Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Z punktu widzenia medycyny spolecznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z punktu widzenia medycyny społecznej i profilaktyki uzasadniony jest opty- mizm. Można skutecznie zapobiec zatruciom matek ciężarnych. Są czynniki etiologiczne, od których można by uwolnić ludzkość na zawsze, gdyby .zasto- sować utopijnie powszechne metody zapobiegawcze. Przeważająca większość naj groźniej szych chorób zakaźnych już dzisiaj przestała trapić ludzkość. Gdyby te metody lekarsko-społeczne rozciągnąć na takie dziedziny, jak alkoholizm, . narkomanie, farmakomanie, w ogóle toksykomanie, znikłyby z powierzchni Świata najgroźniejsze zmory społeczne. Ale czy wszystkie motywy zatruwania się ludności dadzą się ująć za pomocą metod administracyjnych. Powróćmy do przytoczonego przypadku. Dlaczego matka tej kaleki czuła się przymuszona do spędzania płodu przez zatruwanie się chininą? Dlaczego ciążę uważała za niepożądaną? Dlaczego nie zastosowała legalnych metod spędzenia płodu? Od- powiedzi na te pytania przenoszą nas w dżiedzinę obyczajowości, ustawodaw- stwa” socjologii itd. Zrozumieć pobudki działań osobniczych i zbiorowych, poz- nać pisane i niepisane prawa rządzące działaniami ludzkimi, wniknąć w naj- głębsze motywacje ludzkich postanow-ień życiowych – wszystko to przekracza możliwości dyscyplin klinicznych, stąnowi jednak rozległe pogranicze medy- fyny społecznej, z którym wiążą się nadzieję ludzkości na wieczny pokój i na raj na ziemi.
WAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI Z PSYCHIATRII SĄDOWEJ Przepisy. kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) w rozdziale drugim (artykuły także wchodzi w skład nauki prawa, gdyż jej zadaniem jest orzekanie o stanie psychicznym badanych na “użytek władz śledczych lub sądowych. Dawniej psy- chiatria sądowa wchodziła w skład zagadnień medycyny sądowej, która z za- sady zajmuje się orzecznictwem lekarskim. Nadzwyczaj szybki rozwój psy- chiatrii klinicznej w pierwszej połowie naszego stulecia musiał jednak w kon- sekwencji spowodować zespolenie orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego z pśy- chiatrią kliniczną. W obecnym stanie bogactwa problematyki psychiatrycznej i postępów metod diagnostycznych z jednej strony i rozwoju zagadnień medy- cyny sądowej z drugiej – połączenie tych dwu dziedzin wiedzy lekarskiej w oso- bie jednego eksperta wydaje się prawie niemożliwe. Biegły-psychiatra musi być dzisiaj klinicystą. wszechstronnie wykształconym zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Psychiatria sądowa musi być dlatego ściśle związana z zagadnie- niami psychiatrii klinicznej; tylko na podstawie głębokiego doświadczenia kli- nicznego i w oparciu o stale wzbogacające się zagadnienia diagnostyki i lecz- nictwa biegły-psychiatra może wywiązać się należycie z nałożonych nań przez władze śledcze lub sądowe obowiązków. Jednym z najważniejszych zadań psychiatrii sądowej jest orzekanie o stop- niu poczytalności zatrzymanego, podejrzanego lub oskarżonego w związku z za- rzucanym mu czynem przestępczym. Zagadnienie poczytalności jest zasadni- czym przedmiotem niniejszych rozważań. Inne zagadnienia orzecznictwa sądo- wo-psychiatrycznego zostaną poruszone tylko w naj ogólniejszym zarysie. [więcej w: , witamina b6, korekcja wzroku, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Z punktu widzenia medycyny spolecznej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tylko od psychiatrów lekarze mogą przejąć poszanowanie dla czynnika psychicznego. Poważni przedstawiciele różnych dyscyplin biją dziś na alarm. Dezintegracja nauk klinicznych, technicyzacja zawodu lekarskiego, dehuma- nizacja medycyny, panowanie poglądów jatromechanistycznych – oto najczęst- sze nagłówki, pod którymi kryje się niepokój o losy medycyny. Wśród nara- stającego mnóstwa specjalności lekarskich zatraca się cierpiący człowiek. W zbiurokratyzowanej medycynie nikt nie ma czasu nawet na wysłuchanie skarg chorego, mimo że lekarzy jest dzisiaj bez porównania więcej niż kiedyś. W wielu cywilizowanych krajach, chociaż medycyna stoi tam wysoko, ogrom- nym powodzeniem cieszą się znachorzy. Nie robią użytku z osiągnięć diagno- styki i terapii, są ciemni i nieuczciwi, a jednak potrafią wzbudzić zaufanie. Jeżeli się zważy, że przynajmniej połowa wszystkich chorych, którzy szukają porady lekarskiej, to albo czystej wody nerwicowcy, albo chorzy somatycznie, których cierpienie uległo wtórnie na drodze psychogennej neurotyzacji, to jas- nym będzie, że nie może być mowy o skutecznej pomocy lekarskiej bez uwzględ- niania w praktyce składnika nerwicowego. Chociaż wielu światłych lekarzy zdaje sobie sprawę z tego stanu rzeczy, to jednak częstokroć oni sami przejawiają dezintegrację: w teorii opowiadają się za huma- nizacją zawodu lekarza, a w prak- tyce hołdują poglądom jatrome- chanistycznym. Zdarza się również sytuacja odwrotna: w praktyce le- karze ci bywają podobni do zna- jchorów, chociaż na zewnątrz gło- szą zapatrywania jatromechani- styczne w przekonaniu, że są one bardziej naukowe.N a rozbieżnoś- ciach tych wychodzi źle zawsze tylko chory. Psychiatrii przypada doniosła rola przeciwdziałania dezintegracji nauk klinicznych. Dzięki niej le- karze uczą się doceniać rolę czyn- nika psychogennego w patogene- zie chorób wyglądających na tylko somatyczne, a w konsekwencji uczą się robić użytek z psychote- rapii potrzebnej każdemu lekarzo- wi. Zresztą sama znajomość diag- nostyki psychiatrycznej pozwala -uniknąć mnóstwa omyłek rozpo- znawczych. Jak z tego widać, psy- chiatria wywiera i powinna wy- wierać wpływ na inne dyscypliny lekarskie, wywdzięczając się zre- sztą za korzyści, które od nich wzajemnie czerpie. [podobne: , rehabiliacja, stomatolog Warszawa, korekcja wzroku ]

Comments Off