Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Mechanizm patogenetyczny, zasady profilaktyki i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mechanizm patogenetyczny, zasady profilaktyki i leczenia przedstawiają się analogicznie do moczenia. mi- mowolnego. Sprawa zdaje się być częstsza u chłopców niż u dziewcząt. Poziom intelektualny tych dzieci bywa prawidłowy, nierzadko nawet wysoki. Zwracano uwagę na właściwości charakterologiczne tych dzieci: nadmierna chwiejność afektywna, porywczość, impulsywność, skłonność do fantazjowa- nia. Zdaniem niektórych właściwości te mają tłumaczyć to zaburzenie, miano- wicie zbytnia przerzutność uwagi miałaby powodować niedostateczne zwraca- nie uwagi na rozpoczynające się parcie na stolec. Tłumaczenie to nie wyjaśnia sprawy nocnego zanieczyszczania się. Raczej przyjąć można, że spostrzegane zaburzenia charakterologiczne nie są powodem, lecz następstwem przykrej dla dziecka psychonerwicy.
NERWICE PŁCIOWE Mianem nerwic płciowych oznaczamy te wszystkie czynnoserowe zaburzenia, wy wolane nabytymi czynnikami psychogennymi, które przy prawidłowym sta- nie anatomofizjologicznym narządów płciowych utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie prawidłowych stosunków płciowych lub osiągnięcie w ich przebiegu szczytowania (orgasmus). Nie wchodzą tu więc w rachubę przyczyny orga- niczne natury ogólnej lub nerwowej, jak choroby organiczne mózgu i rdze- nial (nowotwory, porażenie postępujące i wiąd rdzenia, encephalitis epidemica, sderosis muLtiplex, spina bifida, hydromyelia, stany pourazowe, haematomy- elia, myelosis funicv,laris lub choroby krwi i przemiany materii, np. niedo- krwistość złośliwa, cukrzyca, choroby przysadki mózgowej, zespół Cushinga, stan po wytrzebieniu itd.). Także nie należą tutaj zaburzenia życia płciowego, towarzyszące często psychozom. Natomiast należałoby tu zaliczyć wiele zbo- czeń płciowych, które wiążą się wprawdzie nierzadko z psychopatią, jednakże powstają przeważnie w tych samych warunkach, co psychonerwice i ulegają następnie utrwaleniu. Omówiliśmy te zagadnienia w związku z zaburzeniami napędu psychoruchowego. Również nie będziemy tutaj omawiali zaburzeń życia płciowego wtórnie występujących w przebiegu innych spraw, np. depresji endogennej, neura- stenii – gdzie chwilowo może dojść do niemocy płciowej lub do innych zabu- rzeń – dalej histerii, która wikła się z życiem płciowym albo stanowiąc reakcję na jego zaburzenia, albo właśnie stanowiąc jedną z ich przyczyn, wreszcie w przebiegu innych nerwic, które mogą się odbijać na życiu płciowym. N er- wice płciowe można by w pewnym znaczeniu zaliczyć do nerwic narządowych. Z natury rzeczy inne zachodzą warunki u mężczyzny, a inne u kobiety. [podobne: , gabinet kosmetyczny, rehabilitacja, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Mechanizm patogenetyczny, zasady profilaktyki i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pogranicze z innymi dyscypli- nami biologicznymi i lekarskimi nie wyczerpuje wszystkich zadań. Nawet sama diagnostyka byłaby bardzo niedoskonała. gdyby się ograniczała wyłącznie do nauk biologiczno-lekarskich i nie uwzględniała realnego środowiska, w którym powstaje i żyje człowiek. Każdy chory stanowi dla myślącego lekarza rozległy i złożony problem, jeżeli uwzględniamy w naj- szerszej mierze wszystkie bezpośrednie i pośrednie przyczyny. Spróbujmy to wyjaśnić na naj prostszym przykładzie wady rozwojowej wrodzonej. Na rysunku przedstawiono chorą z ektromelią, czyli wrodzonym brakiem kończyn górnych, powikłanym ciężkimi wrodzonymi zniekształceniami kończyn dolnych. Z wy- wiadów wiemy, że jest to następstwo zatrucia chininą, na jakie naraziła siebie samą i płód matka chorej w celu przerwania ciąży. Przypadek etiologicznie i patogenetycznie moż,e wyjaśniony; niemniej jednak -z punktu widzenia psy- chologiczno-socjologicznego nasuwający mnóstwo dalszych. problemów, wobec których lekarz myślący kategoriami psychoprofilaktyki nie może pozostać obo- jętny. Leczenie wad rozwojowych już dokonanych przedstawia się beznadziej- nie. Póki nie wiedziano, w jaki sposób dochodzi do powstania tych wad, dopóty lekarze stali wobec tych faktów klinicznych z uczuciem bezradności i pesy- mizmu. Obecnie wiemy już, że wady rozwojowe takie czy inne, włącznie z en- cefalopatiami, są następstwem embriopatii. Tragedia talidomidu otworzyła nam oczy na masowość tych zjawisk. [więcej w: , stomatologia Kraków, indywidualne kalendarze trójdzielne, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off