Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Zapobieganie i leczenie. Chodzi tu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zapobieganie i leczenie. Chodzi tu o rozległą dziedzinę, przekra- czającą znacznie ramy niniejszej książki; poświęconej wyłącznie psychiatrii kli- nicznej. Zapobieganie nerwicom leży w dziedzinie lekarsko-społecznej i obej- muje w jego maksymalnym programie – jak podnosi Frąckowiak, 1955 – na- wet zagadnienie przemian społecznych, wyzwalających człowieka spod ucisku, zapewniających mu pracę i należyte warunki bytowe w atmosferze pokoju, swobody i bezpieczeństwa. Walka z lękiem nie jest tylko kwestią osobniczego lecznictwa, jest bowiem zagadnieniem lekarsko-społecznym o zasięgu niemal bezgranicznym. Leki i sposoby leczenia, które podajemy w osobnym rozdziale, staną się skuteczne w całej pełni, gdy urzeczywistni się marzenie ludzkości o doskonałym społeczeństwie. Może wówczas w ogóle nie będzie nerwic albo staną się one rzadkością. Zapobieganie nerwicom i ich leczenie nie może się ograniczać tylko do psychiatrii. Nie ma takiej dziedziny medycyny, w której by mogło nie być zagadnienia nerwic. Wszyscy lekarze muszą znać zasady psycheprofilaktyki i psychoterapii. Rozlegle te problemy nie mogły się zmieścić w “Psychiatrii Klinicznej”. Dla- tego przedstawione zostały w osobnej książce pt. “Psychoterapia w praktyce ogólnoiekarskiej”, Warszawa, PZWL, 1964. Nie omawiamy tutaj również leczenia nerwic płciowych, ponieważ jest od- rębna publikacja pt. “Nerwice płciowe”, Warszawa, PZWL, 3 wydanie 1960. [przypisy: , fizjoterapia, Karmy dla psów, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Zapobieganie i leczenie. Chodzi tu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z badań Stievego wynika, że wszystkie te zmiany odbywają się nie na drodze hormonalnej, lecz poprzez nerwy czuciowe i układ wegetatywny, które do- chodzą do jąder i jajników. Jest wiele podniet nerwowych, które powodują silne przekrwienie w obrębie narządów miednicy małej. Stwarza to warunki rychlejszego dojrzewania pęcherzyków, tak iż może dojść do jajeczkowania pa- racyklicznego. Przekrwienie takie bywa wywołane przez podniecenie płciowe, zwłaszcza jeśli spółkowanie ma miejsce po dłuższym okresie wstrzemięźliwości. Wówczas dojrzewający pęcherzyk może w krótkim czasie powiększyć swe roz- miary z 5-8 mm do 20 mm. Wbrew utartym poglądom kobieta może być za- płodniona w każdym okresie cyklu miesiączkowego, Jak z tego widać, nie ma dzisiaj dziedziny medycyny, a nawet dziedziny życia w ogóle, gdzie by można bylo zamknąć oczy na rozstrzygającą rolę czynników psychogennych. Oznaką tego zdaje się być coraz większe rozpowszechnianie się metod lecz- niczych, stosowanych dotąd wyłącznie w psychiatrii, w leczeniu chorób roz- maitych specjalności. Dla przykładu przytoczyć można leczenie wstrząsami in- sulinowymi, snem przedłużonym, a nawet wstrząsami elektrycznymi i kardia- zolowymi chorób wewnętrznych i ogólnych. Dąży się przy tym do wywarcia wpływu leczniczego na chory narząd przez zadziałanie na ośrodkowy układ nerwowy, a tym samym na całość ustroju, którego czynności są kierowane przez układ korowo-trzewiowy. Choroba• wrzodowa żołądka, dychawica oskrzelowa, nadciśnienie tętnicze, wszelkiego rodzaju organozy, stany alergiczne – wszystko to przestało być uważane za cierpienie umiejscowione w jednym narządzie. a tym samym wskazane jest leczenie nie miejscowe, lecz ogólne. promieniowanie myśli psychiatrycznej na całą medycynę oparte jest zresztą na wzajemności. Od chwili, gdy zaczęliśmy wypierać z psychiatrii psycholo- gizm, podstawą naszych badań naukowych tudzież działalności praktycznej za- częły się stawać w coraz wyższym stopniu nauki biologiczne. Dzisiaj nie mo- żemy sobie wyobrazić psychiatrii bez najściślejszej łączności z neurofizjologią, . chemią fizjologiczną, endokrynologią, anatomią patologiczną, neurohistopato- legią, biologią, fizyką, radiologią i z wielu innymi dziedzinami. Także ścisła łączność i współpraca z wielu specjalnościami klinicznymi, przede wszystkim z kliniką chorób wewnętrznych, neurologiczną itd., jest warunkiem nieodzow- nym powodzenia naszych prac badawczych oraz osiągnięć praktycznych. Nauki biologiczno-lekarskie nie wyczerpują jednak skali zainteresowań nowo- czesnego psychiatry. [patrz też: , okulista, badania psychologiczne, Karmy dla psów ]

Comments Off