Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Mechanizm patogenetyczny, zasady profilaktyki i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mechanizm patogenetyczny, zasady profilaktyki i leczenia przedstawiają się analogicznie do moczenia. mi- mowolnego. Sprawa zdaje się być częstsza u chłopców niż u dziewcząt. Poziom intelektualny tych dzieci bywa prawidłowy, nierzadko nawet wysoki. Zwracano uwagę na właściwości charakterologiczne tych dzieci: nadmierna chwiejność afektywna, porywczość, impulsywność, skłonność do fantazjowa- nia. Zdaniem niektórych właściwości te mają tłumaczyć to zaburzenie, miano- wicie zbytnia przerzutność uwagi miałaby powodować niedostateczne zwraca- nie uwagi na rozpoczynające się parcie na stolec. Tłumaczenie to nie wyjaśnia sprawy nocnego zanieczyszczania się. Raczej przyjąć można, że spostrzegane zaburzenia charakterologiczne nie są powodem, lecz następstwem przykrej dla dziecka psychonerwicy.
NERWICE PŁCIOWE Mianem nerwic płciowych oznaczamy te wszystkie czynnoserowe zaburzenia, wy wolane nabytymi czynnikami psychogennymi, które przy prawidłowym sta- nie anatomofizjologicznym narządów płciowych utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie prawidłowych stosunków płciowych lub osiągnięcie w ich przebiegu szczytowania (orgasmus). Nie wchodzą tu więc w rachubę przyczyny orga- niczne natury ogólnej lub nerwowej, jak choroby organiczne mózgu i rdze- nial (nowotwory, porażenie postępujące i wiąd rdzenia, encephalitis epidemica, sderosis muLtiplex, spina bifida, hydromyelia, stany pourazowe, haematomy- elia, myelosis funicv,laris lub choroby krwi i przemiany materii, np. niedo- krwistość złośliwa, cukrzyca, choroby przysadki mózgowej, zespół Cushinga, stan po wytrzebieniu itd.). Także nie należą tutaj zaburzenia życia płciowego, towarzyszące często psychozom. Natomiast należałoby tu zaliczyć wiele zbo- czeń płciowych, które wiążą się wprawdzie nierzadko z psychopatią, jednakże powstają przeważnie w tych samych warunkach, co psychonerwice i ulegają następnie utrwaleniu. Omówiliśmy te zagadnienia w związku z zaburzeniami napędu psychoruchowego. Również nie będziemy tutaj omawiali zaburzeń życia płciowego wtórnie występujących w przebiegu innych spraw, np. depresji endogennej, neura- stenii – gdzie chwilowo może dojść do niemocy płciowej lub do innych zabu- rzeń – dalej histerii, która wikła się z życiem płciowym albo stanowiąc reakcję na jego zaburzenia, albo właśnie stanowiąc jedną z ich przyczyn, wreszcie w przebiegu innych nerwic, które mogą się odbijać na życiu płciowym. N er- wice płciowe można by w pewnym znaczeniu zaliczyć do nerwic narządowych. Z natury rzeczy inne zachodzą warunki u mężczyzny, a inne u kobiety. [podobne: , gabinet kosmetyczny, rehabilitacja, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Mechanizm patogenetyczny, zasady profilaktyki i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z brzmienia art. 79 k.k. wynika, że. prawodawca nie uważa, aby każdy nie- poczytalny sprawca czynu przestępczego musiał być internowany w szpitalu psychiatrycznym i dopuszcza możliwość pozostawienia takiego osobruka na -wolności. Biegły pamiętać jednak musi o tym, że niezastosowanie art. 79 w przy- padku orzeczenia warunków art. 17 powinno być głęboko przemyślane i oparte na wszechstronnym przeanalizowaniu cech osobowości badanego osobnika . Z doświadczeniaa sądowo-psychiatrycznego wynika, że takie przypadki są raczej rzadkie. Nowoczesne lecznictwo psychiatryczne, przede wszystkim wprowadze- nie środków psychoplegicznych, zmienilo nasze dotychczasowe poglądy na tę sprawę, szczególnie w stosunku do psychoz czynnościowych (III warstwa etio- epigenetyczna), które w większości przypadków ustępują w krótkim czasie. Przepis art. 81 k.k. wydaje się przestarzały, gdyż zwolnienie internowanego ze .szpitala psychiatrycznego po zastosowaniu nowoczesnego leczenia możliwe jest już po kilkunastu tygodniach. To samo dotyczy rnutatis mutandis stosowania art. 80 k.k. – choć w znacznie zwężonym zakresie. Przewidziane w kodeksie karnym środki zabezpieczające mają na celu uchro- nienie społeczeństwa przed możliwością dalszych działań przeciwspołecznych psychicznie chorego, który już przynajmniej raz dokonał przestępstwa. Jest to więc swego rodzaju akcja zapobiegawcza w znaczeniu społecznym. Takie samo zapobieganie możliwym przestępstwom dokonanym przez chorych psychicznie, którzy jeszcze nie popadli w konflikt z kodeksem karnym, nie jest przewidziane w przepisach karnych, lecz regulowane tymczasem odpowiednim zarządzeniem .Ministra Zdrowia, w przyszłości zaś opracowywaną obecnie ustawą psychiat- ryczną. Przygotowanie takiej ustawy jest o tyle pilne, że wspomniane zarządze- nie oddaje decyzję hospitalizacji psychicznie chorych, nawet niebezpiecznych dla porządku prawnego, w ręce prawnego opiekuna chorego (takim opiekunem w większości przypadków jest naj bliższa rodzina pacjenta), a nie w ręce czyn- nika fachowego, jakim jest lekarz. W praktyce często nie udaje się lekarzowi przekonać najbliższej rodziny o konieczności hospitalizacji chorego, podobnie , jak i o konieczności dalszego leczenia szpitalnego. Możliwość odwołania się le- karza do władz prokuratorskich niewiele tu zmienia, gdyż nawet krótkotrwała zwłoka w hospitalizacji chorego niebezpiecznego dla porządku prawnego lub dla siebie samego. może stać się przyczyną wielu nieszczęść .. Zamknięcie zaś ta- kiego chorego w szpitalu psychiatrycznym bez zgody prawnego opiekuna lub wbrew jego woli wtedy, gdy zachodzi nagłość, naraża lekarza na wiele nieprzy- jemności. Owa “nagłość” bywa bardzo różnie interpretowana przez rozmaitych przedstawicieli opinii publicznej,. czujących się upoważnionymi do wypowiada- nia swych sądów w takich sprawach. Problemy te znajdują niewątpliwie od- powiednie rozwiązanie w przygotowywanej ustawie psychiatrycznej, która sta- nie się aktem prawnym uzupełniającym m. in. także i przep.isy art. 79 i 80 k.k. w stosunku do chorych psychicznie, którzy jeszcze nie popadli w konflikt z ko- deksem karnym. [podobne: , protetyka, gabinet kosmetyczny, odzież bhp ]

Comments Off