psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Posts Tagged ‘mpgk świętochłowice’

Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Występuje ścisła kontrola glikemii jako potencjalne podejście do zmniejszania zachorowalności w populacji kardiologicznej medycznej44,5 i chirurgicznej6, ale nie udowodniono, że jest ona możliwa do zastosowania u wszystkich pacjentów wymagających opieki krytycznej. Częstość występowania hiperglikemii (poziom glukozy we krwi> 126 mg na decylitr [7,0 mmol na litr]) po operacji kardiochirurgicznej u niemowląt i małych dzieci jest jednakowo wysoka, osiągając ponad 90% w niektórych seriach. 12-15 Retrospektywne badania dotyczące ewentualnego związku Pomiędzy hiperglikemią a zachorowalnością okołooperacyjną w tej populacji uzyskano mieszane wyniki.14,16-18 W jednym badaniu klinicznym z udziałem dzieci porównywano ścisłą kontrolę glikemii ze standardowym zarządzaniem glukozą w mieszanej populacji pacjentów z objawami intensywnej opieki medycznej i chirurgicznej, głównie tych, którzy przeszli operację kardiochirurgiczną. 19 Silna kontrola glikemii wiązała się z kilkoma korzyściami, ale także z wyjątkowo wysoką częstością ciężkiej hipoglikemii (<40 mg na decylitr [2,2 mmol na litr]). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mpgk świętochłowice’

Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Kontrola glikemii została szybko osiągnięta w grupie interwencyjnej iz niskim odsetkiem ciężkiej hipoglikemii w naszym badaniu w porównaniu z wcześniejszymi badaniami. W niniejszym badaniu oceniano korzyści płynące ze ścisłej kontroli glikemii u niemowląt i małych dzieci po operacjach kardiochirurgicznych, na podstawie opublikowanych badań wskazujących, że ścisła kontrola glikemii poprawiła ważne wyniki kliniczne u dorosłych pacjentów kardiologicznych i chirurgicznych.4-7 Zapisaliśmy ryzyko, względnie homogeniczne, krytycznie chore dzieci w naszym badaniu, ponieważ jest to populacja pediatryczna, która z największym prawdopodobieństwem skorzysta na ścisłej kontroli glikemii. Śmiertelność była nieadekwatnym punktem końcowym dla tego badania, ponieważ w tej populacji pacjentów zgony są w dużej mierze związane z leżącą u podstaw anatomią serca i techniczną jakością chirurgicznej naprawy. [33] Ponadto, niska śmiertelność w dużych ośrodkach chirurgii dziecięcej kardiochirurgii wymagałaby duża próbka, aby uzyskać odpowiednią moc w tym punkcie końcowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mpgk świętochłowice’

Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu (dostępne na stronie). Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Firma Abbott Laboratories zapewniła częściowe wsparcie finansowe i dostarczyła żel testosteronowy bez żadnych opłat, ale nie odgrywała żadnej roli w projekcie badania, analizie danych, interpretacji danych lub przygotowaniu manuskryptu. AstraZeneca dostarczyła Zoladex i Arimidex bezpłatnie, ale nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu badań, analizie danych, interpretacji danych lub przygotowaniu manuskryptu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mpgk świętochłowice’

Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Stało się jednak jasne, że niedobór estrogenu może być ważny w patogenezie niektórych konsekwencji hipogonadyzmu męskiego, takich jak utrata kości.6-8. Potencjalna rola niedoboru estrogenu w patogenezie innych konsekwencji hipogonadyzmu, takich jak zmiany w skład ciała lub funkcje seksualne, jest w dużej mierze nieznane. Informacje na temat roli estrogenów w hipogonadyzmie u mężczyzn mogą pomóc zidentyfikować mężczyzn zagrożonych specyficznymi objawami choroby i mogą stanowić uzasadnienie dla nowatorskich podejść do jej leczenia. Staraliśmy się określić względny stopień niedoboru testosteronu, niedobór estradiolu lub oba, przy których zaczynają zachodzić niepożądane zmiany w składzie ciała, sile i funkcji seksualnej oraz czy zmiany te wynikają z niedoboru androgenów, niedoboru estrogenu lub obu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mpgk świętochłowice’

Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Przez wiele lat decydenci odpowiednio wyodrębnili wydatki federalne na opiekę zdrowotną – zwłaszcza Medicare – jako najpoważniejsze długoterminowe zagrożenie dla zdrowia fiskalnego kraju. W ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci średni wzrost wydatków na Medicare w przeliczeniu na jednego uczestnika przekroczył wzrost produktu krajowego brutto na mieszkańca o 2,6 punktu procentowego rocznie. Ten trend jest niemożliwy do utrzymania: jeśli dalej będzie, Medicare będzie zużywać wszystkie dochody federalne do 2060 roku. Nadmiar Medicare Wydaje wzrost. Dane dotyczące nakładów na ubezpieczenie leków na receptę w części D są wykluczone i zakłada się zamrożenie opłaty za leczenie od 2012 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mpgk świętochłowice’

Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Co więcej, ponieważ wyjściowa stopa referencyjna jest początkowo oparta tylko na trzech warunkach, które stanowią zaledwie 12% wszystkich przyjęć Medicare, szpitale, które wdrażają programy przejściowe i poprawiają opiekę dla pacjentów z innymi warunkami, zobaczą tylko wzrost netto kosztów i zmniejszenie dochodów . O ile nie mają one maksymalnej wydajności, szpitale muszą stawić czoła dwóm głównym ekonomicznym czynnikom zniechęcającym do zmniejszenia liczby ponownych wizyt dla określonych diagnoz: bezpośrednich kosztów samego programu i zmniejszenia dochodów wynikających z udanych interwencji. Interwencje mające na celu stworzenie i utrzymanie redukcji w zakresie readmisji zwykle wynoszą od 100 do 200 USD za wypłatę2 i często mają efekt spillover, zmniejszając liczbę hospitalizacji z nieukierunkowanych diagnoz i zmniejszając liczbę ponownych readmisji z dowolnej przyczyny, nawet poza 30-dniowym oknem i przez płatników. Wprawdzie efekty te są pożądane dla pacjentów i płatników, ale szkodzą finansom szpitali.
Jeśli kara zostanie z nawiązką skompensowana kosztami programu i utraconymi dochodami z rehospitalizacji, szpitale będą miały lepszą sytuację finansową, jeśli utrzymają status quo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘mpgk świętochłowice’

Ścisła kontrola glikemii a standardowa opieka po kardiochirurgii dziecięcej AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Trzydzieści lat temu pewien stażysta odbył rozmowę z pacjentem, którego żałuje do dziś. Pacjent, młody człowiek z chłoniakiem z dużym przerzutem, który nie reaguje na chemioterapię, miał teraz progresywną duszność. Stażysta wiedział, że nawet po intubacji jego pacjent wkrótce umrze. Chociaż w tamtym czasie normą było dla lekarzy, w tym personelu domu, podejmowanie decyzji końca życia bez angażowania pacjenta, zespół medyczny, uderzony przez młodość pacjenta, poprosił stażystę, aby wygłosił swoje życzenia. Niepewna i przerażona pacjentka powiedziała: Chcę wszystkiego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »