Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Pod pewnymi wzgledami gluptacy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pod pewnymi względami gluptacy i chorzy otępiali są do siebie podobni. Treść obrazków i jedni, i drudzy określają wyliczając szczegóły, a nie będąc zdolni do ujęcia całości, uchwycenia dowcipu i sensu. Różne czynności inte- lektualne ulegają zagładzie w stopniu nierównomiernym. Obowiązuje tu prawo empiryczne, głoszące, że najlepiej rozwinięte i naj dłużej ćwiczone czynności umysłowe naj trwalej utrzymują swoją sprawność. Otępiały we wszystkich ki e- runkach księgowy liczy lepiej niż wielu zdrowych. Znany jest wśród starych psychiatrów przypadek lekarza szachiaty, który zupełnie otępiały, pobijał naj- tęższych przeciwników. Przeważnie tok myślenia jest znacznie zwolniony, cho- ciaż możliwa jest hiperkompensacja tego objawu przy nawarstwionym zespole maniakalnym. Niektórzy chorzy mają trudności przy zmianie tematu rozmowy, co w ciężkim otępieniu zamienia się na perseweracje (iteracje). Na wszystkie dalsze pytania chory daje pierwszą odpowiedź, np. swoje imię i, nazwisko. Cho- rym przychodzi z trudnością zacieśnianie poznania do konkretnych przedmio- tów i dają określenie ogólne, np. na pytanie, kto tu stoi obok, chory odpowiada nie “pielęgniarka”, lecz “kobieta”, na pytanie, gdzie się znajduje, odpowiada: “tutaj” albo: “w jakimś domu”, albo, na pytanie: “skąd pan tu przyszedł; odpowiada, wskazując ręką: “stamtąd” itd. Niektórzy dają tego rodzaju odpo- wiedzi uważając je za zupełnie wystarczające. Inni okazują zakłopotanie i gdy się ich spytać o datę, odpowiadają “nie widziałem dzisiejszej gazety” albo zu- pełnie nie orientując się w celu tych pytań zwracają się z tymże zapytaniem do pielęgniarza lub szukają wzrokiem kalendarza. 4. Bezkrytycyzm wyziera już z poprzednich przykładów. W pewnym przypadku choroby Picka funkcjonariusz pocztowy wykradał z paczek żyw- nościowych zawartość, po prostu jak dziecko, odwracając się do ściany. Bleu- Jer opowiada o paralityku, który w biały dzień ukradł beczkę wina i toczył ją lo domu, po drodze poprosił dwóch policjantów o pomoc i ci z całą uprzej- , mością pomogli mu toczyć beczkę dalej. Otępiali chorzy w szpitalach psychiat- rycznych stale pytają o zwolnienie i zadowalają się byle jaką odpowiedzią. Czasem przy każdej wizycie samorzutnie powiadamiają: “we wtorek przyjdzie moja żona i zabierze mnie do domu”. Przestępstwa popełniane przez organi- ków noszą czasem wyraźne cechy bezkrytycyzmu. [hasła pokrewne: , masło shea, oczyszczanie organizmu, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Pod pewnymi wzgledami gluptacy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

INNE CZYNNOŚCI BIEGŁEGO-PSYCHIATRY W SPRAWACH KARNYCH Badanie psychiatryczne sprawcy czynu może mieć także inny cel niż orzeka- nie o jego poczytalności. Zgodnie z przepisem art. 4 k.p.k. “choroba psychiczna” stanowi jedną z przeszkód uniemożliwiających prowadzenie sprawy i postępo- wanie zostaje zawieszone na okres trwania tej przeszkody. W przypadkach ta- kich biegli-psychiatrzy orzekają o rodzaju choroby psychicznej podejrzanego czy oskarżonego i o tym, czy stanowi ona istotną przeszkodę w prowadzeniu dochodzenia, śledztwa lub rozprawy sądowej. Zwykle orzeczenie takie łączy się z orzeczeniem o poczytalności. Jeżeli zaburzenia psychiczne wystąpiły po doko- naniu przestępstwa, biegli powinni wypowiedzieć się, czy domniemany sprawca zdolny jest do brania udziału w śledztwie lub rozprawie sądowej.. Art. 417 k.p.k. przewiduje odroczenie wykonania kary śmierci m. in. na “cho- rych umysłowo”, a art. 419 § 1 pozwala odroczyć karę pozbawienia wolności “w wypadku choroby umysłowej” skazanego pozostającego na wolności. Jeżeli zaś “choroba umysłowa” wystąpiła w czasie odbywania kary pozbawienia wol- ności, art. 423 § 2 przewiduje udzielenie przerwy w odbywaniu tej kary, Wa- runkiem stosowania wyżej wymienionych przepisów jest oczywiście poczytal- ność skazanego w stosunku do dokonanego przestępstwa; gdybybowiem wy- mieniona w tych przepisach “choroba umysłów a” istniała, w chwili dokonania przestępstwa, powstałby problem poczytalności i co za tym idzie skazania. Odroczenie wykonania kary trwa aż “do wyzdrowienia”. Psychiatrzy mogą być także wezwani do wydania swej opinii, czy sprawca przestępstwa, internowany na .zasadzie art. 79 lub 80 k.k. w szpitalu psychiat- rycznym, może już wyjść na wolność. Biegli orzekają w takich przypadkach o tym, czy minęły objawy choroby psychicznej, z powodu których internowany został uznany za niebezpiecznego dla porządku prawnego. Zwykle biegli wy- powiadają się także w sprawie możliwości wystąpienia nawrotów lub zaostrzeń choroby oraz ewentualnego dalszego leczenia przychodnianego. Opinie takie wydają zazwyczaj psychiatrzy szpitala, w którym internowany przebywał. Biegłych-psychiatrów wzywa się także celem badania stanu psychicznego świadka. Konieczność taka zachodzi wtedy, gdy świadek zdradza zaburzenia psychiczne lub gdy składa zeznania dotyczące okresu, kiedy był chory psy- chicznie. Blegli wydają opinię, czy zeznaniom takiego świadka można dać wiarę i w jakim stopni:u. Prawodawca stoi więc na stanowisku, że psychicznie chorzy mogą występować jako świadkowie. Zastrzega jedynie, że nie można od takich świadków odbierać przyrzeczenia (art. 99 pkt b k.p.k.). Orzekanie w tych przypadkach bywa czasami bardzo trudne – trzeba sobie zdać sprawę z tego, co w zeznaniach chorych może odpowiadać obiektywnym faktom, a co trzeba położyć na karb urojeniowo-omamowego zafałszowania rzeczywistości. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie, trener personalny, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off