Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

W statystyce Weigla mo- czenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W statystyce Weigla mo- czenie pierwotne występowało trzy razy częściej niż moczenie wtórne. Czas trwania i przebieg tej nerwicy bywają przerozmaite. Są przypadki nieprzerwa- nego moczenia w ciągu całego życia, tzw. przypadki nieuleczalne. Ale są też osobnicy, u których moczenie się występuje tylko od czasu do czasu, i to bar- dzo rzadko. Bywa też przebieg niby okresowy: długotrwałe okresy uporczy- wego, conocnego moczenia pojawiają się na przemian z okresami bezobjawo- wymi. Przy bliższym wniknięciu w warunki środowiskowe można zazwyczaj ustalić zależność od pewnej sytuacji warunkowej, która na drodze psychogen- nej prowadzi albo do zaostrzenia, albo do ustąpienia objawów. Szczególnie ciężki przebieg miewa sprawa u niedorozwiniętych umysłowo. Zastrzec się jed- nak trzeba, że nie ma żadnej zależności moczenia nocnego od ubytków inte- lektualnych. Niesłuszne jest również dość rozpowszechnione twierdzenie, jakoby zaburzenie to spotykało się szczególnie często u psychopatów. Zbieżność taką tłumaczymy sobie dzisiaj wprost odwrotnie. Mianowicie dzieci cierpiące na moczenie nocne są przeważnie narażone na ustawiczne przykrości, kary, poni- żenie, wstyd i lęk, co skrzywia ich rozwój charakterologiczny i prowadzi do wypaczeń typu psychopatycznego. Niezależnie od wrodzonych cech neuropa- tycznych, przewlekle urazy tego typu wywierają niewątpliwie ujemny wpływ na rozwój osobowości. Czynniki wrodzone z nabytymi przeplatają się zazwy- czaj do tego stopnia, że w danym przypadku trudrio orzec, które cechy neuro- patyczne uważać trzeba za wrodzone, a które za nabyte. Dotyczy to również znanego zjawiska, że moczenie nocne uderzająco często spotykamy w wywia- dach epileptyków, a także epileptoidów. Rzecz prosta, wyłączyć tu trzeba moż- liwość, że oddanie moczu przez sen jest tylko objawem nie zauważonego na- padu padaczkowego. [podobne: , kosmetyki organiczne, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

W statystyce Weigla mo- czenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy tej sposobności warto podnieść, że pojęcie “zespół organiczny” i “proces organiczny” bynajmniej nie pokrywają się ze sobą. Przez zespół rozumiemy pewien szereg objawów klinicznych występujący w powtarzającym się stale składzie. Pojęcie procesu organicznego jest natomiast znacznie obszerniejsze. Są procesy organiczne, które mogą się nie, przejawiać żadnymi objawami kli- nicznymi, jak się bardzo często rzecz ma np. w padaczce lub w stanach po zapaleniu mózgu. Ujemny wynik badań w kierunku zespołu psychoorganicz- nego, włącznie z badaniem neurologicznym, nie uprawnia nas więc do wyłą- czenia procesu organicznego. Hipotetycznie zakłada się np., że na dnie schi- zofrenii przewlekłej i cyklofrenii leżą jakieś nie określone bliżej procesy orga- niczne, chociaż choroby te nie dają objawów zespołu psychoorganicznego, a przynajmniej nie stwierdza się tu podstawowego kompletu objawów psy- choorganicznych. Mówiąc w liczbie pojedynczej “zesp6ł psychoorganiczny” mamy na myśli ogólny zrąb strukturalny, powstały drogą abstrakcji z wielu obrazów klinicz- nych, różniących się między sobą bardzo znacznie. Wszystkie bowiem zespoły psychoorganiczne z rozległym zakresem możliwości różnicowych, mają pewne wspólne cechy, które można ująć w jedną całość. W danym przypadku może nie być niektórych objawów, chociaż nigdy nie brak zasadniczych. W obrębie zespołu psychoorganicznego można rozróżnić dwa typy: 1. Typ otępieniowy czy dementywny (dementia), określany też czasem nazwą zespołu amnestycznego. Zasadniczym objawem jest tu obniże- nie sprawności intelektualnej, tj. otępienie oraz zaburzenia pamięci. Podane synonimy nie są szczęśliwe, chociaż nie są i błędne. Ezecz w tym, że otępienie uważamy za objaw dotyczący tylko jednego gatunku czynności, mianowicie myślowych. Podobnie też zaburzenia pamięci, czyli amnezję, uważa się za objaw ograniczony tylko do tych czynności. Ponadto, aczkolwiek w rzeczy samej nigdy nie brak zaburzeń tych czynności, to jednak mogą one czasem być zaznaczone bardzo dyskretnie, a znacznie bardziej mogą się rzucać w oczy zaburzenia in- nych czynności psychicznych. Dlatego termin “zespół psychoorganiczny” jest najlepszy, gdyż jest dość obszerny, aby pomieścić wszystkie objawy składające się na to pojęcie. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, trener personalny, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off