psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Procedurę testowania sekwencyjnego (zamkniętego) zastosowano do kontroli ogólnego błędu typu I z powodu wielokrotnych porównań (patrz Dodatek dodatkowy). Pierwotne i drugorzędne punkty końcowe analizowano w populacji zamierzonej do leczenia (ITT) (wszyscy losowo przydzieleni pacjenci, którzy otrzymywali badane leczenie) oraz w kohorcie MRI (pacjenci w populacji ITT, dla których dostępne były dane MRI poBaseline), z zastosowanie dwustronnych testów statystycznych na poziomie istotności 0,05.
Zanalizowany wskaźnik nawrotów (całkowita liczba rzutów podzielona przez lata pacjentów w badaniu, z wyłączeniem danych uzyskanych po zmianie leczenia na alternatywne leki na stwardnienie rozsiane) została zanalizowana przy użyciu ujemnego modelu regresji dwumianowej skorygowanego o wyjściowy wynik EDSS, wiek, region (regiony zostały zdefiniowane na podstawie nie tylko geografii, ale także rodzaju systemu opieki zdrowotnej i dostępu do opieki zdrowotnej w każdym kraju) oraz liczby nawrotów w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do badania. Przeprowadzono cztery analizy wrażliwości (patrz Dodatek dodatkowy). Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Jako porównawczy wzorzec włączono również substancję czynną o ślepej próbie zatwierdzoną do leczenia rzutowo-remisyjnego stwardnienia rozsianego (podskórny octan glatirameru w dawce 20 mg na dobę) w celu umożliwienia względnej oceny stosunku korzyści do ryzyka dla BG-12 poprzez porównanie grupy aktywnego leczenia z grupą placebo. Metody
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez centralne i lokalne komisje etyczne i przeprowadzone zgodnie z Międzynarodową Konferencją w sprawie wytycznych harmonizacji dla dobrych praktyk klinicznych7 i Deklaracją Helsińską.8 Komitet doradczy uczestniczył w opracowaniu badań i nadzorowaniu prowadzenia badań, monitorowania danych i bezpieczeństwa Komitet dokonał przeglądu wszystkich istotnych danych dotyczących stosunku korzyści do ryzyka, a niezależny komitet oceniający neurologię, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupy badawczej, dostarczył potwierdzenie nawrotów stwardnienia rozsianego (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) . Dane zostały zebrane przez badaczy i zostały przeanalizowane przez sponsora (Biogen Idec), a dane pozostały poufne podczas badania. Wszyscy autorzy byli zaangażowani we wszystkie etapy opracowywania rękopisu i ręczyli za kompletność i dokładność danych. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Lekarze w klinice nie byli świadomi zadań w grupie badanej. Plan przedoperacyjny polegał na podawaniu śródoperacyjnych glukokortykoidów wszystkim dzieciom w obu instytucjach, które wymagały hipotermicznego zatrzymania krążenia oraz wszystkim dzieciom w szpitalu dziecięcym w Bostonie, które były młodsze niż rok; przedoperacyjne glukokortykoidy nie były podawane. Protokół badania został zapoczątkowany natychmiast po przyjęciu po operacji. Lekarze przy łóżku w kardiochirurgicznym oddziale intensywnej terapii zdawali sobie sprawę z przydziału grupy badawczej, biorąc pod uwagę potrzebę leczenia insulinoterapią i potencjalną szkodliwość podawania płynu placebo. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Badanie III fazy pod kontrolą placebo doustnego BG-12 lub Glatirameru w stwardnieniu rozsianym AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Występuje ścisła kontrola glikemii jako potencjalne podejście do zmniejszania zachorowalności w populacji kardiologicznej medycznej44,5 i chirurgicznej6, ale nie udowodniono, że jest ona możliwa do zastosowania u wszystkich pacjentów wymagających opieki krytycznej. Częstość występowania hiperglikemii (poziom glukozy we krwi> 126 mg na decylitr [7,0 mmol na litr]) po operacji kardiochirurgicznej u niemowląt i małych dzieci jest jednakowo wysoka, osiągając ponad 90% w niektórych seriach. 12-15 Retrospektywne badania dotyczące ewentualnego związku Pomiędzy hiperglikemią a zachorowalnością okołooperacyjną w tej populacji uzyskano mieszane wyniki.14,16-18 W jednym badaniu klinicznym z udziałem dzieci porównywano ścisłą kontrolę glikemii ze standardowym zarządzaniem glukozą w mieszanej populacji pacjentów z objawami intensywnej opieki medycznej i chirurgicznej, głównie tych, którzy przeszli operację kardiochirurgiczną. 19 Silna kontrola glikemii wiązała się z kilkoma korzyściami, ale także z wyjątkowo wysoką częstością ciężkiej hipoglikemii (<40 mg na decylitr [2,2 mmol na litr]). Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries