Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Alkoholizm przewlekly jako trwale uszkodzenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Alkoholizm przewlekły jako trwałe uszkodzenie organiczne mózgu trzeba. uważać .za chorobę psychiczną. W zależności od rodzaju objawów chorobowych i ich nasilenia oraz związku z przestępstwem poczytalność sprawcy może wa- hać się w bardzo szerokich granicach od pełnej do zupełnie zniesionej. Prze- stępstwa popełnione pod wpływem ostrych psychoz alkoholowych i psychozy Korsakowa oraz daleko posuniętego otępienia spełniają warunki art. 17 § 1 k. k. Stopień poczytalności sprawcy dotkniętego obłędem zazdrości pijaków zależy od rodzaju przestępstwa, w szczególności od jego związku przyczynowego z urojeniami. Podobnie sprawa przedstawia się w przypadkach charakteropatii alkoholowej i wczesnych Okresów otępienia. Ważną rolę w orzekaniu o poczy- talności w tych przypadkach odgrywa rodzaj i okoliczności przestępstwa oraz nasilenie zaburzeń psychicznych. W wielu przypadkach nie ma nawet warun- ków do zastosowania art. 18 § 1 k. k. W każdym przypadku ograniczenia lub zniesienia poczytalności uwarunko- wanego alkoholizmem przewlekłym powinno się orzekać o konieczności sto- sowania środka zabezpieczającego. Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy przestępstwo zostało dokonane pod wpływem ostrej psychozy alkoholowej, a objawy jej ustąpiły już. Uzasadnione jest to nie tylko przez wzgląd na inte- res społeczny, ale także ze względu na konieczność leczenia. [przypisy: , catering dietetyczny, domowe sposoby na trądzik, Balsam Johnson ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Alkoholizm przewlekly jako trwale uszkodzenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nerwice płciowe stanowią dziedzinę psychiatrii bardzo ważną chociaż wciąż jeszcze nie docenianą lub z nieistotnych względów omijaną. Poradnictwo w za- kresie opieki psychiatrycznej otwartej na tym polu nie jest jeszcze postawione na należytym poziomie. Zorganizowanie masowych poradni przedślubnych miałoby znaczenie społeczne. Drogą zapobiegania można by obniżyć do ko- niecznego mmimurp liczbę nerwic płciowych. Są to cierpienia. znacznie częst- sze, niż się zazwyczaj sądzi. W dotychczasowym piśmiennictwie i w praktyce nie rozgranicza się dość ostro wrodzonych anomalii płciowych od zboczeń nabytych. Przeważnie nie- mal wszystkie zaburzenia z tej dziedziny zalicza się do psychopatii. Jest to nie- słuszne. Psychopatia polega na charakterologicznych, wrodzonych odchyleniach od stanu prawidłowego. Natomiast przy bliższej analizie przeważającej więk- szości zboczeń płciowych okazuje się, że chodzi tam o spaczone odruchy wa- runkowe, które z biegiem czasu doprowadzają do stanu mającego wiele cech wspólnych z psychonerwicą. Sprawy te nie należą do podłoża psychopatycz- nego, jednakże większość podręczników i układów klasyfikacyjnych zalicza te stany do psychopatii. Toteż omówimy te zaburzenia łącznie z zagadnieniem psychopatii. Rokowanie w nerwicach zależy od wielu różnych okoliczności: 1) od gatunku nerwicy, 2) od możliwości usunięcia czynników reaktywnych, 3) od podat- ności chorego na wpływy psycholecznicze. Rokowanie w “czystej” neurastenii jest pomyślne, o ile można usunąć czynniki wpływające niekorzystnie na układ nerwowy chorego. Rokowanie inaczej się kształtuje, jeżeli objawy neurasteniczne stanowią powikłanie czynnościowe jakiegoś procesu organicznego. W tym wypadku rokowanie zależy od możliwości leczenia owego podłoża organicznego. [patrz też: , rozstanie, prawo medyczne, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off