Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

W statystyce Weigla mo- czenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W statystyce Weigla mo- czenie pierwotne występowało trzy razy częściej niż moczenie wtórne. Czas trwania i przebieg tej nerwicy bywają przerozmaite. Są przypadki nieprzerwa- nego moczenia w ciągu całego życia, tzw. przypadki nieuleczalne. Ale są też osobnicy, u których moczenie się występuje tylko od czasu do czasu, i to bar- dzo rzadko. Bywa też przebieg niby okresowy: długotrwałe okresy uporczy- wego, conocnego moczenia pojawiają się na przemian z okresami bezobjawo- wymi. Przy bliższym wniknięciu w warunki środowiskowe można zazwyczaj ustalić zależność od pewnej sytuacji warunkowej, która na drodze psychogen- nej prowadzi albo do zaostrzenia, albo do ustąpienia objawów. Szczególnie ciężki przebieg miewa sprawa u niedorozwiniętych umysłowo. Zastrzec się jed- nak trzeba, że nie ma żadnej zależności moczenia nocnego od ubytków inte- lektualnych. Niesłuszne jest również dość rozpowszechnione twierdzenie, jakoby zaburzenie to spotykało się szczególnie często u psychopatów. Zbieżność taką tłumaczymy sobie dzisiaj wprost odwrotnie. Mianowicie dzieci cierpiące na moczenie nocne są przeważnie narażone na ustawiczne przykrości, kary, poni- żenie, wstyd i lęk, co skrzywia ich rozwój charakterologiczny i prowadzi do wypaczeń typu psychopatycznego. Niezależnie od wrodzonych cech neuropa- tycznych, przewlekle urazy tego typu wywierają niewątpliwie ujemny wpływ na rozwój osobowości. Czynniki wrodzone z nabytymi przeplatają się zazwy- czaj do tego stopnia, że w danym przypadku trudrio orzec, które cechy neuro- patyczne uważać trzeba za wrodzone, a które za nabyte. Dotyczy to również znanego zjawiska, że moczenie nocne uderzająco często spotykamy w wywia- dach epileptyków, a także epileptoidów. Rzecz prosta, wyłączyć tu trzeba moż- liwość, że oddanie moczu przez sen jest tylko objawem nie zauważonego na- padu padaczkowego. [podobne: , kosmetyki organiczne, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

W statystyce Weigla mo- czenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zwykłym następstwem zaburzeń zdolności zapamiętywania i narastającej w związku z tym luki pamięciowej jest dezorientacja w czasie, miejscu, otoczeniu, sytuacji i we własnej osobowości. Tu- taj rówmez zaznacza się określona kolejność. Najczulsza jest orientacja w cza- sie, którą chorzy zatracają czasem w nie bardzo daleko posuniętym procesie otępieniowym. Często zdarza się, że chorzy dzień i miesiąc bieżący dobrze po- dają, lecz mylą się co do roku bieżącego, a przynajmniej zatracają pewność w tym kierunku. Przy dalej posuniętym otępieniu dezorientacja w czasie może , dochodzić do dziesiątków lat, a równolegle z tym chory przestaje wiedzieć, gdzie jest, przestaje rozpoznawać swoje otoczenie i rozumieć sytuację, w której żyje. Orientacja we własnej osobowości (“autopsychiczna”) cierpi tylko w bardzo daleko posuniętych procesach otępieni owych, np. w starczym. Zaburzeń tych nie trzeba mieszać z dezorientacją wskutek omamów i urojeń. 3. Otępienie (dementia) jest objawem wprost patognomonicznym dla zespołów organicznych. Odpowiednikiem jego może być niedorozwój. Niski po- ziom inteligencji jest zawsze sprawą organiczną. Ludzie pracujący umysłowo mogą otępienie pokrywać w czasie badania swoimi wiadomościami fachowymi i wyuczonymi frazesami. Ci, którzy znali chorego dawniej, podają nam często, .że jego sprawność intelektualna obniżyła się. Informatorami naszymi bywają członkowie rodziny, koledzy zawodowi, współpracownicy, przełożeni itd. Bar- dzo często osoby te nie umieją wyrazić, wytłumaczyć, na czym polega zmiana na gorsze. Mimo to opinie takie są bardzo cenne, gdyż są wzięte z życia i nigdy nie należy ich lekceważyć. Dają one czasem więcej niż najbardziej pomysłowe testy. [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, opieka medyczna, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries