Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Slusznosc naukowa i spoleczna istnienia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Słuszność naukowa i społeczna istnienia pojęcia poczytalności ograniczonej z powodu zaburzeń psychicznych, a więc istnienia art. 18 w kodeksie karnym, jest jeszcze ciągle przedmiotem dyskusji i sporów zarówno wśród świata psy- chiatrów, jak i prawników. Wielu stoi na stanowisku, że sprawca czynu może być tylko poczytalny lub niepoczytalny. Na takim też stanowisku stoi m. in. ra- dziecki kodeks karny, który ma tylko odpowiednik naszego artykułu 17. Argu- mentem przeciwników art. 18 są m. in. względy społeczne: z przepisów tego artykułu i nadzwyczajnego złagodzenia kary korzystają najczęściej tego rodzaju osobnicy, którzy dla wyrównania zaburzeń osobowości, w szczególności charak- teru (debile, psychopaci i charakteropaci itp.), wymagają szczególnie ostrych warunków wychowawczo-represyjnych. Wszelkie zatem łagodzenie im skutków karnych za dokonane przestępstwo może wpływać ujemnie na już uszkodzone hamulce moralne. Zwolennicy utrzymania przepisu art. 18 stoją raczej na stanowisku biologicz- no-lekarskim i nie bez słuszności twierdzą, że istnieją stany patologiczne tego rodzaju, że nie znoszą poczytalności zupełnie, a jednak nie można przypisać osobnikom stanami takimi dotkniętym pełnej poczytalności i karać ich z taką surowością, na jaką zasługują ludzie zdrowi psychicznie. Jako przykłady takich stanów przytacza się wczesne okresy otępienia, początkowy okres porażenia po- stępującego lub też stan ubytkowy po tym schorzeniu osiągnięty nowoczesnym leczeniem, ubytki schizofreniczne itp. Wprowadzenie art. 18 do polskiego ko- deksu karnego w okresie przedwojennym było poprzedzone szeroką dyskusją. O uwzględnienie tego przepisu występowali przede wszystkim psychiatrzy w obronie swych chorych i dlatego art. 18 uważany jest za wynik zwycięstwa postępowej myśli psychiatrycznej. Przy właściwym stosowaniu tego przepisu i przy odpowiednim korzystaniu z przewidzianych kodeksem karnym środków zabezpieczających można pogodzić humanitary.zm lekarski z interesem społecz- nym. [patrz też: , proktolog, olejek arganowy, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Slusznosc naukowa i spoleczna istnienia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wyrazem bezkrytycyzmu są także konfabulacje, którymi chory wy- pełnia luki pamięciowe. Jest to tzw. zespół Korsakowa, który pojawia się przy bardzo ciężkim uszkodzeniu mózgu, na różnym tle: alkoholizmu, porażenia postępującego, otępienia starczego (presbiofrenia) i innych ciężkich spraw or- ganicznych mózgu. Konfabulacje idą w parze z euforią, nigdyz dysforią. Do konfabulowania potrzebne jest bowiem wzmożenie samopoczucia. 6. Zaburzenia życia afektywnego są bardzo typowe. Na ogół stwierdza się afekt tępy (affectus obtusus, dementia affectiva) z nastro- jem euforycznym, znacznie rzadziej dysforycznym. Drobiazg może cho- rego rozbawić lub doprowadzić do rozpaczy. Nietryzmanie afektów (incontinentia affectiva) jest też bardzo ty- powe, zwłaszcza w zespole psycheorganicznym typu charakteropatycznego. Ten ostatni objaw bywa często pierwszym zwiastunem rozpoczynającego się pro- cesu organicznego: chory staje się drażliwy (irritabilitas) i wybuchowy (explo- sibilitas). W niektórych sprawach organicznych silne wzruszenia mają skłon- ność do zalegania (protractio affectuum), zwłaszcza w padaczkowym zwyrod- nieniu charakteru. Chwiejność afektywna może w rzadkich wypadkach wystę- pować obok skłonności- do zalegania afektów, chociaż zasadniczo są to pojęcia przeciwstawne, W przypadkach charakteropatii pourazowej można stwierdzić nagłe wystąpienie omawianych cech charakteru: człowiek przed wypadkiem łagodny, opanowany, spokojny staje się po urazie drażliwy, porywczy, niepo- hamowany, wybuchowy aż do, stanów wściekłości. 7. Obniżenie uczuciowości wyższej należy oczywiście również do zaburzeń życia afektywnego, jednakże bardzo często stanowi objaw dla siebie. Mianowicie wyszczególnione wyżej cechy afektu organicznego mogą cza- sem być ledwie zaznaczone lub może ich nie być, natomiast w obrazie klinicz- nym na pierwszy plan może się wysuwać upośledzenie, a nawet zanik uczu- ciowości wyższej. W innych przypadkach przeciwnie, przy dużej drażliwości i wybuchowości uczuciowość wyższa może w ciągu długiego czasu wykazywać dobry. poziom. Obniżenie uczuciowości wyższej uchodzi za jeden z argumen- tów; przemawiających za organiczną naturą schizofrenii przewlekłej, która jak wiadomo nie daje objawów zespołu psychoorganicznego. W zespole psychoor- ganicznym typu charakteropatycznego uszkodzenie uczuciowości wyższej bywa czasem pierwszym sygnałem choroby. Niektórzy uważają, że chodzi tu o wtórne działanie upośledzonej sprawności umysłowej, tzn. że chory nie jest zdolny przewidzieć następstw swojego postępowania i dlatego działa pod wpływem chwilowego impulsu. Tak jednak nie jest. Uczuciowość wyższa bywa wyraźnie w niektórych zespołach organicznych obniżona, nawet przy stosunkowo dobrze jeszcze utrzymanej inteligencji. Są chorzy, którzy się rozrzewniają, gdy się im wytłumaczy nieetyczność ich postępowania, częściej jednak rozrzewnienie to jest powierzchowne. Inni chorzy zachowują się cynicznie. [hasła pokrewne: , olejek arganowy, Balsam Johnson, Bielizna nocna damska ]

Comments Off