Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Warunek psychologiczny niepoczytalnosci, jakim jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Warunek psychologiczny niepoczytalności, jakim jest niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub niezdolność pokierowania swoim postępowaniem, zwęża znacznie zakres wa- runku psychiatrycznego, jakim jest choroba psychiczna, niedorozwój psychiczny lub inne zakłócenia czynności psychicznej – i na odwrót. Nie ma więc zasto- sowania art. 17 § 1, jeżeli zaburzenia psychiczne powstały po dokonaniu przestępstwa lub jeżeli istniały one p r z e d jego dokonaniem – a w chwili czynu sprawca był wolny od zaburzeń psychicznych. Warunków do zastosowa- nia tego artykułu nie ma także i wówczas, gdy czyn przestępczy, nawet jeżeli sprawca w chwili jego dokonania był dotknięty zaburzeniami psychicznymi, nie stał w związku z objawami chorobowymi i nie był nimi uwarunkowany. I wreszcie nie można także stosować art. 17, jeżeli zaburzenia psychiczne, istnie- jące w czasie dokonania przestępstwa, były tego rodzaju, że nie znosiły u sprawcy zdolności ,rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swym po- stępowaniem, lecz tylko w różnym stopniu zdolności te ograniczały. Prawodawca wymienia wart. 17 na pierwszym miejscu “niedorozwój psy- chiczny” jako warunek psychiatryczny niepoczytalności. Pojęcie to jest szersze niż “,niedorozwój umysłowy”, obejmuje bowiem nie tylko wrodzone lub wcześ- nie nabyte stany patologicznie niskiej sprawności intelektualnej, lecz rówmez stany niedorozwoju w dziedzinie pozostałych sfer ży.cia psychicznego: w dzie- dzinie więc afektu, życia popędowego i woli. Takie stany określa się mianem• psychopatii lub wcześnie nabytej charakteropatii. Z doświadczenia klinicznego wynika jednak, że tylko głębsze stany niedorozwoju umysłowego (idiotyzm, głuptactwo i cięższego stopnia ograniczenie umysłowe) mogą uniemożliwić roz- poznawanie znaczenia czynu przestępczego. W wyjątkowych przypadkach znacz- nie nasilone zaburzenia charakterologiczne z wyraźnie patologicznymi cechami uczuć i popędów, zwykle organicznie uwarunkowane, mogą być przyczyną nie- możności kierowania swoim postępowaniem w stosunku do szczególnego ro- dzaju przestępstw. [więcej w: , olejek kokosowy, stomatologia Kraków, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Warunek psychologiczny niepoczytalnosci, jakim jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Świadoma symulacja nie może być żadną przeszkodą w toku postępowania śledczego czy sądowego. W praktyce czasami odróżnienie symulacji od psy- chozy reaktywnej sprawia bardzo wiele trudności .. Niektórzy utrzymują na- wet, że takiego różnicowania w ogóle nie powinno się przeprowadzać i wszyst- kie te reakcje uważać należałoby za udawanie. Wydaje się jednak, że są to wnioski zbyt daleko idące. Wystąpienie. zespołu reaktywno-symulacyjnego ma też pewne pośrednie• znaczenie dla określenia stopnia poczytalności. Wprawdzie każdy w zasadzie zdolny jest w pewnych warunkach do zareagowania zespołem reaktywnym lub- symulacyjnym, to jednak z doświadczenia wiadomo, że często takie zespoły nawarstwiają się na poważniejsze schorzenia psychiczne. Widuje się nierzadko; że nawet chorzy dotknięci przewlekłym procesem schizofrenicznym• lub psy- choorganicznym zdolni są w pewnych szczególnych okolicznościach do reago- wania zespołem symulacyjnym. Wydaje się więc, że należałoby każdy przy- padek symulacji czy psychozy reaktywnej badać szczególnie dokładnie, gdyż wśród objawów tych łatwo mogą ujść uwadze oznaki daleko ważniejsze. Wska- zane byłoby nawet żądanie w takich przypadkach obserwacji klinicznej czy szpitalnej, gdyż wydanie opinii po jednorazowym badaniu wydaje się zbyt powierzchowne i nie daje pewności wyłączenia ukrytego procesu psychotycz- nego. Dysymulacja Z przypadkami dysymulacji czyli udawania zdrowia psychicznego w przy- padku choroby biegły spotyka się rzadziej. Dysymulują zwykle chorzy, którzy chcą uniknąć internowania w szpitalu psychiatrycznym, lub też pragną uwol- nić się ze szpitala. Z dysymulacją można się spotkać także przy orzekaniu w sprawach cywilnych (szczególnie w sprawach o ubezwłasnowolnienie). W praktyce psychiatrycznej przychodnianej i szpitalnej lekarz częściej styka się z dysymulacją, natomiast symulacje i psychozy reaktywne są zjawiskiem częstym w praktyce sądowo-psychiatrycznej i więziennej. [więcej w: , olejek kokosowy, odżywki do rzęs, rozstanie ]

Comments Off