Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Wedlug Bykowa, podnieta psychiczna ma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Według Bykowa, podnieta psychiczna ma w patogenezie nie mniejszą war-• tość przyczynową niż inne podniety, np. fizyczne, chemiczne lub biologiczne. Podniety psychiczne mogą za pomocą odruchów warunkowych przez promie- niowanie, hamowanie, indukcję wywoływać zmiany i choroby organiczne. Wie- lokrotne podniety psychiczne wywołują przejściowe nadciśnienie. Z biegiem czasu wskutek odruchów warunkowych ustala się ciśnienie na nowym, stale podwyższonym poziomie (Graszczenkow). W świetle teorii nerwizmu zmiany organiczne psychogenne dadzą się wytłumaczyć fizjopatologicznie. Choroby psy- chogenne były do niedawna dziedziną wyłącznie psychiatryczną. Dzięki ner- wizmowi promieniują te zagadnienia w kierunku fizjologii, fizjopatologii, kli- niki chorób wewnętrznych i wielu innych specjalności lekarskich. Sprawy psy- chiczne przestały zajmować tylko psychiatrów. Budzą one coraz żywsze zain- teresowanie wśród przedstawicieli wszystkich gałęzi medycyny. Można by po- wiedzieć paradoksalnie,. że odtąd nie psychiatria jest gałęzią medycyny, lecz: że cała medycyna staje się rozgałęzieniem psychiatrii. Wymownym przykła-• dem tej sytuacji jest medycyna psychosomatyczna i powszechny entuzjazm, jaki można na tym polu obserwować na zachodzie Europy. i w Ameryce. Piśmiennictwo psychosomatyczne zawiera niezliczoną ilość faktów kaiuistycz- nych i spostrzeżeń na temat psychogennego pochodzenia wielu cierpień soma- tycznych. Oczywiście interpretacja tych faktów utrzymana jest w duchu psy- cheanalizy. Tym niemniej ruch ten dostarczył potężnej broni psychoterapeu- tom. Tym tłumaczy się ogromne rozpowszechnienie psychoterapii np. w Ame-• ryce. W wielu krajach psychiatria uchodzi za jedną z dyscyplin podstawowych .. Stieve (1952) ogłosił wyniki swych badań dotyczących wpływu układu ner-• wowego na budowę i czynności narządów płciowych człowieka. Wyniki te, jak sam autor przyznaje, stanowią potwierdzenie nauki Pawłowa. Pod. wpływem wstrząsających przeżyć psychicznych czynności jąder ustają zupełnie, może za-• niknąć zupełnie wytwarzanie się plemników. [patrz też: , kosmetyki naturalne, olejek makadamia, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Wedlug Bykowa, podnieta psychiczna ma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZAGADNIENIE POCZYTALNOŚCI Odpowiedzialność karna uzależniona jest od umyślnej lub nieumyślnej winy sprawcy przestępstwa. Winnym zaś uznać można sprawcę czynu przestępczego tylko wówczas, gdy w chwili dokonania przestępstwa był on poczytalny, czyli miał zachowaną zdolność rozpoznawania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem. Zdolności te mogą w warunkach fizjologicznych pod- legać różnym wahaniom w zależności od mniej lub bardziej prymitywnej oso- bowości, poziomu inteligencji, stanów emocjonalnych itp. Są to jednak tylko przesłanki psychologiczne, które sąd przy wymierzaniu kary może uznać za okoliczności łagodzące. Istotny wpływ na stopień poczytalności sprawcy mogą mieć jedynie stany chorobowego zakłócenia czynności psychicznych. O niepoczytalności mówi art. 17 § 1 kodeksu karnego (k.k.): “Nie podlega karze, kto w chwili czynu z powodu niedorozwoju psychicznego, choroby psy- chicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej, nie mógł rozpoznać zna- czenia Czynu lub pokierować swym postępowaniem”. Z brzmienia tego przepisu wynika, że niepoczytalność sprawcy uwarunko- wana jest stwierdzeniem u niego objawów zaburzeń psychicznych. By móc jed- nak zastosować art. 17 § 1. k.k., trzeba udowodnić, że zaburzenia te u sprawcy istniały w chwilii dokonania przestępstwa (tempore criminis) i że z powodu tych zaburzeń nie mógł on rozpoznać znaczenia czynu lub pokie- rować swym postępowaniem. Nie każdy więc przestępca dotknięty chorobą psy- chiczną, niedorozwojem psychicznym lub innym zakłóceniem czynności psy- chicznej korzystać moż-e z przywileju art. 17 § 1 k.k. [więcej w: , gabinety stomatologiczne, kosmetyki naturalne, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries