Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Nikomu na mysl nie przyjdzie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nikomu na myśl nie przyjdzie uważać otępienie porażenne za ostry zespól czynnościowy, choć znajdujemy tu wszystkie warunki rozpoznania zespołu orga- nicznego. A jednak wiemy, że zimnicą lub olbrzymimi dawkami penicyliny możemy proces ten uczynić poniekąd odwracalnym, a więc położyć kres jego przewlekłości, uczynić go chwilowym i przemijającym. Dokonujący się na na- szych oczach postęp lecznictwa psychiatrycznego będzie nam dostarczał na pewno coraz więcej takich przykładów. Bo też w medycynie nie ma fatalizmu. Choroby, z którymi się zmagamy. są procesami dynamicznymi. Człowiek zmie- nia przyrodę działając na dynamikę jej przejawów. Dzisiaj zdolności regenera- cyjne tkanki mózgowej są nikłe, jutro Może uda się zdolności te pobudzić, ożywić, spotęgować. To co dzisiaj jest “organiczne”, może za sto lat będzie “cZynnościowe”. Pojęć tych używamy tak, jak gdyby nie bylo wkraczania czło- wieka w procesy chorobowe. Pojęciami tymi oznaczamy samorzutny bieg wy- darzeń patologicznych. Meningo-encephalitis tuberculosa pozostanie sprawą organiczną mózgu także wtedy, gdy uda nam się streptomycyną proces ten doprowadzić do zupełnej restitutio ad integrurn. Mimo tych refleksji pojęcie zespołu organi.cznego odgrywa w klinice psy- chiatrycznej ważną rolę heurystyczną. Bardzo często się zdarza, że mimo wy- . siłków nie mamy ścisłego rozpoznania, tzn. nie możemy wpaść na etiologię zaburzeń, które w danym przypadku stwierdzamy. Jest jeszcze wiele chorób psychicznych, których etiologii w ogóle nie znamy. W tych rozpoznawczo nie- jasnych przypadkach jest rzeczą praktycznie bardzo przydatną rozpoznać zes- pół psychoorganiczny, a więc w każdym razie jakieś zaburzenia psychiczne natury organicznej. Pozostawiamy wówczas ściślejsze określenie etiologii przy- szłym badaniom. Często jednak w ciągu długiego czasu nadzieje te nie urze- czywistniają się. Mimo to rozpoznanie zespołu psychoorganicznego daje w tych przypadkach w rękę możność ustalenia rokowania i pokierowania dalszymi lo- sami chorego nawet w znaczeniu leczniczym. Przeważnie jednak udaje się nam wyjść poza to tymczasowe i ogólne rozpoznanie i zaklasyfikować przypadek do bardziej szczegółowej klasy etiologicznej. [patrz też: , Depilacja laserowa, odżywka do rzęs, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Nikomu na mysl nie przyjdzie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Art. 120 formułuje rotę przyrzeczenia, jakie biegły składa przy objęciu swego stanowiska: “Świadomy wagi mych słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”. Zgodnie z przepisem § 2 tegoż artykułu biegły sądowy składa przyrzeczenie tylko przy objęciu stanowiska, a składając opinię w poszczególnych sprawach powołuje się na nie. Dalsze przepisy k.p.k. mówią o tym, że biegli mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zadawać pytania oskarżonemu i świadkom (art. 121). Jeżeli zaś opinia biegłych jest niejasna lub sprzeczna, sąd lub prowadzący śledztwo lub dochodzenie może zarządzić, zgodnie z przepisem art. 124, ponowne przesłucha- nie tych samych biegłych lub wezwać innych, a korzystając z przepisu art. 125, sąd lub prowadzący śledztwo lub dochodzenie może zasięgnąć opinii odpowied- niego urzędu lub zakładu (w odniesieniu do ekspertyzy psychiatrycznej – kli- niki, szpitala lub instytutu) zamiast wzywania biegłych lub niezależnie od ich wezwania. Każda osoba wezwana w charakterze biegłego stawić się powinna w miejscu, dniu i godzinie, wskazanych w wezwaniu i pozostać aż do zwolnienia. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa biegłego, sąd lub prokurator nakłada na biegłego grzywnę, a ponadto w razie odroczenia rozprawy na biegłego na- łożony być może obowiązek zwrotu kosztów wywołanych jego niestawiennict- wem. Sąd lub prokurator. w razie .potrzeby zarządzić może także przymusowe sprowadzenie biegłego. Wszystkie te zarządzenia wynikają z art. 128 § 1. Przy- musowe sprowadzenie biegłych stosuje się jednak tylko w wypadkach wyjąt- kowych (§ 2 art. 128). Biegłym za ich czynności przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów pod- róży. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne czynności (badanie, studiowa- nie akt, obecność na rozprawie itd.) określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1956 r. (DZ. U.P.R.L. z dn. 6. 8. 1956 r., Nr 33/56, Po.z. 155). [przypisy: , odżywka do rzęs, logopeda warszawa, protetyka ]

Comments Off