Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Braithwaite (1950) podal wyniki badan

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Braithwaite (1950) podał wyniki badań 81 dzieci w wieku 4-13 lat, z tego 53 chłop- ców i 28 dziewcząt. W statystyce Battyego (1948) stosunek płci był odwrotny, a Shel- don (1944) stwierdził tę samą częstość u obojga płci, jeśli chodzi o dzieci malutkie. Braithwaite stwierdził u 8 dzieci alergię, u 22 chłopców stan po obrzezaniu, u 18 zlepy napletkowe, u 2 hypospadiasis, u 3 strictura urethrae, u 3 meatitis, u 1 balanitis, u l stulejkę. Spośród• dziewcząt 18 miało vulvovaginitis, 5 zakażenie dróg moczo- wych. Badaniem przez odbytnicę stwierdzono wśród 48 dzieci tylko u 12 prawidłowe stosunki, u 27 – nadmiar kału, u 6 – silny zwieracz, u 3 – tkliwość stercza. Przy cystometrii okazało się na 39 przypadków, że u enuretyków pęcherz kurczy .się przy prawidłowym ciśnieniu, ale przy małej zawartości moczu. Tarń dwudzielną stwier- dzono u 6 dzieci, a więc w tym samym odsetku co u dzieci nie cierpiących na mo- czenie samoistne. Stwierdzono, że większość dzieci udaje się na spoczynek nocny z pełną prostnicą, stąd duże znaczenie zapobiegawcze wypróżnienia przed spaniem. Już dawniej stwierdzono, że u wielu dzieci pęcherz napełnia się wkrótce po udaniu do lóżka, co niektórzy tłumaczą gromadzeniem się płynu tkankowego w dolnej po-• łowie ciała w postawie wyprostnej za dnia. Stąd zalecenie, aby dzieciom w ciągu pół godziny przed uśnięciem czytać bajki, a następnie skłonić je do oddania moczu. Zwykle mówiąc o enuesis ma się na myśli moczenie nocne. Bywa jednak, chociaż rzadko, także moczenie dzienne. E. Weigl stwierdził wśród 215 cho- rych: 83,5% – enuresis nocturna, 31,00% – enuresis diurna oraz 13,50% – postaci mieszanych (za Tramerem). Rozróżnia się też moczenie pierwotne od wtórnego. Pierwotne zachodzi wówczas, gdy moczenie stanowi nieprzerwane przedłuże- nie fizjologicznego okresu moczenia niemowlęcego. O moczeniu wtórnym mówimy w tych przypadkach, gdy między tym okre- sem fizjologicznym a pojawieniem się moczenia patologicznego była przerwa, która może trwać różnie długo, przeważnie kilka lat. [więcej w: , Kabiny Sanitarne, olej do włosów, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Braithwaite (1950) podal wyniki badan

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE Rola biegłego-psychiatry w sprawach karnych nie kończy się na stwierdze- niu stopnia poczytalności sprawcy przestępstwa. Spoczywa na nim również obowiązek wypowiedzenia się, czy uznany z powodu zaburzeń psychicznych za niepoczytalnego lub ograniczonego co do poczytalności w stopniu znacznym sprawca przestępstwa jest w dalszym ciągu niebezpieczny dla porządku praw- nego. Zagadnienia te regulują następujące przepisy kodeksu karnego: Art. 79: “Jeżeli sprawcę czynu zabronionego pod groźbą kary uznano za nieodpowie- -dzialnego, a jego pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeństwem porząd- kowi prawnemu, sąd zarządza jego umieszczenie w zamkniętym zakładzie .dla psychicznie chorych albo w innym zakładzie leczniczym”. Art. 80: “Jeżeli przestępcę uznano za mającego zmniejszoną zdolność rczpoznawania lub kie- rowania postępowaniem (art. 18 § 1), a jego .pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeństwem porządkowi prawnemu, sąd może zarządzić jego umieszcze- nie w zamkniętym zakładzie dla psychicznie chorych albo w innym zakładzie leczniczym”. Paragraf 2 art. 80: “Jeżeli takiego przestępcę sąd skazał na karę pozbawienia wolności, to o tym, czy orzeczoną karę wykonać, sąd rozstrzyga po .zwolnieniu przestępcy z zakładu leczniczego”. Art. 81 k.k.: “Czasu pobytu w za- kładach, wymienionych wart. 79 i 80, nie oznacza się z góry. Sąd nie może zarządzić zwolnienia z zakładu wcześniej niż po upływie jednego roku”. Art. 82 § 1: “Jeżeli czyn pozostaje w związku z nadużywaniem napojów wyskokowych lub innych środków odurzających, sąd może zarządzić, by sprawcę, po ewen- •tualnym odbyciu wymierzonej kary, umieszczono w odpowiednim zakładzie leczniczym na przeciąg dwu lat”. Art. 82 § 2: ,,0 wcześniejszym zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd”. Art. 82 k.k. nie ma dotychczas praktycznego znaczenia, gdyż nie mamy “od- powiednich zakładów leczniczych”, a kierowanie alkoholików do szpitali. psy- chiatrycznych nie byłoby celowe i uszczupliłoby znacznie i tak już zbyt małą liczbę miejsc dla psychicznie chorych. [podobne: , deratyzacja warszawa, Kabiny Sanitarne, odwrócona osmoza ]

Comments Off