z postaci nietrzymania moczu. Przeważa jednak mia- nownictwo ostro przeciwstawiające pojęcia enuresis i incontinentia. Pod to ostat- nie pojęcie podpadają przypadki wywołane przez anatomiczne zmiany w narzą- dzie moczowo-płciowym lub przez organiczne zmiany w układzie nerwowym ośro-dkowym. Nietrzymanie moczu może być wynikiem różnych chorób, np. za- palenia pęcherza, zaburzeń rozwojowych pęcherza i cewki moczowej, cukrzycy, moczówki prostej, zapalenia miedniczek nerkowych, kamicy pęcherzowej, tarni dwudzielnej, organicznych chorób rdzenia tudzież mózgu, stwardnienia wiele- ogniskowego, porażenia postępującego itd. Mechaniści przypisują w patogene- zie moczenia samoistnego tego rodzaju miejscowym schorzeniom zasadniczą rolę, zwłaszcza tarni dwudzielnej (spina bifida occulta), a w przypadkach, w któ- rych nie da się dowieść istnienia takich schorzeń miejscowych, zakładają nie- dorozwój rdzeniowych ośrodków oddawania moczu. Jest to pogląd niewątpli- wie mylny. Moczenie mimowolne jest sprawą czynnościową i tylko takie przy- padki podpadają pod to pojęcie. Jest to więc psychonerwica, której istotnym objawem jest zaburzenie czynnościowe aktu opróżniania pęcherza (mictio). Słusz- niejsze jest więc określenie tej sprawy jako nerwicy narządowej (organosis), polegającej na upośledzeniu czynności zwieracza pęcherza lub na wzmożonej pobudliwości wypierania ,moczu (Malinowski). Istotną rolę odgrywają tu spa- czone odruchy warunkowe, zrozumiałe tylko ze stanowiska patologii korowo- -trzewiowej. Z zasady chodzi tu też o wzmożoną pobudliwość nerwową, tzw. ner- wowość. Stan ten nie musi być jednak przyczyną, gdyż może być skutkiem moczenia nocnego jako psychonerwicy. Szczególną rolę zdaje się odgrywać wagotonia. [podobne: , opieka medyczna, Bielizna nocna damska, Depilacja laserowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nikomu na myśl nie przyjdzie uważać otępienie porażenne za ostry zespól czynnościowy, choć znajdujemy tu wszystkie warunki rozpoznania zespołu orga- nicznego. A jednak wiemy, że zimnicą lub olbrzymimi dawkami penicyliny możemy proces ten uczynić poniekąd odwracalnym, a więc położyć kres jego przewlekłości, uczynić go chwilowym i przemijającym. Dokonujący się na na- szych oczach postęp lecznictwa psychiatrycznego będzie nam dostarczał na pewno coraz więcej takich przykładów. Bo też w medycynie nie ma fatalizmu. Choroby, z którymi się zmagamy. są procesami dynamicznymi. Człowiek zmie- nia przyrodę działając na dynamikę jej przejawów. Dzisiaj zdolności regenera- cyjne tkanki mózgowej są nikłe, jutro Może uda się zdolności te pobudzić, ożywić, spotęgować. To co dzisiaj jest “organiczne”, może za sto lat będzie “cZynnościowe”. Pojęć tych używamy tak, jak gdyby nie bylo wkraczania czło- wieka w procesy chorobowe. Pojęciami tymi oznaczamy samorzutny bieg wy- darzeń patologicznych. Meningo-encephalitis tuberculosa pozostanie sprawą organiczną mózgu także wtedy, gdy uda nam się streptomycyną proces ten doprowadzić do zupełnej restitutio ad integrurn. Mimo tych refleksji pojęcie zespołu organi.cznego odgrywa w klinice psy- chiatrycznej ważną rolę heurystyczną. Bardzo często się zdarza, że mimo wy- . siłków nie mamy ścisłego rozpoznania, tzn. nie możemy wpaść na etiologię zaburzeń, które w danym przypadku stwierdzamy. Jest jeszcze wiele chorób psychicznych, których etiologii w ogóle nie znamy. W tych rozpoznawczo nie- jasnych przypadkach jest rzeczą praktycznie bardzo przydatną rozpoznać zes- pół psychoorganiczny, a więc w każdym razie jakieś zaburzenia psychiczne natury organicznej. Pozostawiamy wówczas ściślejsze określenie etiologii przy- szłym badaniom. Często jednak w ciągu długiego czasu nadzieje te nie urze- czywistniają się. Mimo to rozpoznanie zespołu psychoorganicznego daje w tych przypadkach w rękę możność ustalenia rokowania i pokierowania dalszymi lo- sami chorego nawet w znaczeniu leczniczym. Przeważnie jednak udaje się nam wyjść poza to tymczasowe i ogólne rozpoznanie i zaklasyfikować przypadek do bardziej szczegółowej klasy etiologicznej. [patrz też: , Depilacja laserowa, odżywka do rzęs, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries