Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

U mezczyzny zachodza nastepujace zaburzenia:

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U mężczyzny zachodzą następujące zaburzenia: , 1. Zbyt wczesny wytrysk nasienia (ejaculatio pmematura) nie jest właściwie niczym nieprawidłowym, lecz raczej przejawem tężyzny fizycz- nej. U młodych chłopców i młodych mężczyzn, którzy po raz pierwszy lub po pewnej przerwie podejmują stosunek płciowy, z zasady wytrysk następuje bardzo rychło, zbyt rychło, aby kobieta zdążyła osiągnąć szczytowanie. Nawet ejaculatio ante immissionem penis, a więc właściwy wytrysk przedwczesny, nie jest tutaj niczym patologicznym. Przy regularnych stosunkach płciowych, dość . często powtarzanych, sprawa ta ulega unormowaniu. Zbyt wczesny wytrysk jest wyrazem fizjologicznej nadwrażliwości. Zdarza się jednak nie tylko u ty- pów neuropatycznych, lecz i u naj zdrowszych mężczyzn, że z tym fizjologicz- nym objawem zwiążą się wyobrażenia o niemocy płciowej. Winę ponoszą tutaj popularne broszury uświadamiające i inne nienaukowe informacje, które przed- stawiają w przejaskrawionych barwach skutki uprawianego samogwałtu. Jed- nym z tych skutków miałaby być niemoc płciowa. Występujący raz i drugi wczesny wytrysk, zwłaszcza gdy nastąpi sine frictionibus już w okresie wstęp- nych pieszczot, wytwarza w wyobraźni młodego człowieka przeświadczenie nie- mocy płciowej. Wytwarza się splot autosugestii z zespołem oczekiwania lęko- wego, który powoduje niepowodzenie przy każdym następnym usiłowaniu pod- jęcia stosunku płciowego. Dużo zależy tutaj od partnerki płciowej, której za- chowanie może działać albo uspokajająco, albo rozdrażniająco. W tym okresie wystarczy jedna rozsądna rada światłego doradcy, aby doprowadzić sprawę do porządku. Uspokajająco działa już uświadomienie, że zjawisko leży w zakresie normy. Jeżeli między jednym stosunkiem a drugim nie będzie zbyt dużej przerwy, to każdy następny stosunek będzie trwał dłużej. Powodzenie pierw- szego stosunku uśmierza już stan lękowy, podnosi zachwiane samopoczucie i zapobiega grożącej nerwicy. [podobne: , implanty Warszawa, Zdrowa żywność, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty Warszawa’

U mezczyzny zachodza nastepujace zaburzenia:

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Typ charakteropatyczny zespołu psychoorganicznego mógłby być uważany za poronny, gdyż nie ma tu kompletu objawów. Zazwyczaj organiczne cechy charakteropatyczne idą w parze z obniżeniem sprawności intelektualnej; Zdarza się jednakże, że sprawność intelektualna i czynności pa- mięciowe są na dobrym poziomie, a choroba skupia się wyłącznie lub niemal wyłącznie na charakterze chorego. Powstaje obraz kliniczny do złudzenia przy- pominający psychopatię, z tą tylko różnicą, że zaburzenia charakterologiczne nie są wrodzone, lecz nabyte, powstają mianowicie w następstwie jakiejś cho- roby mózgowej nabytej w przebiegu życia osobniczego. Choroba ta najczęściej pozostawia ślady, umożliwiające rozpoznanie etiologiczne, nierzadko jednak ta- kich śladów nie mą. Nie posługujemy się terminem, M. Bleulera das hirnlokale Psychosyndrom, który w polskim przekładzie brzmiałby: mózgowo-miejscowy zespół zaburzeń psychicz- nych. Termin -ten jest bowiem dwuznaczny: albo może oznaczać zaburzenia psy- chiczne powstałe wskutek uszkodzenia tylko pewnej części mózgu, albo obraz kli- niczny, który symptomatologicznie świadczy o uszkodzeniu czynności tylko określo- nych lokalizacyjnie części mózgu. W tym drugim wypadku musialeby być tego ro- dzaju zespołów dużo, tak jak jest dużo zespołów neurologicznych, po których poznać lokalizację uszkodzenia. Tymczasem z wielu dyskusji toczących się na ten temat wynika, że obowiązuje to pierwsze znaczenie. Stoll (1961) obserwował zachowanie Się i psychikę kotów, które Hess poddawał opisanym wyżej doświadczeniom. Stan psychiczny pooperacyjny nazwalibyśmy w naszym mianownictwie charakteropatią, zmiernl się bowiem w sposób uderzający charakter zwierząt: osobniki poprzednio łagodne i ufne stawały się napastliwe i nieprzystępne przy labilności i skłonności do niedostosowanych reakcji. Inne osobniki poprzednio dzikie, nieśmiałe i nietowa- rzyskie stawały się łagodne i trwale apatyczne, czasem nawet spragnione czułości. Niektóre zatracały zainteresowanie otoczeniem, zajęte sobą pragnęły, by je zostawić w spokoju. Słusznie zwrócono uwagę na podobieństwo zachowania się oper0:v-anych kotów z zachowaniem się ludzi leukotomizowanych lub ludzi, którzy przeszli ence- phalitis lethargica. Opisane zaburzenia nastroju i afektywnej reaktywności były spowodowane ogniskowymi uszkodzeniami rozmaitego umiejscowienia. Podkreślano w dyskusji wielokrotnie, że taki sam obraz psychopatologiczny powstaje przy różno- rakim umiejscowieniu uszkodzeń; das hirnlokale Psychosyndrom jest więc nieza- Ieżny. od lokalizacji, chociaż nazwa sugeruje właśnie lokalizację i tym samym wpro- wadza w błąd. [przypisy: , implanty Warszawa, olejek arganowy do włosów, sklep kolagen ]

Comments Off

« Previous Entries