Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Pod pojeciem “choroby psychicznej” wymienionej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pod pojęciem “choroby psychicznej” wymienionej wart. 17 k.k. rozumieć na- leży przede wszystkim psychozy wybitnie przewlekłe typu czynnościowego lub organicznego. Prawnicy rozumieją pod pojęciem choroby psychicznej głównie przewlekłą i “trwałą” psychozę. Dlatego też krótkotrwałe choroby psychiczne (np. stany poi:nroczne, majaczeniowe, halucynozy itp.) można dla łatwiejszego porozumienia się z przedstawicielami świata prawniczego podciągnąć pod poję- cie “innego zakłócenia czynności psychicznej”. W zasadzie jednak pod tym określeniem rozumie się krótkotrwale stany patologiczne przy zmienionej iloś- ciowo lub jakościowo świadomości różnej etiologii. Może to być tzw. Afekt patologiczny, upojenie senne, upojenie patologiczne itp. Obok pełnej niepoczytalności polski kodeks karny uznaje także poczytalność ograniczoną w stopniu znacznym. Pojęcie to znajduje swój wyraz wart. 18 § 1: “Jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary”. Wprawdzie prawodawca nie pow- tórzył części psychiatrycznej, zawartej wart. 17 k.k., mimo to jednak dotych- czas wynikało z komentarzy do kodeksu karnego opartych na orzecznictwie Sądu Najwyższego, że przesłanka psychiatryczna jest warunkiem nieodzownym zastosowania tego przepisu. Ostatnio ukazało się jednak orzeczenie Sądu Naj- wyższego przyjmujące w konkretnej sprawie karnej, że same tylko okoliczności psychologiczne bez cech psychopatologicznych ograniczyły poczytalność sprawcy w stopniu znacznym; wskazano m. in. na to, że sformułowanie art. 18 dopuszcza. taką możliwość. Jeżeli nawet można w pewnych konkretnych przypadkach interpretować rozszerzająco przepisy o znacznym ograniczeniu poczytalności, to interpretacja taka nie powinna być zadaniem biegłego-psychiatry, którego rola w sądzie nie może przekraczać terenu psychopatologii. [przypisy: , krem neutrogena, klimatyzacja precyzyjna, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Pod pojeciem “choroby psychicznej” wymienionej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POJĘCIE ROZEZNANIA UNIELETNICH Nieletnimi nazywa kodeks karny osoby, które przed ukończeniem 17 r. Ż. do- konały czynów karalnych. Wśród nieletnich rozróżnia się 3 grupy: 1. Nieletni do ukończonego 13 r. Ż. – okres nieodpowiedzialności bezwarun- kowej. 2. Nieletni od ukończonego 13 r. Ż. do ukończonego 17 r. Ż. – okres nieodpo- wiedzialności warunkowej. Odpowiedzialność uwarunkowana jest w tej grupie r o z e z n a n i e m. Przez rozeznanie rozumie się osiągnięcie przez nieletniego takiego stopnia rozwoju umysłowego i moralnego, który umożliwia mu roz- poznanie znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem. 3. Nieletni od ukończonego 17 r. Ż. do ukończonego 21 r. Ż. – okres odpowie- dzialności bezwarunkowej (jak u dorosłych) z tym jednak, że mogą pozostawać w zakładzie poprawczym (a nie w więzieniu), w którym byli umieszczeni przed ukończeniem 17 lat. W stosunku do nieletnich pierwszej grupy sąd stosuje tylko środki wycho- wawcze (upomnienie, oddanie pod dozór odpowiedzialny rodzicom, opiekunom lub specjalnemu kuratorowi albo wreszcie umieszczenie w zakładzie wycho- wawczym). To samo obowiązuje w stosunku do nieletnich drugiej grupy, którzy czynu przestępczego dokonali bez rozezniania. Nieletniego z drugiej grupy, który popełnił czyn karalny z rozeznaniem, sąd skazuje na umieszczenie w zakładzie poprawczym (art. 70 k.k.). Kodeks karny nie traktuje umieszczenia w zakładzie poprawczym jako środka karnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz jako środek o charakterze przede wszystkim wychowawczo-zabezpieczającym. Sąd może jednak w stosunku do nieletniego, który popełnił przestępstwo z rozeznaniem, zastosować środki wy- chowawcze, “jeżeli ze względu na okoliczności czynu, charakter nieletniego albo warunki jego życia i otoczenia, umieszczenie go w zakładzie poprawczym nie jest celowe” (art. 71 k.k.). [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, olejki do włosów, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off