Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Braithwaite (1950) podal wyniki badan

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Braithwaite (1950) podał wyniki badań 81 dzieci w wieku 4-13 lat, z tego 53 chłop- ców i 28 dziewcząt. W statystyce Battyego (1948) stosunek płci był odwrotny, a Shel- don (1944) stwierdził tę samą częstość u obojga płci, jeśli chodzi o dzieci malutkie. Braithwaite stwierdził u 8 dzieci alergię, u 22 chłopców stan po obrzezaniu, u 18 zlepy napletkowe, u 2 hypospadiasis, u 3 strictura urethrae, u 3 meatitis, u 1 balanitis, u l stulejkę. Spośród• dziewcząt 18 miało vulvovaginitis, 5 zakażenie dróg moczo- wych. Badaniem przez odbytnicę stwierdzono wśród 48 dzieci tylko u 12 prawidłowe stosunki, u 27 – nadmiar kału, u 6 – silny zwieracz, u 3 – tkliwość stercza. Przy cystometrii okazało się na 39 przypadków, że u enuretyków pęcherz kurczy .się przy prawidłowym ciśnieniu, ale przy małej zawartości moczu. Tarń dwudzielną stwier- dzono u 6 dzieci, a więc w tym samym odsetku co u dzieci nie cierpiących na mo- czenie samoistne. Stwierdzono, że większość dzieci udaje się na spoczynek nocny z pełną prostnicą, stąd duże znaczenie zapobiegawcze wypróżnienia przed spaniem. Już dawniej stwierdzono, że u wielu dzieci pęcherz napełnia się wkrótce po udaniu do lóżka, co niektórzy tłumaczą gromadzeniem się płynu tkankowego w dolnej po-• łowie ciała w postawie wyprostnej za dnia. Stąd zalecenie, aby dzieciom w ciągu pół godziny przed uśnięciem czytać bajki, a następnie skłonić je do oddania moczu. Zwykle mówiąc o enuesis ma się na myśli moczenie nocne. Bywa jednak, chociaż rzadko, także moczenie dzienne. E. Weigl stwierdził wśród 215 cho- rych: 83,5% – enuresis nocturna, 31,00% – enuresis diurna oraz 13,50% – postaci mieszanych (za Tramerem). Rozróżnia się też moczenie pierwotne od wtórnego. Pierwotne zachodzi wówczas, gdy moczenie stanowi nieprzerwane przedłuże- nie fizjologicznego okresu moczenia niemowlęcego. O moczeniu wtórnym mówimy w tych przypadkach, gdy między tym okre- sem fizjologicznym a pojawieniem się moczenia patologicznego była przerwa, która może trwać różnie długo, przeważnie kilka lat. [więcej w: , Kabiny Sanitarne, olej do włosów, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Braithwaite (1950) podal wyniki badan

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Enuresis essentialis przemija w większości przypadków samorzutnie w okre- sie przedpokwitaniowym i pokwitaniowym. Ze statystyki Malinowskiego (1938) z okresu dziesięciolecia, obejmującej 674 żołnierzy dotkniętych tym cierpie- niem, wynika, że 67()o cierpiało na moczenie nocne od lat dziecięcych. Jest to zagadnienie szczególnie. przykre zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o współżycie gromadne. Przyczyną częstości tych zaburzeń są zaniedbania na polu profi- laktyki, a także nieumiejętność psychoterapeutyczna. Przykre to cierpienie da się bowiem w sprzyjających warunkach środowiskowych łatwo wyleczyć, przy czym wystarczającym czynnikiem leczniczym bywa umiejętnie zastosowana sugestia. Pomyślne wyniki zabiegów psycheleczniczych dostarczają z kolei naj wy- mowniejszego dowodu ex iuixuitibu», że sprawa jest natury psychogennej. Warto w paru słowach podać sposób postępowania skuteczny nawet w bardzo zanied- banych przypadkach, dotąd niewłaściwie Ieczonych. Obowiązują następujące zasady. Przede wszystkim. dziecko należy niezwłocznie wyosobnić z dotychcza- sowego otoczenia, aby usunąć podniety warunkowe stanowiące istotne źródło zła. Na dziecko należy zadziałać całą mocą autorytetu lekarskiego, wywołując w nim przeświadczenie, że choroba odtąd już się nie powtórzy. Wszelkie do- tychczasowe przepisy dietetyczne, zakazy i przygotowania “na wszelki wypa- dek” należy stanowczo i ostatecznie uchylić. Siła przekonania lekarza wywoła. w dziecku zaufanie i przeświadczenie, że choroba jest skończona, że jest ono takie jak wszystkie inne dzieci. Sugestywnie działa tu raczej nakaz picia przed udaniem się na spoczynek dowolnej ilości płynów. Osoby z dotychczasowego otoczenia, jeżeli są niezdolne ukryć przed dzieckiem swojej niewiary w powo- dzenie tych zarządzeń, nie powinny się z dzieckiem stykać. Dziecku należy wpoić nakaz obudzenia się; gdy tylko wskutek wypicia dużych ilości płynu zacznie odczuwać przez sen parcie na mocz. Niemal bez wyjątku, gdy zarzą- dzenia te zostaną konsekwentnie przeprowadzone, naj bliższa noc upłynie bez wypadku. Triumf lekarza staje się triumfem nieszczęśliwego dziecka. Tworzą się rychło nowe związki czasowe, nowe skojarzenia. Samopoczucie dziecka po- prawia się w oczach. Ustępują zaburzenia charakterologiczne, przypisywane dotąd podłożu psychopatycznemu. Pamiętać trzeba jednak o tym, że w razie powrotu dzi.ecka do poprzedniego środowiska grozi nawrót. Trzeba dlatego warunki noclegu dziecka radykalnie odmienić, wykorzystując w tym celu wszystkie wiadomości, jakie przy skrupulatnie dokonanym wywiadzie zdoby- liśmy o środowisku dziecka. Zadaniem lekarza jest oddziaływanie wychowaw- cze na otoczenie dziecka, co w praktyce jest rzeczą najtrudniejszą wobec zako- rzenionych przesądów, zapatrywań leczniczych, domowych sposobów zapobie- gawczych, ciemnoty i uporu zacofanych ludzi. Jeżeli otoczenie dziecka jest światłe .i posłuszne, wyniki bywają trwałe. [hasła pokrewne: , gabinet ginekologiczny, badania psychologiczne, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries