Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘masło shea’

Oieblosc wzgledna wskutek niejednczesnosci szczytowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oiębłość względna wskutek niejednczesności szczytowania (frigiditas relatiua e dyssynchronisatione orgasmi). Oziębłość bezwzględna jest stanem analogicznym do zupełnego zaniku popędu płciowego u mężczyzny. Jest to rzecz pochodzenia organicznego. Oziębłość płciowa względna może polegać na źle dobranym małżeństwie. Mianowicie z innym mężczyzną dana kobieta doznawałaby zadowolenia. Przypadki te nie należą do psychopa- tologii, chociaż powikłania życiowe tego typu mogą być czynnikiem reaktyw- nym w wielu psychonerwicach. Zaburzenie omawiane tu zachodzi z koniecz- ności, jeżeli partner płciowy cierpi na wytrysk zbyt wczesny lub przedwczesny. Często jednak zaburzenie to występuje dlatego, że małżonkowie nie są uświa- domieni co do elementarnych zagadnień psychofizjologii życia płciowego. Wie- dzieć trzeba, że prawidłowa krzywa orgazmu wygląda inaczej u mężczyzny, a inaczej u kobiety. U mężczyzny wznosi się jednostajnie bardziej lub mniej stromo i po osiągnięciu szczytowania spada nagle w dół. U kobiety rozkosz płciowa wzrasta falami w górę, przy czym ostatnia fala. bardziej pozioma niż szczytowanie u mężczyzny, a więc dłużej trwająca, opada znacznie wolniej. Tak jest w prawidłowych warunkach. Jeżeli szczytowanie u mężczyzny wy- stąpi zbyt wcześnie, to krzywa rozkoszy u kobiety ulega przerwie, o czym męż- czyzna może w ciągu wielu lat pożycia małżeńskiego nie wiedzieć. Tajemnica leży w tym, że u kobiety przedwstępne pieszczoty przed podjęciem stosunku odgrywają znacznie większą rolę niż u mężczyzny. Potrzebne są one fizjolo- gicznie nie tylko dla przygotowania pochwy do stosunku przez wzmożone wy- dzielanie śluzu z gruczołów macicznych, ale i dla przygotowania psychicznego. Im dłużej trwają wstępne pieszczoty, tym szybciej i łatwiej dochodzi u kobiety do orgazmu. Mężczyzna nieuświadomiony lub zbyt gruboskórny, aby o tym pamiętał, zbyt wcześnie rozpoczyna stosunek, zbyt wcześnie go kończy i tym samym powoduje niestosunek szczytowania, który stanowi istotę dyspareunii. Wiedzieć trzeba ponadto, że kobieta może w ciągu jednego stosunku mieć kil- kakrotnie orgazm. Wielcy uwodziciele w rodzaju Casanowy udają wlasny or- gazm wielokrotnie, doprowadzając kochankę do licznych szczytowań. Roko- wanie w dyspareunii omawianego typu jest dobre pod warunkiem, że małżon- kowie zasięgną porady fachowej i zorganizują pożycie zgodnie z zasadami psy- chofizj ologii. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, Zdrowa żywność, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘masło shea’

Oieblosc wzgledna wskutek niejednczesnosci szczytowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pod pewnymi względami gluptacy i chorzy otępiali są do siebie podobni. Treść obrazków i jedni, i drudzy określają wyliczając szczegóły, a nie będąc zdolni do ujęcia całości, uchwycenia dowcipu i sensu. Różne czynności inte- lektualne ulegają zagładzie w stopniu nierównomiernym. Obowiązuje tu prawo empiryczne, głoszące, że najlepiej rozwinięte i naj dłużej ćwiczone czynności umysłowe naj trwalej utrzymują swoją sprawność. Otępiały we wszystkich ki e- runkach księgowy liczy lepiej niż wielu zdrowych. Znany jest wśród starych psychiatrów przypadek lekarza szachiaty, który zupełnie otępiały, pobijał naj- tęższych przeciwników. Przeważnie tok myślenia jest znacznie zwolniony, cho- ciaż możliwa jest hiperkompensacja tego objawu przy nawarstwionym zespole maniakalnym. Niektórzy chorzy mają trudności przy zmianie tematu rozmowy, co w ciężkim otępieniu zamienia się na perseweracje (iteracje). Na wszystkie dalsze pytania chory daje pierwszą odpowiedź, np. swoje imię i, nazwisko. Cho- rym przychodzi z trudnością zacieśnianie poznania do konkretnych przedmio- tów i dają określenie ogólne, np. na pytanie, kto tu stoi obok, chory odpowiada nie “pielęgniarka”, lecz “kobieta”, na pytanie, gdzie się znajduje, odpowiada: “tutaj” albo: “w jakimś domu”, albo, na pytanie: “skąd pan tu przyszedł; odpowiada, wskazując ręką: “stamtąd” itd. Niektórzy dają tego rodzaju odpo- wiedzi uważając je za zupełnie wystarczające. Inni okazują zakłopotanie i gdy się ich spytać o datę, odpowiadają “nie widziałem dzisiejszej gazety” albo zu- pełnie nie orientując się w celu tych pytań zwracają się z tymże zapytaniem do pielęgniarza lub szukają wzrokiem kalendarza. 4. Bezkrytycyzm wyziera już z poprzednich przykładów. W pewnym przypadku choroby Picka funkcjonariusz pocztowy wykradał z paczek żyw- nościowych zawartość, po prostu jak dziecko, odwracając się do ściany. Bleu- Jer opowiada o paralityku, który w biały dzień ukradł beczkę wina i toczył ją lo domu, po drodze poprosił dwóch policjantów o pomoc i ci z całą uprzej- , mością pomogli mu toczyć beczkę dalej. Otępiali chorzy w szpitalach psychiat- rycznych stale pytają o zwolnienie i zadowalają się byle jaką odpowiedzią. Czasem przy każdej wizycie samorzutnie powiadamiają: “we wtorek przyjdzie moja żona i zabierze mnie do domu”. Przestępstwa popełniane przez organi- ków noszą czasem wyraźne cechy bezkrytycyzmu. [hasła pokrewne: , masło shea, oczyszczanie organizmu, biustonosze do karmienia ]

Comments Off