Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Rozgraniczamy ostro: I Leki nozolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozgraniczamy ostro: I Leki nozolityczne zdolne wyleczyć chorobę w znaczeniu jednostki nozo- logicznej, a więc łącznie z jej przyczyną. II. Leki syndromolityczne zdolne usunąć cały zespół psychotyczny, chociaż nie mają mocy leczniczego wpłynięcia na jego podłoże i przyczyny organiczne. III.Leki symptomolityczne, które uśmierzają lub usuwają tylko objawy, lecz nie są zdolne wpłynąć leczniczo na całość syndromu lub choroby. Przykładem I grupy są leki krętkobójcze, dzięki którym można wyleczyć porażenie postępujące. Większość metod aktywnego lecznictwa psychiatrycz- . nego należy do II grupy. Ich przykładem są wstrząsy elektryczne i insulinowe, pochodne fenotiazyny neuroleptyczne i tymoleptyczne itp. Leków tych nie da się zastąpić środkami III grup,y, które nie mają działania przeciwpsychetycz- nego, chociaż skutecznie łagodzą objawy. Nieznajomość powyższych zasad sy- stematyki prowadzi do ciężkich błędów sztuki. W praktyce trzeba się liczyć z faktem klinicznym, że czynniki .endogenne i reaktywne przeplatają się ze sobą, tak że w postępowaniu rozpoznawczym zwykle trudno jest rozgraniczyć je ostro. Mówiąc np. o psychozach afektyw- nych, Weitbrecht (1961) wymienia wprost tzw. dystymię endoreaktywną, czyli gatunek depresji stojący na pograniczu endogennej i reaktywnej. Koncepcje takie są oczywiście wyrazem naszej niedoskonałości diagnostycznej, do której trzeba się otwarcie przyznać. Nic też nie pomogą spekulacje na temat podłoża psychoz endogennych. Przyjdzie czas, że podłoże to uchwycimy poznawczo doskonalszymi metodami przedmiotowymi. Wówczas skończą się hipotezy i domysły na temat istoty tego podłoża. [patrz też: , firma sprzątająca, odzież bhp, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Rozgraniczamy ostro: I Leki nozolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z punktu widzenia medycyny społecznej i profilaktyki uzasadniony jest opty- mizm. Można skutecznie zapobiec zatruciom matek ciężarnych. Są czynniki etiologiczne, od których można by uwolnić ludzkość na zawsze, gdyby .zasto- sować utopijnie powszechne metody zapobiegawcze. Przeważająca większość naj groźniej szych chorób zakaźnych już dzisiaj przestała trapić ludzkość. Gdyby te metody lekarsko-społeczne rozciągnąć na takie dziedziny, jak alkoholizm, . narkomanie, farmakomanie, w ogóle toksykomanie, znikłyby z powierzchni Świata najgroźniejsze zmory społeczne. Ale czy wszystkie motywy zatruwania się ludności dadzą się ująć za pomocą metod administracyjnych. Powróćmy do przytoczonego przypadku. Dlaczego matka tej kaleki czuła się przymuszona do spędzania płodu przez zatruwanie się chininą? Dlaczego ciążę uważała za niepożądaną? Dlaczego nie zastosowała legalnych metod spędzenia płodu? Od- powiedzi na te pytania przenoszą nas w dżiedzinę obyczajowości, ustawodaw- stwa” socjologii itd. Zrozumieć pobudki działań osobniczych i zbiorowych, poz- nać pisane i niepisane prawa rządzące działaniami ludzkimi, wniknąć w naj- głębsze motywacje ludzkich postanow-ień życiowych – wszystko to przekracza możliwości dyscyplin klinicznych, stąnowi jednak rozległe pogranicze medy- fyny społecznej, z którym wiążą się nadzieję ludzkości na wieczny pokój i na raj na ziemi.
WAŻNIEJSZE WIADOMOŚCI Z PSYCHIATRII SĄDOWEJ Przepisy. kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) w rozdziale drugim (artykuły także wchodzi w skład nauki prawa, gdyż jej zadaniem jest orzekanie o stanie psychicznym badanych na “użytek władz śledczych lub sądowych. Dawniej psy- chiatria sądowa wchodziła w skład zagadnień medycyny sądowej, która z za- sady zajmuje się orzecznictwem lekarskim. Nadzwyczaj szybki rozwój psy- chiatrii klinicznej w pierwszej połowie naszego stulecia musiał jednak w kon- sekwencji spowodować zespolenie orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego z pśy- chiatrią kliniczną. W obecnym stanie bogactwa problematyki psychiatrycznej i postępów metod diagnostycznych z jednej strony i rozwoju zagadnień medy- cyny sądowej z drugiej – połączenie tych dwu dziedzin wiedzy lekarskiej w oso- bie jednego eksperta wydaje się prawie niemożliwe. Biegły-psychiatra musi być dzisiaj klinicystą. wszechstronnie wykształconym zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Psychiatria sądowa musi być dlatego ściśle związana z zagadnie- niami psychiatrii klinicznej; tylko na podstawie głębokiego doświadczenia kli- nicznego i w oparciu o stale wzbogacające się zagadnienia diagnostyki i lecz- nictwa biegły-psychiatra może wywiązać się należycie z nałożonych nań przez władze śledcze lub sądowe obowiązków. Jednym z najważniejszych zadań psychiatrii sądowej jest orzekanie o stop- niu poczytalności zatrzymanego, podejrzanego lub oskarżonego w związku z za- rzucanym mu czynem przestępczym. Zagadnienie poczytalności jest zasadni- czym przedmiotem niniejszych rozważań. Inne zagadnienia orzecznictwa sądo- wo-psychiatrycznego zostaną poruszone tylko w naj ogólniejszym zarysie. [więcej w: , witamina b6, korekcja wzroku, odzież bhp ]

Comments Off

« Previous Entries