Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Ozieblosc wzgledna (frigiditas relatipa “kolpogenes”)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oziębłośc względna (frigiditas relatipa “kolpogenes”) stanowi analogon do niemocy względnej u mężczyzny. Do niedawna rozpowszechnione było przypuszczenie, że w prawidłowych warunkach przed pokwitaniem właś- ciwie tylko łechtaczka miałaby być płciowo pobudliwa i że dopiero w okresie pokwitania pobudliwość miałaby się rozszerzać na błonę śluzową pochwy. Przy- puszczano, że długotrwały samogwałt łechtaczkowy, uprawiany aż poza okres pokwitania, upośledza to przejście pobudliwości z łechtaczki na pochwę. Z badań Kinseya wynika, że odwrotnie, oziębłość względna znacznie częściej zachodzi u kobiet, które nie uprawiały samogwałtu łechtaczkowego. Dzisiaj punkt ciężkości zagadnienia przesunął się w dziedzinę odruchowości warunko- wej. Wyobrażenia płciowe, stanowiące przedmiot podniecenia w czasie samo- gwałtu, kojarzą się wprawdzie z podrażnieniem łechtaczki, lecz w czasie sto- sunku narząd ten ulega mechanicznemu podrażnieniu i ten właśnie czynnik jest również punktem wyjścia orgazmu. Jeżeli przy prawidłowym stosunku płciowym brak szczytowania, to położyć to trzeba na karb podniet warunkowych hamujących, których nie było w cza- sie samogwałtu. Bywają kobiety, które w czasie stosunku zmuszone są drażnić palcem łechtaczkę dla wywołania orgazmu, co oczywiście zakłóca harmonię stosunku. W przypadkach tych chodzi o nawyk w znaczeniu takiego zespołu bodźców warunkowych, które zwykle były prowadzić najłatwiej do wystąpie- nia odruchu warunkowego w postaci orgazmu. Toteż przy rozpoznawaniu ozię- błości płciowej względnej u “kobiety nie wolno pominąć mnóstwa subtelnych okoliczności, które stanowią bodźce hamulcowe, rozpraszając w czasie sto- sunku uwagę lub powodując lękowe napięcie oczekiwania. Do takich okolicz- ności zaliczyć trzeba wiele ze stosowanych środków antykoncepcyjnych, wśród nich przede wszystkim coitus interruptus, który polega na wyjęciu prącia w okresie między orgazmem mężczyzny a wytryskiem nasienia. Oczekiwanie tej chwili rozprasza uwagę obojga i zwłaszcza u kobiety wywołuje częstokroć lub wzmaga stany lękowe. Rokowanie w omawianych przypadkach bywa po- ważniejsze niż w oziębłości poprzedniego typu. Jeśli wniknie się w istotę sy- tuacji odruchowowarunkowej danego przypadku, to nawet w zastarzałych za- burzeniach można otrzymać wyleczenie. [przypisy: , prawo medyczne, zagęszczanie rzęs, firma sprzątająca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Ozieblosc wzgledna (frigiditas relatipa “kolpogenes”)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozgraniczamy ostro: I Leki nozolityczne zdolne wyleczyć chorobę w znaczeniu jednostki nozo- logicznej, a więc łącznie z jej przyczyną. II. Leki syndromolityczne zdolne usunąć cały zespół psychotyczny, chociaż nie mają mocy leczniczego wpłynięcia na jego podłoże i przyczyny organiczne. III.Leki symptomolityczne, które uśmierzają lub usuwają tylko objawy, lecz nie są zdolne wpłynąć leczniczo na całość syndromu lub choroby. Przykładem I grupy są leki krętkobójcze, dzięki którym można wyleczyć porażenie postępujące. Większość metod aktywnego lecznictwa psychiatrycz- . nego należy do II grupy. Ich przykładem są wstrząsy elektryczne i insulinowe, pochodne fenotiazyny neuroleptyczne i tymoleptyczne itp. Leków tych nie da się zastąpić środkami III grup,y, które nie mają działania przeciwpsychetycz- nego, chociaż skutecznie łagodzą objawy. Nieznajomość powyższych zasad sy- stematyki prowadzi do ciężkich błędów sztuki. W praktyce trzeba się liczyć z faktem klinicznym, że czynniki .endogenne i reaktywne przeplatają się ze sobą, tak że w postępowaniu rozpoznawczym zwykle trudno jest rozgraniczyć je ostro. Mówiąc np. o psychozach afektyw- nych, Weitbrecht (1961) wymienia wprost tzw. dystymię endoreaktywną, czyli gatunek depresji stojący na pograniczu endogennej i reaktywnej. Koncepcje takie są oczywiście wyrazem naszej niedoskonałości diagnostycznej, do której trzeba się otwarcie przyznać. Nic też nie pomogą spekulacje na temat podłoża psychoz endogennych. Przyjdzie czas, że podłoże to uchwycimy poznawczo doskonalszymi metodami przedmiotowymi. Wówczas skończą się hipotezy i domysły na temat istoty tego podłoża. [patrz też: , firma sprzątająca, odzież bhp, trener personalny ]

Comments Off

« Previous Entries