Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Rozklasyfikowanie nerwic jest wciaz jeszcze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozklasyfikowanie nerwic jest wciąż jeszcze do pewnego stopnia sprawą umowną. Pawłow dokonał rozklasyfikowania nerwic, biorąc za sprawdzian momenty patofizjologiczne. Opracował w ten sposób neurastenię, histerię i psychastenię. Niektórzy sądzą, że poza te trzy nerwice nie wolno już wyjść. Stanowisko takie, wypływające czasem z motywów nieistotnyeh, byłoby nie- słuszne. Nerwic jest znacznie więcej niż trzy, .chociaż nie potrafimy jeszcze dokonać ich zróżnicowania patofizjologicznego. Będzie to rzeczą przyszłych badań i dociekań. Być może niektóre dałoby się sprowadzić do tych podsta- wowych trzech. N a razie trzymać się musimy faktów opisowych, które każą nam – znowu ze względów praktycznych – wyodrębnić takie zespoły nerwi- cowe, które ani nie są neurastenią, ani histerią, ani psychastenią (nerwicą natręctw). Dla przykładu można przytoczyć tiki lub niektóre nerwice płciowe, wymagające zresztą jeszcze wielu żmudnych badań klinicznych. Osobnym zagadnieniem jest wpływ czynników konstytucyjno-dziedzicznych na powstanie tej czy innej psychozy czynnościowej. W przypadkach, w których odgrywa rolę dziedziczność, widuje się czasem występowanie w pokoleniach nie tylko np. schizofrenii w ogóle, ale nawet takiej samej postaci schizofrenii. Zespoły psychotyczne czynnościowe mogą więc być niekiedy dziedzicznie uwarunkowane, co preformiści starają się niesłusznie uogólnić. Podobnie też zwraca się czasem uwagę na fakt, że za- równo przewlekła schizofrenia, jak i czynnościowe zespoły schizofreniczne nie tracą cech syntonii, jeżeli rozegrały się na podlożu osobowości prepsychotycz- nej cyklotymicznej. Tłumaczenie takich faktów w duchu absolutnego prefor- mizmu byłoby niesłuszne. Raczej jest to argument jeden więcej, aby rozpo- znania nasze były wszechstronne i kompletne, a więc aby. uwzględniały wszy- stkie okresy rozwojowe osobowości włącznie z okresem konstytucyjno-dzie- dzicznym, który ma swój ważny udział Tv złożonej strukturze psychozy. [patrz też: , prawo medyczne, odżywka do włosów, protetyka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Rozklasyfikowanie nerwic jest wciaz jeszcze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcie rozeznania, jak wynika z brzmienia art. 69 § 1 k.k., nie wchodzi w za- kres psychiatrii, ponieważ stopień rozwoju umysłowego i moralnego jest za- gadnieniem psychologii. Sąd nawet bez pomocy biegłego-psychologa bardzo często sam rozstrzyga, czy nieletni działał z rozeznaniem czy bez rozeznania. Psychiatrzy wzywani są przede wszystkim wtedy, gdy upośledzenie rozwoju umysłowego czy moralnego uwarunkowane jest przypuszczalnie stanem pato- logicznym, który u dorosłych warunkowałby zniesienie lub ograniczenie po- czytalności (choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy). Biegli-psychiatrzy powinni orzekać wówczas zarówno o tym, czy nieletni działał z rozeznaniem, jak i O tym, jakie środki wychowawczo-zabezpieczające w stosunku do nielet- niego zastosować, jeżeli stwierdzają patologiczne uwarunkowanie braku rozez- nania: Ze względu na specyfikę zaburzeń psychicznych u dzieci najbardziej byłoby wskazane, by w miarę, możliwości w sprawach z nieletnimi wzywano specjalistów psychiatrii dziecięcej. Obserwacje sądowo-psychiatryczne nielet- nich powinny być przeprowadzane w oddziałach psychiatrii dziecięcej klinik czy szpitali psychiatrycznych – o ile oczywiście wiek nieletniego kwalifikuje go na taki oddział. Przepisy kodeksu karnego dotyczące nieletnich nie przewidują odpowiednika “inne zakłócenie czynności psychicznych” przy określeniu niepoczytalności u do- rosłych. Pojęcie rozeznania można odnieść tylko od trwałego stanu psycholo- gicznego lub psychopatologicznego. Stanowi to niewątpliwie lukę; w praktyce sądowo-orzeczniczej biegły styka się nie tak rzadko z nieletnimi, którzy speł- niają warunki rozeznania, ale w momencie dokonywania przestępstwa mieli z różnych powodów zakłócenie czynności psychicznych typu chorobowego i dzia- łali w stanie ograniczającym lub nawet znoszącym zdolność rozumienia zna- czenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem. Nowy kodeks karny powi- nien lukę tę wypełnić. [przypisy: , rwa kulszowa, stomatologia Kraków, odżywka do włosów ]

Comments Off