Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Nikomu na mysl nie przyjdzie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nikomu na myśl nie przyjdzie uważać otępienie porażenne za ostry zespól czynnościowy, choć znajdujemy tu wszystkie warunki rozpoznania zespołu orga- nicznego. A jednak wiemy, że zimnicą lub olbrzymimi dawkami penicyliny możemy proces ten uczynić poniekąd odwracalnym, a więc położyć kres jego przewlekłości, uczynić go chwilowym i przemijającym. Dokonujący się na na- szych oczach postęp lecznictwa psychiatrycznego będzie nam dostarczał na pewno coraz więcej takich przykładów. Bo też w medycynie nie ma fatalizmu. Choroby, z którymi się zmagamy. są procesami dynamicznymi. Człowiek zmie- nia przyrodę działając na dynamikę jej przejawów. Dzisiaj zdolności regenera- cyjne tkanki mózgowej są nikłe, jutro Może uda się zdolności te pobudzić, ożywić, spotęgować. To co dzisiaj jest “organiczne”, może za sto lat będzie “cZynnościowe”. Pojęć tych używamy tak, jak gdyby nie bylo wkraczania czło- wieka w procesy chorobowe. Pojęciami tymi oznaczamy samorzutny bieg wy- darzeń patologicznych. Meningo-encephalitis tuberculosa pozostanie sprawą organiczną mózgu także wtedy, gdy uda nam się streptomycyną proces ten doprowadzić do zupełnej restitutio ad integrurn. Mimo tych refleksji pojęcie zespołu organi.cznego odgrywa w klinice psy- chiatrycznej ważną rolę heurystyczną. Bardzo często się zdarza, że mimo wy- . siłków nie mamy ścisłego rozpoznania, tzn. nie możemy wpaść na etiologię zaburzeń, które w danym przypadku stwierdzamy. Jest jeszcze wiele chorób psychicznych, których etiologii w ogóle nie znamy. W tych rozpoznawczo nie- jasnych przypadkach jest rzeczą praktycznie bardzo przydatną rozpoznać zes- pół psychoorganiczny, a więc w każdym razie jakieś zaburzenia psychiczne natury organicznej. Pozostawiamy wówczas ściślejsze określenie etiologii przy- szłym badaniom. Często jednak w ciągu długiego czasu nadzieje te nie urze- czywistniają się. Mimo to rozpoznanie zespołu psychoorganicznego daje w tych przypadkach w rękę możność ustalenia rokowania i pokierowania dalszymi lo- sami chorego nawet w znaczeniu leczniczym. Przeważnie jednak udaje się nam wyjść poza to tymczasowe i ogólne rozpoznanie i zaklasyfikować przypadek do bardziej szczegółowej klasy etiologicznej. [patrz też: , Depilacja laserowa, odżywka do rzęs, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

Nikomu na mysl nie przyjdzie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niedopuszczalną jest rze- oczą, aby np. schizofrenia w statystykach zajmowała wśród wszystkich innych chorób psychicznych jak to jeszcze, niestety, czasem bywa 70, 80% i więcej. Statystyka musi się również liczyć z wielowarstwowymi rozpozna- niami i każdy składnik złożonej całości diagnostycznej musi być uwzględniony pod groźbą symplifikowania przyrody. Trzywarstwowe rozpoznanie pozwala nam na ujęcie całości strukturalnej choroby psychicznej w jej dziejowym rozwoju dynamicznym. Sprawy systematyki wiążą się ściśle z mianownictwem. Rozpoznanie etio- epigenetyczne musi uwzględniać wszystkie trzy warstwy;, a przynajmniej drugą i trzecią. Nie wystarczy więc rozpoznawać schizofrenię, jeżeli się nie zaznaczy wyraźnie, że chodzi o schizofrenię prostą. Jeżeli rozpoznajemy schizofrenię paranoidalną, to tym samym rozbijamy rozpoznanie na przewlekłe, “prawdzi- we” podłoże schizofreniczne i na zespół paranoidalny nawarstwiony. O ile w tak prostym przykładzie nie ma wątpliwości, to jednak ogromne trudności wyrastają w praktyce tam, gdzie podłoże z zakresu drugiej warstwy nie jest …:. że się tak wyrażę natury psychiatrycznej. Za przykład niech służy najpierw porażenie postępujące powikłane zespołem katatoniczno-kataleptycznym. Ten czynnościowy zespół psychotyczny musi być osobno uwidoczniony, zmienia on bowiem w istotnym stopniu rokowanie i leczenie. Jeszcze większe trudności nasuwają się jednak lekarzom w przypadkach, gdy podłoże jest już “zupełnie niepsychiatryczne”, jak np. w przypadku psychozy na tle czy to zakażenia połogowego, czy duru brzusznego, czy tp. Rozpoznania w rodzaju “psychoza połogowa”, psychoza durowa” lub jeszcze ogólniej “psychoza infekcyjna” itd. nic nie mówią, jeżeli się nie określi wyraźnie, jaka to jest psychoza, czy amen- cja, czy delirium, czy stan pomroczny, czy, osłupienie katatoniczno-kataleptycz- ne itd. Tak samo internistów nie zadowoliłoby rozpoznanie w rodzaju morbus streptococcicus, chociaż wygląda ono na rozpoznanie etiologiczne, jeżeli nie po- wie się, czy chodzi o płonicę, czy o endocarditis lenta, czy o wiele innych spraw streptokokowych. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, rozstanie, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off