Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘okulista’

Podobnie tez nie ma preformizmu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podobnie też nie ma preformizmu w znaczeniu fatum dziedziczności, jeżeli -chodzi o zależność czynnościowych zespołów psychotycznych od procesów psy- cheorganicznych z jednej strony i od osobowości prepsychotycznej z drugiej strony. U histeroida może wystąpić w przebiegu porażenia postępującego ze- -spół katatoniczny. U rzekomego epileptoida może w wyniku alkoholizmu prze- wlekłego pojawić się majaczenie drżenne. Rzekomy schizoid po urazie .mózgu może cierpieć na stany pomroczne .Cyklotymik na taki sam uraz może w od- iJowiednich warunkach reaktywnych odpowiedzieć zespołem psychonerwico- wym. Jak z tego widać, powstaje niezliczona liczba możliwych powiązań mię- dzy drugim i trzecim, a także między pierwszym i trzecim okresem etioepige- netycznym; te ostatnie wiążą się zresztą ze sobą zawsze za pośrednictwem okresu drugiego. To znaczy psychoza czynnościowa musi mieć zawsze tło or,.. ganiczne lub reaktywne. Nie do pomyślenia jest delirium lub stan pomroczny lub jakakolwiek inna psychoza czynnościowa, która by wyrastała bezpośred- nio z psychopatii lub z prawidl:owej osobowości. Jeżeli czasem wydaje się, że ostra psychoza katatoniczna lub stan nerwicowy powstał “z niczego”, to zawsze lekarz musi sobie powiedzieć, że nie udało mu się rozporządzalnymi sposobami badania lub drogą wywiadów wykryć tła organicznego albo sytuacji reaktyw- nej. Jest to więc tylko wyrazem niedoskonałości naszych metod badania. W rozpoznaniu etioepigenetycznym zdarzają się więc klasy puste. Wynikają one z naszej klinicznej niewiedzy w konkretnym przypadku, gdyż ex nihilo nihil. [patrz też: , tusz do rzęs, biustonosze do karmienia, okulista ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Podobnie tez nie ma preformizmu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z badań Stievego wynika, że wszystkie te zmiany odbywają się nie na drodze hormonalnej, lecz poprzez nerwy czuciowe i układ wegetatywny, które do- chodzą do jąder i jajników. Jest wiele podniet nerwowych, które powodują silne przekrwienie w obrębie narządów miednicy małej. Stwarza to warunki rychlejszego dojrzewania pęcherzyków, tak iż może dojść do jajeczkowania pa- racyklicznego. Przekrwienie takie bywa wywołane przez podniecenie płciowe, zwłaszcza jeśli spółkowanie ma miejsce po dłuższym okresie wstrzemięźliwości. Wówczas dojrzewający pęcherzyk może w krótkim czasie powiększyć swe roz- miary z 5-8 mm do 20 mm. Wbrew utartym poglądom kobieta może być za- płodniona w każdym okresie cyklu miesiączkowego, Jak z tego widać, nie ma dzisiaj dziedziny medycyny, a nawet dziedziny życia w ogóle, gdzie by można bylo zamknąć oczy na rozstrzygającą rolę czynników psychogennych. Oznaką tego zdaje się być coraz większe rozpowszechnianie się metod lecz- niczych, stosowanych dotąd wyłącznie w psychiatrii, w leczeniu chorób roz- maitych specjalności. Dla przykładu przytoczyć można leczenie wstrząsami in- sulinowymi, snem przedłużonym, a nawet wstrząsami elektrycznymi i kardia- zolowymi chorób wewnętrznych i ogólnych. Dąży się przy tym do wywarcia wpływu leczniczego na chory narząd przez zadziałanie na ośrodkowy układ nerwowy, a tym samym na całość ustroju, którego czynności są kierowane przez układ korowo-trzewiowy. Choroba• wrzodowa żołądka, dychawica oskrzelowa, nadciśnienie tętnicze, wszelkiego rodzaju organozy, stany alergiczne – wszystko to przestało być uważane za cierpienie umiejscowione w jednym narządzie. a tym samym wskazane jest leczenie nie miejscowe, lecz ogólne. promieniowanie myśli psychiatrycznej na całą medycynę oparte jest zresztą na wzajemności. Od chwili, gdy zaczęliśmy wypierać z psychiatrii psycholo- gizm, podstawą naszych badań naukowych tudzież działalności praktycznej za- częły się stawać w coraz wyższym stopniu nauki biologiczne. Dzisiaj nie mo- żemy sobie wyobrazić psychiatrii bez najściślejszej łączności z neurofizjologią, . chemią fizjologiczną, endokrynologią, anatomią patologiczną, neurohistopato- legią, biologią, fizyką, radiologią i z wielu innymi dziedzinami. Także ścisła łączność i współpraca z wielu specjalnościami klinicznymi, przede wszystkim z kliniką chorób wewnętrznych, neurologiczną itd., jest warunkiem nieodzow- nym powodzenia naszych prac badawczych oraz osiągnięć praktycznych. Nauki biologiczno-lekarskie nie wyczerpują jednak skali zainteresowań nowo- czesnego psychiatry. [patrz też: , okulista, badania psychologiczne, Karmy dla psów ]

Comments Off