Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Typ charakteropatyczny zespolu psychoorganicznego móglby

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Typ charakteropatyczny zespołu psychoorganicznego mógłby być uważany za poronny, gdyż nie ma tu kompletu objawów. Zazwyczaj organiczne cechy charakteropatyczne idą w parze z obniżeniem sprawności intelektualnej; Zdarza się jednakże, że sprawność intelektualna i czynności pa- mięciowe są na dobrym poziomie, a choroba skupia się wyłącznie lub niemal wyłącznie na charakterze chorego. Powstaje obraz kliniczny do złudzenia przy- pominający psychopatię, z tą tylko różnicą, że zaburzenia charakterologiczne nie są wrodzone, lecz nabyte, powstają mianowicie w następstwie jakiejś cho- roby mózgowej nabytej w przebiegu życia osobniczego. Choroba ta najczęściej pozostawia ślady, umożliwiające rozpoznanie etiologiczne, nierzadko jednak ta- kich śladów nie mą. Nie posługujemy się terminem, M. Bleulera das hirnlokale Psychosyndrom, który w polskim przekładzie brzmiałby: mózgowo-miejscowy zespół zaburzeń psychicz- nych. Termin -ten jest bowiem dwuznaczny: albo może oznaczać zaburzenia psy- chiczne powstałe wskutek uszkodzenia tylko pewnej części mózgu, albo obraz kli- niczny, który symptomatologicznie świadczy o uszkodzeniu czynności tylko określo- nych lokalizacyjnie części mózgu. W tym drugim wypadku musialeby być tego ro- dzaju zespołów dużo, tak jak jest dużo zespołów neurologicznych, po których poznać lokalizację uszkodzenia. Tymczasem z wielu dyskusji toczących się na ten temat wynika, że obowiązuje to pierwsze znaczenie. Stoll (1961) obserwował zachowanie Się i psychikę kotów, które Hess poddawał opisanym wyżej doświadczeniom. Stan psychiczny pooperacyjny nazwalibyśmy w naszym mianownictwie charakteropatią, zmiernl się bowiem w sposób uderzający charakter zwierząt: osobniki poprzednio łagodne i ufne stawały się napastliwe i nieprzystępne przy labilności i skłonności do niedostosowanych reakcji. Inne osobniki poprzednio dzikie, nieśmiałe i nietowa- rzyskie stawały się łagodne i trwale apatyczne, czasem nawet spragnione czułości. Niektóre zatracały zainteresowanie otoczeniem, zajęte sobą pragnęły, by je zostawić w spokoju. Słusznie zwrócono uwagę na podobieństwo zachowania się oper0:v-anych kotów z zachowaniem się ludzi leukotomizowanych lub ludzi, którzy przeszli ence- phalitis lethargica. Opisane zaburzenia nastroju i afektywnej reaktywności były spowodowane ogniskowymi uszkodzeniami rozmaitego umiejscowienia. Podkreślano w dyskusji wielokrotnie, że taki sam obraz psychopatologiczny powstaje przy różno- rakim umiejscowieniu uszkodzeń; das hirnlokale Psychosyndrom jest więc nieza- Ieżny. od lokalizacji, chociaż nazwa sugeruje właśnie lokalizację i tym samym wpro- wadza w błąd. [przypisy: , implanty Warszawa, olejek arganowy do włosów, sklep kolagen ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Typ charakteropatyczny zespolu psychoorganicznego móglby

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzypiętrowe rozpoznania etioepigenetyczne, jakkolwiek odpowiadają rze- czywistości klinicznej, stwarzają ogromne trudności statystykom, którzy dążą do uproszczenia zagadnień rozpoznawczych. Wyobraźmy sobie analogiczne sprawy w dziedzinie medycyny somatycznej. Wiemy, że w owrzodzeniu tocz- niowym bardzo często pojawia się rak. Jest to również zjawisko etioepigenezy, chociaż rozgrywające się jakby w innym wymiarze. Proces toczniowy stwa- rza tutaj warunki dla powstania epigenetycznego nawarstwienia nowotworo- wego. Statystyk, który bada zagadnienie zachorowalności, powinien jednego i tego samego osobnika uwzględnić dwukrotnie, mianowicie zarówno jako chorego na raka, jak i jako chorego na gruźlicę skóry. Ten sam osobnik powi- nien się pojawić w statystyce dwukrotnie. Taką samą etioepigenezę widzą oku- liści w zjawisku występowania pewnych schorzeń oczu (episde1itis, keratitis Itd.) na tle procesów ropnych stomatologicznych. Leczyć można wówczas obja- wowo nawarstwienie okulistyczne lub przyczynowo-podstawowe schorzenie zę- bów. Te same zjawiska etioepigenezy odgrywają w psychiatrii, jak widzie- liśmy, nieporównanie donioślejszą rolę. W statystykach uproszczonych często- kroć powstają wskutek tego zniekształcenia rzeczywistości klinicznej. Jeżeli w przebiegu guza mózgu wystąpiło majaczenie, to i turnor cerebri, i majacze- nie zasługują w rćwnej mierze na uwzględnienie. Zespół paranoidalny na tle schizofrenii przewlekłej i takiż sam zespół na tle niedoczynności tarczycy są identyczną jednostką statystyczną. A jednak w statystyce urzędowej pierwszy przypadek nazwany zostanie schizophrenia paranoides lub nawet bez tego przymiotnika, a drugi przypadek znajdzie się, być może, między chorobami układu dokrewnego albo też, jeżeli przypadek ten znajdzie się w szpitalu psy- chiatrycznym, nazwany zostanie np. psychozą na tle autointoksykacji, a może zaliczony zostanie do schizofrenii. Przykładów takich można by przytoczyć bez liku. Nie tu jest miejsce, w którym by należało kusić się o rozwiązanie tych trudności. Samo zagadnienie jest jednak zbyt ważne, aby wolno je było po- minąć milczeniem. Trzeba wiedzieć, że same podstawy sprawozdawczości psy- chiatrycznej, a tym samym i statystyki, domagają się zreformowania. Sta- tystyka musi się nagiąć do życia, a nie na odwrót. [przypisy: , pieczenie w miejscach intymnych, olejek arganowy do włosów, witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries