Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Obok padaczki samoistnej, która byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obok padaczki samoistnej, która być może, mimo wszystkich wątpliwości, ma swój swoisty czynnik etiologiczny, muszą się w klasie tej znaleźć przypadki różnej etiologii, na obecnym pozio- mie techniki diagnostycznej nie dające się rozpoznać. Taki sam zarzut można postawić grupie psychopatii i charakteropatii. Niektóre charakteropatie na- leżą niewątpliwie do odpowiednich pod względem etiologii klas. Ale i tutaj wzgląd praktyczny i trzeźwa ocena naszych możliwości diagnostycznych na obecnym poziomie techniki badania skłaniają nas do wyosobnienia takiej od- rębnej klasy, której składniki łączą podobieństwo obrazu klinicznego. Jeszcze .wiekszą niekorisekwencją zdaje się być ze stanowiska systematyki wspólne omawianie organicznych charakteropatii z psychopatiami, o których zakłada się, że nie są pochodzenia organicznego, lecz że są wariantami w zakresie po- jęcia normy.. Nastąpiło więc tutaj przesunięcie nie tylko z klasy do klasy w obrębie tej samej “warstwy” psychoorganicznej, lecz co więcej, z okresu przedchorobowego do okresu chorobowego. Za tym pogwałceniem klucza sy- stematyki przemawiają doniosłe względy dydaktyczno-kliniczne. Mianowicie, różnicowanie między psychopatią a organiczną charakteropatią. jest zadaniem bardzo trudnym, w konkretnym przypadku nie zawsze wykonalnym. Psy- chopatie należą więc teoretycznie do okresu przed chorobowego, lecz praktycz- nie- muszą być nadal omawiane łącznie z ehorobami psycheorganicznymi. Klasyfikacja czynnościowych zespołów psychotycznych lub ner- wicowych również nie jest zadaniem łatwym. Tutaj oczywiście ani klucz etio- logiczno-nozologiczny, ani anatomopatologiczny nie wchodzą w rachubę, cho- dzi bowiem o jednostki nozograficzne, które nie mają stałego uwarunkowania etiologicznego dla danego zespołu swoistego. Pozostawiając przyszłym bada- niom tajemnicę ich patogenezy i patofizjologii, ograniczyć się musimy w kli- nice z konieczności do faktów nozograficznych. Jednym z nich jest podział na psychozy i nerwice (psychonerwice). [hasła pokrewne: , olejek makadamia, ubranka dla niemowląt, dieta i odchudzanie ]

Comments Off