Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Opózniony wytrysk (ejaculatio retardata) moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Opóźniony wytrysk (ejaculatio retardata) może wystąpić fizjolo- gicznie przy zmęczeniu płciowym lub przy działaniu czynników rozpraszają- cych uwagę. Jeśli objaw ten mimo prawidłowego wzwodu występuje stale, świadczy to o organicznej niemocy płciowej, najczęściej na tle alkoholizmu przewlekłego lub starzenia się. Tło nerwicowe, np. histeria. wyjątkowo tylko może tu wchodzić w rachubę. U kobiety zachodzą inne warunki i anatomo-fizjologiczne i psychologiczne. II mężczyzny wzwód jest niezbędnym warunkiem podjęcia stosunku, u ko- biety wzwód ciał jamistych nie odgrywa roli. Jedyną mechaniczną przeszkodą natury psychonerwicowej jest: 1. Pochwica (vaginismus sive contractio vaginae). Cierpienie to wystę- pować może albo przed usiłowanym stosunkiem płciowym i wówczas unie- możliwia go, albo post immissionem penis. Polega ono na skurczu mięśni pochwy tuż przed stosunkiem albo później. W tym ostatnim prącie uchwycone zostaje tak mocno, że rozłączenie spółkujących staje się niemożliwe. Sprawy zapalne sromu bywają czynnikiem usposabiającym. Istotną przyczyną jest jednak sy- tuacja lękowa, która wywołuje napięcie oczekiwania. Przeważnie chodzi tutaj o lęk przed defloracją, ale istotnym momentem jest obawa przed przyłapa- niem na gorącym uczynku. W przypadku przychwycenia prącia leczenie do- raźne polega na znieczuleniu ogólnym eterowym lub dożylnym, po którym mięśnie ulegają rozluźnieniu. Napad pochwicy ante coitum prowadzi do typo- wej nerwicy oczekiwania. Każda ponowiona próba zbliżenia plciowego powo- duje bolesny skurcz pochwy, przy czym odczyn ten im dłużej trwają te usiło- wania, tym jest silniejszy. Stosowane w takich przypadkach przez nieopatrz- nych ginekologów próby miejscowego leczenia, np. operacyjne usunięcie błony dziewiczej, rozszerzenie pochwy, znieczulenia wejścia do pochwy itd., rzadko sprowadzają poprawę, natomiast psychoterapia, zmierzająca do uśmierzenia napięcia lękowego, zwykle daje dobre wyniki. Nawet w zastarzałych przypad- kach pochwicy osiągnąć można wyleczenie, łącząc psychoterapię z wkładaniem wziernika pochwowego w znieczuleniu ogólnym i pozostawianiem go po obu- dzeniu. Nie jest słuszne przypuszczenie, jakoby pochwica była wyrazem niechęci płciowej do partnera, gdyż organ oz a ta występuje bardzo często u kobiet bar- dzo dodatnio ustosunkowanych do męża, z którym po wyleczeniu żyją w naj- lepszej zgodzie. Pochwica z przychwyceniem prącia bywa niektórych zwie- rząt, np. u suk, zjawiskiem częstym, zwłaszcza gdy duży samiec podejmie sto- sunek z małą suczką. Nerwicę tę równie dobrze ze względu na zjawiska kur- czowe można by pomieścić w grupie nerwic ruchowych. Pochwica z przychwy- ceniem prącia może mieć dalsze skutki, mianowicie zamachy samobójcze skom- promitowanych kochanków, jeżeli sprawa nabrała rozgłosu. O tych następ- stwach należy myśleć przy udzielaniu doraźnej pomocy. [więcej w: , rehabilitacja, gabinety stomatologiczne, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Opózniony wytrysk (ejaculatio retardata) moze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZAGADNIENIE POCZYTALNOŚCI Odpowiedzialność karna uzależniona jest od umyślnej lub nieumyślnej winy sprawcy przestępstwa. Winnym zaś uznać można sprawcę czynu przestępczego tylko wówczas, gdy w chwili dokonania przestępstwa był on poczytalny, czyli miał zachowaną zdolność rozpoznawania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem. Zdolności te mogą w warunkach fizjologicznych pod- legać różnym wahaniom w zależności od mniej lub bardziej prymitywnej oso- bowości, poziomu inteligencji, stanów emocjonalnych itp. Są to jednak tylko przesłanki psychologiczne, które sąd przy wymierzaniu kary może uznać za okoliczności łagodzące. Istotny wpływ na stopień poczytalności sprawcy mogą mieć jedynie stany chorobowego zakłócenia czynności psychicznych. O niepoczytalności mówi art. 17 § 1 kodeksu karnego (k.k.): “Nie podlega karze, kto w chwili czynu z powodu niedorozwoju psychicznego, choroby psy- chicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej, nie mógł rozpoznać zna- czenia Czynu lub pokierować swym postępowaniem”. Z brzmienia tego przepisu wynika, że niepoczytalność sprawcy uwarunko- wana jest stwierdzeniem u niego objawów zaburzeń psychicznych. By móc jed- nak zastosować art. 17 § 1. k.k., trzeba udowodnić, że zaburzenia te u sprawcy istniały w chwilii dokonania przestępstwa (tempore criminis) i że z powodu tych zaburzeń nie mógł on rozpoznać znaczenia czynu lub pokie- rować swym postępowaniem. Nie każdy więc przestępca dotknięty chorobą psy- chiczną, niedorozwojem psychicznym lub innym zakłóceniem czynności psy- chicznej korzystać moż-e z przywileju art. 17 § 1 k.k. [więcej w: , gabinety stomatologiczne, kosmetyki naturalne, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries