Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Swiadoma symulacja nie moze byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Świadoma symulacja nie może być żadną przeszkodą w toku postępowania śledczego czy sądowego. W praktyce czasami odróżnienie symulacji od psy- chozy reaktywnej sprawia bardzo wiele trudności .. Niektórzy utrzymują na- wet, że takiego różnicowania w ogóle nie powinno się przeprowadzać i wszyst- kie te reakcje uważać należałoby za udawanie. Wydaje się jednak, że są to wnioski zbyt daleko idące. Wystąpienie. zespołu reaktywno-symulacyjnego ma też pewne pośrednie• znaczenie dla określenia stopnia poczytalności. Wprawdzie każdy w zasadzie zdolny jest w pewnych warunkach do zareagowania zespołem reaktywnym lub- symulacyjnym, to jednak z doświadczenia wiadomo, że często takie zespoły nawarstwiają się na poważniejsze schorzenia psychiczne. Widuje się nierzadko; że nawet chorzy dotknięci przewlekłym procesem schizofrenicznym• lub psy- choorganicznym zdolni są w pewnych szczególnych okolicznościach do reago- wania zespołem symulacyjnym. Wydaje się więc, że należałoby każdy przy- padek symulacji czy psychozy reaktywnej badać szczególnie dokładnie, gdyż wśród objawów tych łatwo mogą ujść uwadze oznaki daleko ważniejsze. Wska- zane byłoby nawet żądanie w takich przypadkach obserwacji klinicznej czy szpitalnej, gdyż wydanie opinii po jednorazowym badaniu wydaje się zbyt powierzchowne i nie daje pewności wyłączenia ukrytego procesu psychotycz- nego. Dysymulacja Z przypadkami dysymulacji czyli udawania zdrowia psychicznego w przy- padku choroby biegły spotyka się rzadziej. Dysymulują zwykle chorzy, którzy chcą uniknąć internowania w szpitalu psychiatrycznym, lub też pragną uwol- nić się ze szpitala. Z dysymulacją można się spotkać także przy orzekaniu w sprawach cywilnych (szczególnie w sprawach o ubezwłasnowolnienie). W praktyce psychiatrycznej przychodnianej i szpitalnej lekarz częściej styka się z dysymulacją, natomiast symulacje i psychozy reaktywne są zjawiskiem częstym w praktyce sądowo-psychiatrycznej i więziennej. [więcej w: , olejek kokosowy, odżywki do rzęs, rozstanie ]

Comments Off