Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Niedopuszczalna jest rze- ocza, aby

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niedopuszczalną jest rze- oczą, aby np. schizofrenia w statystykach zajmowała wśród wszystkich innych chorób psychicznych jak to jeszcze, niestety, czasem bywa 70, 80% i więcej. Statystyka musi się również liczyć z wielowarstwowymi rozpozna- niami i każdy składnik złożonej całości diagnostycznej musi być uwzględniony pod groźbą symplifikowania przyrody. Trzywarstwowe rozpoznanie pozwala nam na ujęcie całości strukturalnej choroby psychicznej w jej dziejowym rozwoju dynamicznym. Sprawy systematyki wiążą się ściśle z mianownictwem. Rozpoznanie etio- epigenetyczne musi uwzględniać wszystkie trzy warstwy;, a przynajmniej drugą i trzecią. Nie wystarczy więc rozpoznawać schizofrenię, jeżeli się nie zaznaczy wyraźnie, że chodzi o schizofrenię prostą. Jeżeli rozpoznajemy schizofrenię paranoidalną, to tym samym rozbijamy rozpoznanie na przewlekłe, “prawdzi- we” podłoże schizofreniczne i na zespół paranoidalny nawarstwiony. O ile w tak prostym przykładzie nie ma wątpliwości, to jednak ogromne trudności wyrastają w praktyce tam, gdzie podłoże z zakresu drugiej warstwy nie jest …:. że się tak wyrażę natury psychiatrycznej. Za przykład niech służy najpierw porażenie postępujące powikłane zespołem katatoniczno-kataleptycznym. Ten czynnościowy zespół psychotyczny musi być osobno uwidoczniony, zmienia on bowiem w istotnym stopniu rokowanie i leczenie. Jeszcze większe trudności nasuwają się jednak lekarzom w przypadkach, gdy podłoże jest już “zupełnie niepsychiatryczne”, jak np. w przypadku psychozy na tle czy to zakażenia połogowego, czy duru brzusznego, czy tp. Rozpoznania w rodzaju “psychoza połogowa”, psychoza durowa” lub jeszcze ogólniej “psychoza infekcyjna” itd. nic nie mówią, jeżeli się nie określi wyraźnie, jaka to jest psychoza, czy amen- cja, czy delirium, czy stan pomroczny, czy, osłupienie katatoniczno-kataleptycz- ne itd. Tak samo internistów nie zadowoliłoby rozpoznanie w rodzaju morbus streptococcicus, chociaż wygląda ono na rozpoznanie etiologiczne, jeżeli nie po- wie się, czy chodzi o płonicę, czy o endocarditis lenta, czy o wiele innych spraw streptokokowych. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, rozstanie, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Niedopuszczalna jest rze- ocza, aby

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W obrazie klinicznym psychoz przebiegających z jakościowym zaburzeniem świadomości, np. w stanie jJomrocznym lub w majaczeniu, jest wiele objawów wspólnych z zespołem psychoorganicznym, np. znaczne upośledzenie zdolności ,zapamiętywania i luki pamięciowe wypełniane konfabulacjami, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, upośledzenie sprawności intelektualnej, które można by wziąć za otępienie, chwiejność afektywna itd. W praktyce powstają często poważne wątpliwości rozpoznawcze i pomyłki. Gdy badanie nie jest dość dokładne, rozpoznanie wyjaśnia się często dopiero po ustąpieniu ostrych obja- wów, W psychozach tego typu poza czynnościowym przemijającym stanem psychotycznym, dochodzi oczywiście do upośledzenia czynności mózgu, wywo- łanego działaniem czynników toksycznych lub zakaźnych, albo np. obrzękiem. Upośledzenie to ma charakter organiczny, jednakże cofa się bez pozostawienia trwałych uszkodzeń tkankowych. N a ogół biorąc, przypadki te są znacznie rzadsze. Zwykle określenie zespół psychoorganiczny oznacza trwały stan ubytkowy. Jak blisko pod względem anatomopatologicznym te sprawy sąsiadują, wi- dać stąd, że np. majaczenie drżenne pozostawia czasem po sobie organiczny zespół Korsakowa. W danej chwili trudno nam przewidzieć, czy toksyczne lub obrzękowe zmiany w mózgu ustąpią bez ubytków, a więc okażą się “czynnoś- ciowymi”, czy też pozostawią w spadku uszkodzenia tkankowe nieodwracalne, a więc okażą się “organicznymi”. Z przykładu tego widać, że zaburzenia nazy- wane czynnościowymi mogą mieć też za podstawę “grube uszkodzenia tkanki mózgowej”. W pojęciach tych więc, jak w ogóle w klinice, gdzie rokowanie posiada doniosłe znaczenie życiowe, główne znaczenie mają cechy odwracal .. ności l nieodwracalności, ostrości i przewlekłości, chwilowości. i trwałości itd. Że pojęcia te są względne, niech o tym świadczy jeszcze jeden przykład. [patrz też: , kurs sep, stomatolog Warszawa, foteliki dla dzieci ]

Comments Off