Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Pod pojeciem “choroby psychicznej” wymienionej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pod pojęciem “choroby psychicznej” wymienionej wart. 17 k.k. rozumieć na- leży przede wszystkim psychozy wybitnie przewlekłe typu czynnościowego lub organicznego. Prawnicy rozumieją pod pojęciem choroby psychicznej głównie przewlekłą i “trwałą” psychozę. Dlatego też krótkotrwałe choroby psychiczne (np. stany poi:nroczne, majaczeniowe, halucynozy itp.) można dla łatwiejszego porozumienia się z przedstawicielami świata prawniczego podciągnąć pod poję- cie “innego zakłócenia czynności psychicznej”. W zasadzie jednak pod tym określeniem rozumie się krótkotrwale stany patologiczne przy zmienionej iloś- ciowo lub jakościowo świadomości różnej etiologii. Może to być tzw. Afekt patologiczny, upojenie senne, upojenie patologiczne itp. Obok pełnej niepoczytalności polski kodeks karny uznaje także poczytalność ograniczoną w stopniu znacznym. Pojęcie to znajduje swój wyraz wart. 18 § 1: “Jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary”. Wprawdzie prawodawca nie pow- tórzył części psychiatrycznej, zawartej wart. 17 k.k., mimo to jednak dotych- czas wynikało z komentarzy do kodeksu karnego opartych na orzecznictwie Sądu Najwyższego, że przesłanka psychiatryczna jest warunkiem nieodzownym zastosowania tego przepisu. Ostatnio ukazało się jednak orzeczenie Sądu Naj- wyższego przyjmujące w konkretnej sprawie karnej, że same tylko okoliczności psychologiczne bez cech psychopatologicznych ograniczyły poczytalność sprawcy w stopniu znacznym; wskazano m. in. na to, że sformułowanie art. 18 dopuszcza. taką możliwość. Jeżeli nawet można w pewnych konkretnych przypadkach interpretować rozszerzająco przepisy o znacznym ograniczeniu poczytalności, to interpretacja taka nie powinna być zadaniem biegłego-psychiatry, którego rola w sądzie nie może przekraczać terenu psychopatologii. [przypisy: , krem neutrogena, klimatyzacja precyzyjna, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Pod pojeciem “choroby psychicznej” wymienionej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie sądowo-psychiatrycznym spotyka się pogląd, że wpojenie patologiczne występuje zwykle raz w życiu. Nie ma na to jednak przekony- wających dowodów: widywano natomiast przypadki kilkakrotnego występo- wania takich stanów u tego samego osobnika. Stany upojenia patologicznego należą do wielkich rzadkości i nigdy chyba nie były bezpośrednio obserwo- wane przez psychiatrów, jedynie tylko odtwarzane na podstawie zeznań świad– ków. Z tego powodu rozpoznawanie upojenia patologicznego jest bardzo trudne. W każdym razie niezależnie od odtworzenia na podstawie zeznań świadków stanu psychicznego sprawcy z okresu przestępstwa trzeba stwierdzić “wyjąt- kową niedyspozycję sprawcy, odbiegającą, od normy, a więc natury chorobo- wej” – jak to wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego. W świetle doświadczenia klinicznego jest to postulat słuszny, Tło patologiczne zawsze udaje się uchwy- cić, . j eżeli tylko przeprowadzi. się dokładne i wszechstronne badania kliniczne oraz obiektywnie oceni stan somato-psychiczny sprawcy z okresu przed spo- życiem alkoholu. Takim tłem patologicznym bywają: padaczka jawna lub uta– jona, stany ozdrowieństwa po ciężkich chorobach cielesnych: stany wyczerpa- nia ustroju na skutek pozbawienia snu, na skutek głodzenia. na skutek utraty krwi (krwiodawcy, ale także utrata krwi w wypadkach), stany organicznego uszkodzenia mózgu itd. Stwierdzenie przyczyny wystąpienia upojenia patologicznego ma duże zna- czenie nie tylko rozpoznawcze, ale przede wszystkim społeczne; od przyczyny tej zależy bowiem stosowanie środków zabezpieczających (art, 79 k. k.) Jeźeli przyczyna ta miała charakter krótkotrwały lub jednorazowy, można w wy- jątkowych wypadkach stanąć na stanowisku, że nie ma konieczności stoso- wania środków zabezpieczających. Tam natomiast, gdzie przyczyna ma cha- rakter trwały, internowanie w szpitalu psychiatrycznym jest nieodzowne. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, salon fryzjerski mokotów, proktolog ]

Comments Off