Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Choroby psychiczne sa plaga spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Choroby psychiczne są plagą społeczną na równi z gruź- licą, chorobami wenerycznymi, zakaźnymi itd. Nie tylko psychozy, ale i psy- chonerwice zależą od warunków gospodarczo-społecznych. Nie da się zrozumieć patogenezy wielu cierpień psychicznych, a tym samym nie da się im skutecz- nie zapobiegać i nie da się ich celowo leczyć, jeśli się nie wniknie w historycz- no-socjologiczne uwarunkowanie chorób psychicznych jako zjawiska agsowego. Jak z tego widzimy, wszystkie nauki tworzą jeden nierozerwalny splot. U pod- łoża tego splotu leży świadomość człowieka, bez której nie byłoby w ogóle za- gadnień. Jednym z najważniejszych zadań psychiatrii jest troska o zdrowie świadomości ludzkiej, od której zależą losy ludzkości. Dlatego. nie ma takich zagadnień przyrodniczych i -humanistycznych, które by były zupełnie obce .no- woczesnemu psychiatrze. Ciąży wreszcie na mnie obowiązek dania odpowiedzi na pytanie, zawarte w nagłówku: gdzie jest miejsce psychiatrii wśród nauk biologiczno-lekarskich? Psychiatria dawnego typu podobna była pod jed- nym względem do anatomii makroskopowej – była nauką opisową. Zamknięta w kręgu pojęć psychopatologicznych, zdana była wyłącznie na opisywanie zja- wisk, które można było spostrzec osobiście; przedłużeniem zmysłów psychiatry były zmysły chorego, który opisywał lekarzowi przeżycia swojej introspekcji. Głębiej już lekarz nie mógł sięgnąć. Dopiero gdy przyswoił sobie metody pra- cowniano-analityczne, mógł wyjść poza granice zjawisk podmiotowych i zdobyć informacje przedmiotowe. Dopiero od chwili rozszerzenia zasięgu swej kompe- tencji na dziedziny pograniczne, do których dawniej nie sięgał jego wzrok, mógł się upodobnić do anatoma, który nie poprzestaje na swoim wzroku, lecz uzbro- jony w metody mikroskopowe. a potem ultramikroskopowe, może sięgnąć ku mikrostrukturze anatomicznej. W ten sposób anatom musiał się stać równocześ- nie histologiem i histopatologiem, a psycholog i psychopatolog neurologiem, ne- uropatologiem, neurohistopatologiem i – oby jak naj rychlej – ultraneurohisto- patologiem. . . Zresztą i anatom nie poprzestaje dzisiaj tylko na morfologii. Znieruchomiałe zwłoki nie są. ostatecznym celem i przedmiotem jego dociekań, jak dawniej. Zajmuje go fizjologiczna dynamika żywego ustroju, gra chemicznych i ultra- chemicznych procesów, które za życia stają się przyczyną funkcji narządów i jednocześnie z funkcji tych wynikają, W ten sposób psychiatra przestał być tylko psychiatrą. Tym samym też psychiatria stała się nie tylko jedną z dy- scyplin lekarskich; stała się dyscypliną ośrodkową i podstawową. Środowiska, które z tym stanem faktycznym jeszcze się nie oswoiły, skazane są na zaco- fanie. [hasła pokrewne: , odwrócona osmoza, prawo medyczne, logopeda warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Choroby psychiczne sa plaga spoleczna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Art. 120 formułuje rotę przyrzeczenia, jakie biegły składa przy objęciu swego stanowiska: “Świadomy wagi mych słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”. Zgodnie z przepisem § 2 tegoż artykułu biegły sądowy składa przyrzeczenie tylko przy objęciu stanowiska, a składając opinię w poszczególnych sprawach powołuje się na nie. Dalsze przepisy k.p.k. mówią o tym, że biegli mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zadawać pytania oskarżonemu i świadkom (art. 121). Jeżeli zaś opinia biegłych jest niejasna lub sprzeczna, sąd lub prowadzący śledztwo lub dochodzenie może zarządzić, zgodnie z przepisem art. 124, ponowne przesłucha- nie tych samych biegłych lub wezwać innych, a korzystając z przepisu art. 125, sąd lub prowadzący śledztwo lub dochodzenie może zasięgnąć opinii odpowied- niego urzędu lub zakładu (w odniesieniu do ekspertyzy psychiatrycznej – kli- niki, szpitala lub instytutu) zamiast wzywania biegłych lub niezależnie od ich wezwania. Każda osoba wezwana w charakterze biegłego stawić się powinna w miejscu, dniu i godzinie, wskazanych w wezwaniu i pozostać aż do zwolnienia. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa biegłego, sąd lub prokurator nakłada na biegłego grzywnę, a ponadto w razie odroczenia rozprawy na biegłego na- łożony być może obowiązek zwrotu kosztów wywołanych jego niestawiennict- wem. Sąd lub prokurator. w razie .potrzeby zarządzić może także przymusowe sprowadzenie biegłego. Wszystkie te zarządzenia wynikają z art. 128 § 1. Przy- musowe sprowadzenie biegłych stosuje się jednak tylko w wypadkach wyjąt- kowych (§ 2 art. 128). Biegłym za ich czynności przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów pod- róży. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne czynności (badanie, studiowa- nie akt, obecność na rozprawie itd.) określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1956 r. (DZ. U.P.R.L. z dn. 6. 8. 1956 r., Nr 33/56, Po.z. 155). [przypisy: , odżywka do rzęs, logopeda warszawa, protetyka ]

Comments Off