Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘oczyszczalnie przydomowe’

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ORGANICZNYM

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ORGANICZNYM Mówi się o zaburzeniach psychicznych organicznych wówczas, gdy wywo- łane są one przez grube uszkodzenie tkanki mózgowej. Ponieważ zdolność re- generacyjna tkanki mózgowej jest nieduża, widoki na odwracalność tych zmian są przeważnie bardzo nikłe. Toteż większość tych zaburzeń przebiega prze- wlekle i pozostawia trwałe ubytki psychiczne, odwrotnie niż zespoły czyn- nościowe, które nawet przy największym nasileniu zaburzeń psychicznych,zaw- sze mogą się całkowicie cofnąć, nie pozostawiając żadnych trwałych ubytków. Pozostawimy na uboczu teoretyczne zagadnienie, czy rozróżnienie “organiczny” i “czynnościowy” ma istotnie jakieś znaczenie z punktu widzenia neurohisto- patologicznego, a nawet klinicznego. Kliniczne cofnięcie się objawów nie jest zresztą dowodem, że w mózgu nastąpiła zupełna restitutio ad integrum. Wystar- czy wskazać pląsawicę, która klinicznie ustępuje całkowicie, a jednak w pew- nych przypadkach można wykazać subtelne pozostałości organiczne w tkance mózgowej, warunkujące nawrót lub zmiany charakteropatyczne. To samo do- tyczy pozostałości po przebytych zapaleniach mózgu przyzakaźnych, na które zwraca się ostatnio uwagę jako na podłoże rzekomych psychopatii, które w rze- czy samej są organicznymi charakteropatiami. Takiego samego pochodzenia by- wają niejasne etiologicznie przypadki niedorozwoju umysłowego i padaczki. Zazwyczaj chodzi tu o przyzakaźne zapalenia mózgu w przebiegu krztuśca, odry, powikłań poszczepiennych, rzadziej płonicy i świnki (Bussow i Meier, 1956), przebyte we wczesnym dzieciństwie. Badania nad stanami ubytkowymi po przyzaKaźnych zapaleniach mózgu wskazują na względność wyleczenia w niektórych przypadkach. Czasem kli- nicznie stwierdza się neurologiczne, psychoorganiczne zaburzenia, chociaż hi- stopatologicznie przy dzisiejszym stanie techniki badania nie da się często do- wieść lub potwierdzić słuszności tego rozpoznania. Tak bywa w wielu przypad- . kach tzw. padaczki samoistnej, to samo zakłada się hipotetycznie w stosunku do przewlekłego procesu schizofrenicznego. Toteż pamiętać trzeba, że podział chorób psychicznych na organiczne i czynnościowe jest podziałem wciąż jeszcze tylko klinicznym. Większości zespołów psychcorganicznych ” potrafimy przypo- rządkować odpowiedni obraz anatomopatologiczny. Ale są takie, gdzie to się okazuje wciąż jeszcze niemożliwe, chociaż obraz kliniczny przemawia za ich organicznym charakterem. Psychiatria należy do tych nauk klinicznych, któ- rym anatomia patologiczna jeszcze nie może dotrzymać kroku. Badanie po- śmiertne rzadko wyjaśnia zagadki kliniczne nierozwiązalne. Nie da się w więk- szości przypadków stwierdzić na stole sekcyjnym, na jaką psychozę lub ner- wicę denat chorował. Nadzieje na przyszłość pokłada się zresztą nie tylko w mikroskopie, ale przede wszystkim w chemii fizjologicznej. [hasła pokrewne: , oczyszczalnie przydomowe, Siłownie zewnętrzne, psycholog Kraków ]

Comments Off